KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Xây Dựng Văn Hoá Nhà Trường Tại Học Viện Hành Chính Quốc Gia

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         254 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Xây Dựng Văn Hoá Nhà Trường Tại Học Viện Hành Chính Quốc Gia

(Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Xây Dựng Văn Hoá Nhà Trường Tại Học Viện Hành Chính Quốc Gia

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÀ IIỌI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XẢ HỌINGUYÊN Till LAQUÃN LÝ XÂY DỤNG VÃN HOÁ NHÀ TRƯỜNG TẠI nọc VIẸN TĨÀNĨĨ CHÍNH ỌUÓC GĨALUẬ

(Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Xây Dựng Văn Hoá Nhà Trường Tại Học Viện Hành Chính Quốc GiaẬN ÁN TĨÉN Sĩ QUẢN LÝ GĨÁO DỤCHà Nội-2019VIỆN HÀN LÀM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIẸN KHOA HỌC XẢ HỘINGUYỄN Till LAQUĂN LÝ XÂY DỤNG VÀN HOÁ NHÀ TRƯỜ

NG TẠT HỌC VTẸN HÀNH CHÍNH ỌUÓC GĨANgành: Quản lý giảo dục Mà sỗ: 9.14.01.14LUẬN ÁN T1ÉN Sĩ QUẢN LÝ GIÁO DỤCNGƯỜI HƯỚNG DẤN KHOA HỌC PGS.TS. NGUYỀN TH (Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Xây Dựng Văn Hoá Nhà Trường Tại Học Viện Hành Chính Quốc Gia

Ị MAI LANHà Nội - 2019LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đây là công trinh nghiên cửu của riêng lôi. Các số liệu, trích dần nêu trong luận án là trung thực.

(Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Xây Dựng Văn Hoá Nhà Trường Tại Học Viện Hành Chính Quốc Gia

Các kết quã của luận án chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác.ỉ là Nội. ngày.... thảng .... nủm 2019Tác già luận ánNguyền Thị La

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÀ IIỌI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XẢ HỌINGUYÊN Till LAQUÃN LÝ XÂY DỤNG VÃN HOÁ NHÀ TRƯỜNG TẠI nọc VIẸN TĨÀNĨĨ CHÍNH ỌUÓC GĨALUẬ

(Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Xây Dựng Văn Hoá Nhà Trường Tại Học Viện Hành Chính Quốc GiaTRƯỜNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC, HỌC VIẸN...............71.1.Các công trình nghiên cứu về vàn hóa nhà trường cùa trường đại học. họcviện....................

............................................71.2.Các công trình nghiên cứu về xây dựng vãn hóa nhà trường và văn hoá nhàtrường cùa trường dại học, học (Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Xây Dựng Văn Hoá Nhà Trường Tại Học Viện Hành Chính Quốc Gia

viện................................141.3.Các công trình nghiên cứu về quân lý xây dựng vân hóa nhà trường cũatrường dại học. học viện...............

(Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Xây Dựng Văn Hoá Nhà Trường Tại Học Viện Hành Chính Quốc Gia

............................181.4.Đánh giá chung về các công trình nghiên cứu và các vẩn đề đạt ra cùa luận án.21Chương 2: co SỜ LÝ LUẬN VÈ QUÀN LÝ XÂ

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÀ IIỌI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XẢ HỌINGUYÊN Till LAQUÃN LÝ XÂY DỤNG VÃN HOÁ NHÀ TRƯỜNG TẠI nọc VIẸN TĨÀNĨĨ CHÍNH ỌUÓC GĨALUẬ

(Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Xây Dựng Văn Hoá Nhà Trường Tại Học Viện Hành Chính Quốc Gia252.2.Lí luận về xây dựng vàn hoá nhà trường cứa học viện..........................422.3.Lý luận về quan lý xây dựng vãn hơã nhã trường học viện......

................522.4.Các yếu tổ ánh hường đen quân lý xây dựng vãn hoá nhà trường cúa hex: viện...61Chương 3: KÉT QUÀ NGHIÊN CƯU THỰC TRẠNG QUÀN LÝ X (Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Xây Dựng Văn Hoá Nhà Trường Tại Học Viện Hành Chính Quốc Gia

ÂY DỰNG VÀN HÓA NHÀ TRƯỜNG TẠI HỌC VIẸN HÀNH CHÍNH QUÕCGLA............................................................703.1.Địa bàn nghiên cứu và khác

(Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Xây Dựng Văn Hoá Nhà Trường Tại Học Viện Hành Chính Quốc Gia

h thề nghiên cứu thực trạng.........703.2.rổ chức và phương pháp nghiên cứu thực trạng quan lý xây dựng văn hoá

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÀ IIỌI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XẢ HỌINGUYÊN Till LAQUÃN LÝ XÂY DỤNG VÃN HOÁ NHÀ TRƯỜNG TẠI nọc VIẸN TĨÀNĨĨ CHÍNH ỌUÓC GĨALUẬ

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÀ IIỌI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XẢ HỌINGUYÊN Till LAQUÃN LÝ XÂY DỤNG VÃN HOÁ NHÀ TRƯỜNG TẠI nọc VIẸN TĨÀNĨĨ CHÍNH ỌUÓC GĨALUẬ