KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Trị Công, Nợ Nước Ngoài Và Tăng Trưởng Kinh Tế Tại Các Quốc Gia Đang Phát Triển

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         222 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Trị Công, Nợ Nước Ngoài Và Tăng Trưởng Kinh Tế Tại Các Quốc Gia Đang Phát Triển

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Trị Công, Nợ Nước Ngoài Và Tăng Trưởng Kinh Tế Tại Các Quốc Gia Đang Phát Triển

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRUÔNG DẠI HỌC KINH TẾ TPHCMvõ THỊ THỦY VÂNQUẢN TRỊ CÔNG, NỢ NƯỚC NGOÀI VÀ TÀNG TRƯỞNG KINH TẾ TẠI CÁC QUỐC GIA ĐANG PHÁT TRIỀN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Trị Công, Nợ Nước Ngoài Và Tăng Trưởng Kinh Tế Tại Các Quốc Gia Đang Phát TriểnNLUẬN ÁN TIÊN Sĩ KINH TÉTP. ĨTÒ Cĩĩt MTNĨI - NĂM 2019BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRUÔNG ĐẠI HỌC KINH TỂ TPHCMvõ THỊ THỦY VÂN •QUẢN TRỊ CÔNG, NỌ NƯỚC NGOÀI V

À TÀNG TRƯỞNG KINHTẾ TẠI CÁC QUỐC GIA ĐANG PHÁT TRIỂNChuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng Mã số: 9340201LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TÉNGƯỜI HƯỚNG DÁN KHOA HỌC (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Trị Công, Nợ Nước Ngoài Và Tăng Trưởng Kinh Tế Tại Các Quốc Gia Đang Phát Triển

: PGS.TS. NGUYỀN HỒNG THẲNGTP. HÔ CHÍ MINH - NẢM 2019LỜI CAM DOANrỏi xin cam đoan Luận án liên sĩ với đè lài “Quàn trị công, nự nước ngoài và tăng trư

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Trị Công, Nợ Nước Ngoài Và Tăng Trưởng Kinh Tế Tại Các Quốc Gia Đang Phát Triển

õiig kinh tế tại các quốc gia dang phát ti icn” lã công trinh nghiên cứu khoa học độc lập cùa riêng lòi. Nội dung trinh bày và nhừng thông lin. sô lie

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRUÔNG DẠI HỌC KINH TẾ TPHCMvõ THỊ THỦY VÂNQUẢN TRỊ CÔNG, NỢ NƯỚC NGOÀI VÀ TÀNG TRƯỞNG KINH TẾ TẠI CÁC QUỐC GIA ĐANG PHÁT TRIỀN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Trị Công, Nợ Nước Ngoài Và Tăng Trưởng Kinh Tế Tại Các Quốc Gia Đang Phát Triển.Nghiên cứu sinh khóa 201 IVÕ TIIỊ TIIÙY VÂNHlLỜI CẢM ƠNTòi xin gửi lời cám ơn sâu sắc đến Thầy Nguyền Hồng Thắng đà hướng dần tận tinh, định hướng và

luôn động viên tôi trong suốt quá trình học tập và làm luận án. Tiếp đến. tôi xin chân thành gửi lời tri ân đến Thay Sư Đình Thành, người đà tạo động (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Trị Công, Nợ Nước Ngoài Và Tăng Trưởng Kinh Tế Tại Các Quốc Gia Đang Phát Triển

lực và diu dắt tôi trên con dường nghiên cửu khoa học. Nhùng góp ý vã gợi mớ cúa Thầy là nguồn năng lượng đề tôi có thế hoàn thành luận án này.Tôi cù

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Trị Công, Nợ Nước Ngoài Và Tăng Trưởng Kinh Tế Tại Các Quốc Gia Đang Phát Triển

ng xin gưi lời cảm ơn đến Quý Thầy Cô trong Khoa Tài chinh công nói riêng như cò Bùi Thị Mai Hoài. Thầy Điệp Gia Luật. Thầy Nguyễn Quốc Hùng...và các

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRUÔNG DẠI HỌC KINH TẾ TPHCMvõ THỊ THỦY VÂNQUẢN TRỊ CÔNG, NỢ NƯỚC NGOÀI VÀ TÀNG TRƯỞNG KINH TẾ TẠI CÁC QUỐC GIA ĐANG PHÁT TRIỀN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Trị Công, Nợ Nước Ngoài Và Tăng Trưởng Kinh Tế Tại Các Quốc Gia Đang Phát Triểnờng.Cuối cùng, tòi xin cảm ơn tất cà nhừng tình câm. ân tình, sự giúp dở của gia đình, bạn bẽ. đồng nghiệp....đà tạo điều kiên tốt nhắt cho tôi hoàn t

hành luận án này.TP. Hồ Chi Minh, ngây tháng năm 2019iiiMỤC LỤCTrangLòi cam (loaniLòi cám oniiMục lụciiiDanh mục chừ viết lẩlviiDanh mục các hàngixDan (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Trị Công, Nợ Nước Ngoài Và Tăng Trưởng Kinh Tế Tại Các Quốc Gia Đang Phát Triển

h mục các hìnhxiiróm tat CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỎNG QUAN11.1.Lý do lựa chọn đề lài1

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRUÔNG DẠI HỌC KINH TẾ TPHCMvõ THỊ THỦY VÂNQUẢN TRỊ CÔNG, NỢ NƯỚC NGOÀI VÀ TÀNG TRƯỞNG KINH TẾ TẠI CÁC QUỐC GIA ĐANG PHÁT TRIỀN

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRUÔNG DẠI HỌC KINH TẾ TPHCMvõ THỊ THỦY VÂNQUẢN TRỊ CÔNG, NỢ NƯỚC NGOÀI VÀ TÀNG TRƯỞNG KINH TẾ TẠI CÁC QUỐC GIA ĐANG PHÁT TRIỀN