KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Phát Triển Bền Vững Các Khu Công Nghiệp Tại Thành Phố Hải Phòng

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         217 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Phát Triển Bền Vững Các Khu Công Nghiệp Tại Thành Phố Hải Phòng

(Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Phát Triển Bền Vững Các Khu Công Nghiệp Tại Thành Phố Hải Phòng

BỌ KÉ HOẠCH VÀ ĐÀU TÙ’BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOVIỆN NGHIÊN cưu QUẤN LÝ KINH TÉ TRUNG ƯƠNGNGUYỀN THỊ THI THÌ YQUẢN LÝ PHÁT TRIEN BẺN VỮNG CÁC KHU C ÒNG NG

(Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Phát Triển Bền Vững Các Khu Công Nghiệp Tại Thành Phố Hải PhòngGHIỆP TẠI THÀNH PHÓ HẢI PHÒNGLUẬN ÁN TIẺN Sĩ KINH TỂIlà Nội - Năm 2018JI■BỌ KÉ HOẠCH VÀ ĐÀI Tư BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN NGHIÊN CÚI QUÁN LÝ KINH TÉ

TRUNG ƯƠNGNGl YÈN THỊ THI THỦYQUẢN LÝ PHẤT TRIEN BÈN VỪNGCÁC KHU CÔNG NGHIỆP TẠI THÀNH PHÔ HẢI PHÒNGChuyên ngành: Quản lý kinh tếMã số: 9. 34. 04. 10L (Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Phát Triển Bền Vững Các Khu Công Nghiệp Tại Thành Phố Hải Phòng

UẬN ÁN TIÉN Sỉ KINH TÉNGƯỜI HƯỚNG DẤN KHOA HỌC:HD1: PGS.TS. Nguyền Thị NguyệtHD2: PGS. TS. Đào Văn HiệpHà Nội - Nâni 2018LỜI C AM ĐOANTôi xin cam đoan

(Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Phát Triển Bền Vững Các Khu Công Nghiệp Tại Thành Phố Hải Phòng

luận án là công trinh nghiên cứu khoa học cùa ricng lôi. 1 .uận án dà sừ dụng các sỗ liệu cò nguồn gốc rõ ràng, dược công bố theo dứng quy định trong

BỌ KÉ HOẠCH VÀ ĐÀU TÙ’BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOVIỆN NGHIÊN cưu QUẤN LÝ KINH TÉ TRUNG ƯƠNGNGUYỀN THỊ THI THÌ YQUẢN LÝ PHÁT TRIEN BẺN VỮNG CÁC KHU C ÒNG NG

(Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Phát Triển Bền Vững Các Khu Công Nghiệp Tại Thành Phố Hải Phòngị Thu ThùỵLỜI CẢM ƠNTrong quá trinh học tập và hoãn thành luận án, tòi đã nhận được rất nhiều sự quan tâm. giúp đờ. động viên cua gia đình, đồng nghiệ

p, quý thầy cô. Ban lành đạo Viện Nghiên cửu quân lý kinh tế Trung ương, Ban lành đạo Trung tâm Tư vấn quan lý và Đào tạo:Tác giã xin trân trọng câm ơ (Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Phát Triển Bền Vững Các Khu Công Nghiệp Tại Thành Phố Hải Phòng

n sự hướng đản khoa học sâu sắc cùa hai giáo viên hướng dần là PGS.TS. Nguyền Thị Nguyệt và PGS.TS. Đào Vãn Hiệp, xin cám ơn các nhà khoa học tại Viện

(Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Phát Triển Bền Vững Các Khu Công Nghiệp Tại Thành Phố Hải Phòng

nghiên cứu quàn lý kinh tể Trung ương, bộ môn Quàn lý kinh tế. các cán bộ Tiling tâm tư vấn và Quán lý đào tạo đà tạo một môi trường nghiên cứu đầy t

BỌ KÉ HOẠCH VÀ ĐÀU TÙ’BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOVIỆN NGHIÊN cưu QUẤN LÝ KINH TÉ TRUNG ƯƠNGNGUYỀN THỊ THI THÌ YQUẢN LÝ PHÁT TRIEN BẺN VỮNG CÁC KHU C ÒNG NG

(Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Phát Triển Bền Vững Các Khu Công Nghiệp Tại Thành Phố Hải Phòngg. Sở Lao động thương binh xã hội Hãi Phòng, Sờ Công thương Hài Phòng. Ban quan lý các khu kinh te Hai Phòng, và các doanh nghiệp trong các khu công n

ghiệp Hãi Phòng đà tạo điều kiện thuận lợi cho tác gia trong quá trình diều tra. thu thập số liệu dế thực hiện các nội dung cua luận án:Xin câm ơn gia (Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Phát Triển Bền Vững Các Khu Công Nghiệp Tại Thành Phố Hải Phòng

đình vả đồng nghiệp, Thư viện quốc gia Việt Nam, Thư viện Viện quan lý kinh tế trung ương, Thư viện trường Đại học Hãi Phòng đà giúp đờ tác già trong

(Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Phát Triển Bền Vững Các Khu Công Nghiệp Tại Thành Phố Hải Phòng

quá trinh thực hiện đề tài luận án cua minh.Hà Nội, ngày 9 tháng 9 nảm 20ỉ8Tác giàNguyền Thị Thu ThúyMỤC LỤCDANH MỤC CÁC CHỨ VIẾT TÁT.---------------

BỌ KÉ HOẠCH VÀ ĐÀU TÙ’BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOVIỆN NGHIÊN cưu QUẤN LÝ KINH TÉ TRUNG ƯƠNGNGUYỀN THỊ THI THÌ YQUẢN LÝ PHÁT TRIEN BẺN VỮNG CÁC KHU C ÒNG NG

BỌ KÉ HOẠCH VÀ ĐÀU TÙ’BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOVIỆN NGHIÊN cưu QUẤN LÝ KINH TÉ TRUNG ƯƠNGNGUYỀN THỊ THI THÌ YQUẢN LÝ PHÁT TRIEN BẺN VỮNG CÁC KHU C ÒNG NG