KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Về Tài Chính Hoạt Động Có Thu Tại Đơn Vị Dự Toán Quân Đội

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         268 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Về Tài Chính Hoạt Động Có Thu Tại Đơn Vị Dự Toán Quân Đội

(Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Về Tài Chính Hoạt Động Có Thu Tại Đơn Vị Dự Toán Quân Đội

iLÒĨ CAM ĐOANl ác giã xin cam đoan dây lã công trinh nghiên cứu cua lòi. Nhùng sô lieu, tư liệu đua ra trong luận án là trung thực và nội dung cua luậ

(Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Về Tài Chính Hoạt Động Có Thu Tại Đơn Vị Dự Toán Quân Độiận án chưa lùng dược ai công bố trong các công trinh nghiên cứu khoa học nào khác.Người cam đoanNguyễn Huy TranhiiMỤC LỤCI-RANG EH Ụ BÌ ALỜI CAM ĐOAN.

.......................................................iMỤC LỤC............................................................iiDANH MỤC CHƯ CÁI MÉT TẤT. (Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Về Tài Chính Hoạt Động Có Thu Tại Đơn Vị Dự Toán Quân Đội

...........................................VDANH MỤC SO DÒ,BÀNG,BIÊU...................................viMỞ ĐẢU.......................................

(Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Về Tài Chính Hoạt Động Có Thu Tại Đơn Vị Dự Toán Quân Đội

.......................1CHI fO*NG 1: CO SỜ LÝ LUẬN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM QUẢN LÝNHÀ NƯỚC VẺ TÀI CHÍNH HOẠT ĐỌNG CÓ THƯ TẠI ĐƠN VỊDự TOÁN QUÂN ĐỌI....

iLÒĨ CAM ĐOANl ác giã xin cam đoan dây lã công trinh nghiên cứu cua lòi. Nhùng sô lieu, tư liệu đua ra trong luận án là trung thực và nội dung cua luậ

(Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Về Tài Chính Hoạt Động Có Thu Tại Đơn Vị Dự Toán Quân Đội............................121.1.2.Hoạt dộng có thu cùa dơn vị dự toán quàn dội................141.2.Tài chính hoạt động có thu cùa các đoiì vị dự to

án quân dội.241.2.1.Khái niệm tài chính hoạt dộng có thu........................241.2.2.NỘI dung của tài chinh hoạt động cò thu.....................25 (Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Về Tài Chính Hoạt Động Có Thu Tại Đơn Vị Dự Toán Quân Đội

1.3.Quàn lý nhà nước về tài chính hoạt động có thu tại dơn vị dự toánquán đội......................................................321.3.1.Khái niêm q

(Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Về Tài Chính Hoạt Động Có Thu Tại Đơn Vị Dự Toán Quân Đội

uan lý nhà nước về tài chinh hoạt động có thu tại đơn vịdự toán quân đội..............................................321.3.2.Mục tiêu và tiêu chi đán

iLÒĨ CAM ĐOANl ác giã xin cam đoan dây lã công trinh nghiên cứu cua lòi. Nhùng sô lieu, tư liệu đua ra trong luận án là trung thực và nội dung cua luậ

(Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Về Tài Chính Hoạt Động Có Thu Tại Đơn Vị Dự Toán Quân Độichinh hoạt dộng cô thu...371.3.4.Bộ máy quan lý nhà nước về tài chinh hoạt dộng có thu tại dơn vị dự toánquàn đội.....................................

.................411.3.5.NỘI dung quán lý nhà nước về tài chinh hoạt dộng có thu tại dơn vịdự toán quàn đội........................................... (Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Về Tài Chính Hoạt Động Có Thu Tại Đơn Vị Dự Toán Quân Đội

...421.3.6.(’ác yếu lồ ánh hướng đen quán lý nhà nước vể lài chính hoại động có ihucùa dơn vị dự toán quàn dội...................................531.4

(Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Về Tài Chính Hoạt Động Có Thu Tại Đơn Vị Dự Toán Quân Đội

.Kinh nghiệm quân lý nhà nước về lài chính hoạt động có thu....561.4.1.Quàn lý nhà nước hoạt dộng có thu cua dơn vị $ự nghiệp......56

iLÒĨ CAM ĐOANl ác giã xin cam đoan dây lã công trinh nghiên cứu cua lòi. Nhùng sô lieu, tư liệu đua ra trong luận án là trung thực và nội dung cua luậ

iLÒĨ CAM ĐOANl ác giã xin cam đoan dây lã công trinh nghiên cứu cua lòi. Nhùng sô lieu, tư liệu đua ra trong luận án là trung thực và nội dung cua luậ