KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Phát Triển Các Khu Công Nghiệp Tỉnh Hưng Yên Theo Hướng Bền Vững

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         177 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Phát Triển Các Khu Công Nghiệp Tỉnh Hưng Yên Theo Hướng Bền Vững

(Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Phát Triển Các Khu Công Nghiệp Tỉnh Hưng Yên Theo Hướng Bền Vững

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘIvù THỊ LAQUẢN LÝ PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HƯNG YÊN THEO HƯỚNG BÈN VỮNGLUẬN ÁN

(Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Phát Triển Các Khu Công Nghiệp Tỉnh Hưng Yên Theo Hướng Bền VữngN TIÉN Sỉ KINH TÉHÀ NỘI-2019VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘIvủ THỊ LAQUẢN LÝ PHÁT TRIỀN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HƯNG YÊ

N THEO HƯỚNG BÈN VŨNGNgành : Quân lý kinh teMà số : 9340410LUẬN ÁN TIẾN Sĩ KINH TÉNgười hướng (lẫn khoa học: I. PGS. TS. Cù Chí Lợi2. PGS. TS. Vũ Than (Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Phát Triển Các Khu Công Nghiệp Tỉnh Hưng Yên Theo Hướng Bền Vững

h SơnHANOI-2019Lời CAM ĐOANròi xin cam đoan đây là công trinh nghiên cứu cùa riêng tôi. các sô liệu ncu trong luận án là tning (hực. Những kết luận kh

(Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Phát Triển Các Khu Công Nghiệp Tỉnh Hưng Yên Theo Hướng Bền Vững

oa học cũa luận án chưa từng dược công bố trong bất kỳ công trình nào khác.Tác giá luận ánLỜI CÀM ƠNTrong quá trình học tập và hoàn thành luận án. tôi

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘIvù THỊ LAQUẢN LÝ PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HƯNG YÊN THEO HƯỚNG BÈN VỮNGLUẬN ÁN

(Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Phát Triển Các Khu Công Nghiệp Tỉnh Hưng Yên Theo Hướng Bền Vững sắc cùa hai giáo viên hướng dẫn là PGS.TS.CÙ Chí Lợi và PGS.TS.Vũ Thanh Sơn. xin câm ơn các nhà khoa học tại Viện khoa học xà hội Việt Nam. khoa Kinh

tế đà tạo một môi trường nghiên cứu dầy tính khoa học và thuận lợi đề NCS thực hiện luận án.Xin cam ơn sự ủng hộ. giúp đờ cua Ban lành đạo trường Đại (Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Phát Triển Các Khu Công Nghiệp Tỉnh Hưng Yên Theo Hướng Bền Vững

học Sư phạm Kỳ thuật Hưng Yên. các thầy cô khoa Kinh tế đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất đề tôi thực hiện luận án.Trong quá trình nghiên cứu và th

(Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Phát Triển Các Khu Công Nghiệp Tỉnh Hưng Yên Theo Hướng Bền Vững

u thập số liệu, tác giã nhân dược sự hở trợ rất nhiều từ Ban Quân lý các KCN tinh Hưng Yên. các doanh nghiệp kinh doanh hạ tằng khu công nghiệp, các d

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘIvù THỊ LAQUẢN LÝ PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HƯNG YÊN THEO HƯỚNG BÈN VỮNGLUẬN ÁN

(Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Phát Triển Các Khu Công Nghiệp Tỉnh Hưng Yên Theo Hướng Bền Vữngà cung cấp các thông tin quí báu giúp tác giã thực hiện luận án.Cuối cùng, lác gia xin bầy tò lòng biết ơn sâu sắc tới gia đình, người thân, ban bè đà

luôn dộng viên, úng hộ. chia sẽ khó khản và tạo diều kiện thuận lọi nhất cho tác gia trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu.Hưng Yên. ngày 2 ỉ th (Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Phát Triển Các Khu Công Nghiệp Tỉnh Hưng Yên Theo Hướng Bền Vững

áng 02 nủtn 20 ỉ 9Tác giãVũ Thị La- ii -MỤC LỤCPHÀN MỜ ĐÀU.................................................IChương 1: TỎNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CƯU L

(Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Phát Triển Các Khu Công Nghiệp Tỉnh Hưng Yên Theo Hướng Bền Vững

IÊN QUAN ĐÉN QUÀNLÝ PHÁT TRIỀN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP THEO HƯỞNG BÈN VỮNG......7I. I. Các công trình nghiên cứu ngoài nước..................71.2. Các côn

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘIvù THỊ LAQUẢN LÝ PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HƯNG YÊN THEO HƯỚNG BÈN VỮNGLUẬN ÁN

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘIvù THỊ LAQUẢN LÝ PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HƯNG YÊN THEO HƯỚNG BÈN VỮNGLUẬN ÁN

Gọi ngay
Chat zalo
Facebook