KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Trong Phát Triển Du Lịch Trên Địa Bàn Huyện Nam Giang, Tỉnh Quảng Nam

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         77 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Trong Phát Triển Du Lịch Trên Địa Bàn Huyện Nam Giang, Tỉnh Quảng Nam

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Trong Phát Triển Du Lịch Trên Địa Bàn Huyện Nam Giang, Tỉnh Quảng Nam

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÂ HỘI VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘINGUYÊN VÀN PHIQUÂN LÝ NHÀ NUÓC TRONG PHÁT TRIÊN DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NAM GIANG TỈNH

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Trong Phát Triển Du Lịch Trên Địa Bàn Huyện Nam Giang, Tỉnh Quảng NamH QUÁNG NAMLUẬN VÃN THẠC sỉ QUẢN LÝ KIN H TÉHÀ NỘI, nám 2019LỜI CAM ĐOAN'l ôi xin cam đoan dây là công trinh nghiên cửu khoa học dộc lập của riêng tói

. Các số liệu sử dụng phân (ích trong luận vân có nguồn gốc rõ ràng, đà công bô theo đúng quy định. Các ket qua nghiên cứu trong luận ván do tói lự lì (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Trong Phát Triển Du Lịch Trên Địa Bàn Huyện Nam Giang, Tỉnh Quảng Nam

m hiếu, phân tích mộl cách trung thực, khách quan và phù hợp với thực lien. Các ket qua này chưa từng được công bố trong bất kỳ nghiên cứu nào khác.Tá

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Trong Phát Triển Du Lịch Trên Địa Bàn Huyện Nam Giang, Tỉnh Quảng Nam

c già luận vănNguyền Văn PhiMỤC LỤCMỞ ĐÀU.............................................................1CHƯƠNG 1: NHƯNG VÁN ĐẺ LÍ LUẠN CHUNG VẺ DU LỊCH

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÂ HỘI VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘINGUYÊN VÀN PHIQUÂN LÝ NHÀ NUÓC TRONG PHÁT TRIÊN DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NAM GIANG TỈNH

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Trong Phát Triển Du Lịch Trên Địa Bàn Huyện Nam Giang, Tỉnh Quảng Nam. Nội dung của quân lí nhà nước VC du lịch cap huyện...................171.3.riêu chi đánh giá và nhân tổ ánh hương đến quan li nhà nước về du lịch cấ

phuyện.............................................................241.4.Kinh nghiệm quân lí du lịch ờ IÌ1ỘI sô địa phương trong nước.28CHƯƠNG 2: THựC (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Trong Phát Triển Du Lịch Trên Địa Bàn Huyện Nam Giang, Tỉnh Quảng Nam

TRẠNG QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC TRONG PHẤT TRIỂN DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NAM GIANG, TÍNH QUÁNG NAM.........................................................

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Trong Phát Triển Du Lịch Trên Địa Bàn Huyện Nam Giang, Tỉnh Quảng Nam

..... 352.1.Dặc diem địa bùn nghiên cứu..................................352.2.'ITiực trạng hoạt dộng du lịch trên dịa bàn huyện Nam Giang..362.3.Thực

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÂ HỘI VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘINGUYÊN VÀN PHIQUÂN LÝ NHÀ NUÓC TRONG PHÁT TRIÊN DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NAM GIANG TỈNH

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Trong Phát Triển Du Lịch Trên Địa Bàn Huyện Nam Giang, Tỉnh Quảng Namh giã thực trạng quan li nhã nước phát triền du lịch trên dịa bàn huyệnNam Giang.................................................................50CHƯ

ƠNG 3: MỌT SÓ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUÂN LÍ NHÀ NƯỚC TRONG PHÁT TRIỀN DU LỊCH TRẼN DỊA BÀN HUYỆN NAM GIANG, TÌNH QUẢNG NAM............................. (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Trong Phát Triển Du Lịch Trên Địa Bàn Huyện Nam Giang, Tỉnh Quảng Nam

................553.1. Quan điếm cua chính phũ trong phát triển du lịch.....................553.2.Quan điềm phát tricn du lịch cùa linh Quãng Nam.....

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Trong Phát Triển Du Lịch Trên Địa Bàn Huyện Nam Giang, Tỉnh Quảng Nam

.................563.3.Một số giãi pháp lâng cường quân lí nhà nước trong phát triển du lịch trênđịa bàn huyện Nam Giang..............................

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÂ HỘI VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘINGUYÊN VÀN PHIQUÂN LÝ NHÀ NUÓC TRONG PHÁT TRIÊN DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NAM GIANG TỈNH

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Trong Phát Triển Du Lịch Trên Địa Bàn Huyện Nam Giang, Tỉnh Quảng Nam.........64KÉT LUẬN..........................................................67DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢODANH MỤC CÁC CHỮ VIÉT TẤT

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÂ HỘI VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘINGUYÊN VÀN PHIQUÂN LÝ NHÀ NUÓC TRONG PHÁT TRIÊN DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NAM GIANG TỈNH