KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Tăng Cường Vai Trò Của Kiểm Toán Hoạt Động Ở Việt Nam Do Kiểm Toán Nhà Nước Thực Hiện

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         204 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Tăng Cường Vai Trò Của Kiểm Toán Hoạt Động Ở Việt Nam Do Kiểm Toán Nhà Nước Thực Hiện

(Luận Án Tiến Sĩ) Tăng Cường Vai Trò Của Kiểm Toán Hoạt Động Ở Việt Nam Do Kiểm Toán Nhà Nước Thực Hiện

iLỜI CAM DOANl ôi xin cam đoan đây là công (rinh nghiên cứu cua riêng (ôi.Các so liệu, kết quả nêu trong Luận án là trung thực, có nguồn gốc rõ ràng v

(Luận Án Tiến Sĩ) Tăng Cường Vai Trò Của Kiểm Toán Hoạt Động Ở Việt Nam Do Kiểm Toán Nhà Nước Thực Hiệnvà chưa từng dược ai cóng bo trong bất cứ công trình nào khác.Người cam đoanVũ Vãn HọaiiMỤC LỤCNội dungTrangTRANG PHỤ BÌALỜI CAM DOANiMỤC LỤCiiOANH MỤ

C CÁC so ĐỒ VÀBẢNGVMỜOẲU1Chương 1. Lý luận chung vê vai trò cùa kiêm toán hoạt dộng151.1.Bân chát của kiểm toán hoạt động151.1.1.Khái niệm về kiêm toá (Luận Án Tiến Sĩ) Tăng Cường Vai Trò Của Kiểm Toán Hoạt Động Ở Việt Nam Do Kiểm Toán Nhà Nước Thực Hiện

n hoạt dộng151.1.2.Lịch sư hình thành và phát triền của kiêm toán hoạt động231.1.3.Đặc diêm cũa kiêm toán hoạt động251.1.4.Mục tiêu của kiềm toán hoạt

(Luận Án Tiến Sĩ) Tăng Cường Vai Trò Của Kiểm Toán Hoạt Động Ở Việt Nam Do Kiểm Toán Nhà Nước Thực Hiện

dộng331.2.Vai trò và các nhân tố ảnh hướng tói vai trò cúa kiểm toán hoạt động do kiêm toán nhà nước thực hiện401.2.1.Vai trò cua kiêm toán hoạt động

iLỜI CAM DOANl ôi xin cam đoan đây là công (rinh nghiên cứu cua riêng (ôi.Các so liệu, kết quả nêu trong Luận án là trung thực, có nguồn gốc rõ ràng v

(Luận Án Tiến Sĩ) Tăng Cường Vai Trò Của Kiểm Toán Hoạt Động Ở Việt Nam Do Kiểm Toán Nhà Nước Thực Hiện nước ngoài về tăng cưòng vai trò cùa kiềm toán hoạt dộng do kiêm toán nhà nước thực hiện631.3.1.Khái quát về vai trò của kiêm toán hoạt dộng của một

sô nước631.3.2.Những bài học về vai trô của kiêm toán hoạt dộng nit ra từ kinhnghiệm cùa các nước71Chương 2. Thực trạng vai trò cùa kiêm toán hoạt dộn (Luận Án Tiến Sĩ) Tăng Cường Vai Trò Của Kiểm Toán Hoạt Động Ở Việt Nam Do Kiểm Toán Nhà Nước Thực Hiện

g ờ Việt Nam do kiêm toán nhà nước thực hiện752.1.Khái quát VC kiêm toán nhà nước và kiêm toán hoạt dộng752.1.1.Quá trinh hình thành và phát tricn của

(Luận Án Tiến Sĩ) Tăng Cường Vai Trò Của Kiểm Toán Hoạt Động Ở Việt Nam Do Kiểm Toán Nhà Nước Thực Hiện

Cư quan Kiêm toán Nhà nước752.1.2.Khái quát về kiểm toán hoạt dộng ở Việt Namsoiii2.2.Thực trạng Idem toán hoạt động ó'Việt Nam do kiêm toán nhà nước

iLỜI CAM DOANl ôi xin cam đoan đây là công (rinh nghiên cứu cua riêng (ôi.Các so liệu, kết quả nêu trong Luận án là trung thực, có nguồn gốc rõ ràng v

iLỜI CAM DOANl ôi xin cam đoan đây là công (rinh nghiên cứu cua riêng (ôi.Các so liệu, kết quả nêu trong Luận án là trung thực, có nguồn gốc rõ ràng v