KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Nhóm Trẻ Độc Lập Tư Thục Ở Thành Phố Hồ Chí Minh

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         226 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Nhóm Trẻ Độc Lập Tư Thục Ở Thành Phố Hồ Chí Minh

(Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Nhóm Trẻ Độc Lập Tư Thục Ở Thành Phố Hồ Chí Minh

kU....Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC VINHTRƯƠNG THỊ VIỆT LIÊNQUẢN LÝ NHÓM TRẺ ĐỘC LẬP Tư THỤC Ở THÀN H PHỎ HỞ CHÍ MINHLUẬN ÁN TĨÉN Sỉ KHOA HỌC G

(Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Nhóm Trẻ Độc Lập Tư Thục Ở Thành Phố Hồ Chí MinhGIÁO DỤCNGHỆ AN-2018 ì.ri>3...Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC VINHTRƯƠNG TĨĨỊ VIET LIÊNQUẢN LÝ NHÓM TRẺ Độc LẬP Tư THỤC Ở THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINHCh

uyên ngành: Quân lý giáo dục Mà sổ: 9.14. 01.14LUẠN ÁN TĨÉN sĩ KHOA nọc GIÁO DỤCNgười hưởng dẫn khoa học:PGS. TS. NGUYỀN THỊ MỸ TRINHNGHẸ AN-2018 ìi'í (Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Nhóm Trẻ Độc Lập Tư Thục Ở Thành Phố Hồ Chí Minh

fLỜI CAM DOANTÔI xin cam đoan đày lã công trình nghiên cứu cua riêng tôi. các $ố liêu, kết quá trong luận án là trung thực và chưa từng được ai công b

(Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Nhóm Trẻ Độc Lập Tư Thục Ở Thành Phố Hồ Chí Minh

ỗ trong bất kỳ cồng (rình nào khác.Thánh phổ Hồ Chi Minh, ngày 20 rháng 9 năm 2017Tác gia luận ánTrtrong Thị Một LiêniiLỜI CÀM ƠNLuận án “Quân lý nhóm

kU....Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC VINHTRƯƠNG THỊ VIỆT LIÊNQUẢN LÝ NHÓM TRẺ ĐỘC LẬP Tư THỤC Ở THÀN H PHỎ HỞ CHÍ MINHLUẬN ÁN TĨÉN Sỉ KHOA HỌC G

(Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Nhóm Trẻ Độc Lập Tư Thục Ở Thành Phố Hồ Chí Minhdà dìu dắt. hướng dần tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và viết luận án. Xin trán trọng cám

g nghiệp và bạn bè dà tạo diều kiện giúp đờ tôi trong học lập và nghiên cứu.l ôi xin bày tò lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Trinh, ngườ (Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Nhóm Trẻ Độc Lập Tư Thục Ở Thành Phố Hồ Chí Minh

i thầy dà luôn động vicn, khích lộ. tận linh hưcímg dan lôi trong quá trình thực hiộn luận án.Tòi xin căm ơn sự giúp dờ. hồ trợ nhiệt tinh cùa các chũ

(Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Nhóm Trẻ Độc Lập Tư Thục Ở Thành Phố Hồ Chí Minh

nhóm, giáo viên mầm non ớ các nhóm trê độc lạp lư thục.Xin câm ơn nhùng người thân trong Gia dinh dà luôn bên cạnh, dộng viên, giúp đờ đê lôi hoàn th

kU....Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC VINHTRƯƠNG THỊ VIỆT LIÊNQUẢN LÝ NHÓM TRẺ ĐỘC LẬP Tư THỤC Ở THÀN H PHỎ HỞ CHÍ MINHLUẬN ÁN TĨÉN Sỉ KHOA HỌC G

kU....Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC VINHTRƯƠNG THỊ VIỆT LIÊNQUẢN LÝ NHÓM TRẺ ĐỘC LẬP Tư THỤC Ở THÀN H PHỎ HỞ CHÍ MINHLUẬN ÁN TĨÉN Sỉ KHOA HỌC G