KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Về Du Lịch Trên Địa Bàn Tỉnh Quảng Nam

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         93 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Về Du Lịch Trên Địa Bàn Tỉnh Quảng Nam

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Về Du Lịch Trên Địa Bàn Tỉnh Quảng Nam

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XẰ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XA HỘITRÀN THỊ NẤNGQUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÉ Dư LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TÍNH QUÁNG NAMLUẬN VÀN THẠC sĩ QUẢ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Về Du Lịch Trên Địa Bàn Tỉnh Quảng NamẢN LÝ KINH TÉHẰNỘLnảm 2019VIỆN HÀN LẢM KHOA HỌC XẢ HỌI VIẸT NAMHỌC' V 1ỆN KHOA HOC XẢ HỘIIRAN THỊ NẤNGQUẢN LÝ NHÀ NUÓC VÈ DU LỊCHTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢ

NG NAM(.'huyên ngành : Quán lý Kinh tếMà số: 8 34 04 10NGƯỜI HƯỚNG DẦN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN TIIỊ BÍCH THỦYHÀ NỘI, nãiìì 2019LỜI C AM ĐOANTÔI xin cam đ (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Về Du Lịch Trên Địa Bàn Tỉnh Quảng Nam

oan dề tài: “Quán lý nhà nước về du lịch trên dịa bàn tinh Quàng Nam” là công trình nghiên cửu cùa riêng tôi. được sự hưihig dản khoa học cua TS. Nguy

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Về Du Lịch Trên Địa Bàn Tỉnh Quảng Nam

ền Thị Bích Thủy. Các kết quá nêu trong Luận vân chưa dược công bố trong bất k< còng trình não khác. Các số liệu, vi dụ và trích dần trong Luận vân đâ

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XẰ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XA HỘITRÀN THỊ NẤNGQUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÉ Dư LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TÍNH QUÁNG NAMLUẬN VÀN THẠC sĩ QUẢ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Về Du Lịch Trên Địa Bàn Tỉnh Quảng Namừ nhicu nguôn khác nhau, có ghi rõ trong phần tài liệu tham khao.NGƯỜI CAM DOANI rần I hi NangMỤC LỤCMỜ ĐÀU...........................................

.......................3CHƯƠNG 1: Cơ SỞ LÝ LUẠN QUÀN LÝ NHÀ NƯỚC VẺ DU LỊCH.....................81.1.('ác khái niệm cơ bàn............................ (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Về Du Lịch Trên Địa Bàn Tỉnh Quảng Nam

..................<81.2.Khái niệm Quàn lý nhà nước và Quàn lý nhà nước VC du lịch.161.3.Nội dung Quân lý nhà nước cấp tinh........................181.

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Về Du Lịch Trên Địa Bàn Tỉnh Quảng Nam

4.Sự cần thiết cùa Quan lý nhà nước về du lịch.......................251.5. Các ycu tò ành hưởng đèn Quân lý nhà nước VC du lịch...............27CHƯƠN

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XẰ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XA HỘITRÀN THỊ NẤNGQUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÉ Dư LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TÍNH QUÁNG NAMLUẬN VÀN THẠC sĩ QUẢ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Về Du Lịch Trên Địa Bàn Tỉnh Quảng Namg dến Quan lý nhả nước về du lịch trên dịa bàntinh Quang Nam..........................................................302.2.Thực trạng Quan lý nhã nướ

c về du lịch trẽn dịa bán tinh Quang Nam.382.3.Dánh giá chung thực trạng QLNN VC du lịch trên địa bàn linh Quáng Nam ...51CHƯƠNG 3: GIAI PHÁP IIƠÀN TI (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Về Du Lịch Trên Địa Bàn Tỉnh Quảng Nam

IIẸN QUÁN LÝ NHÀ NƯỚC VẼ DU LỊCH THEN DỊA BÀN TÌNH QUẢNG NAM...............................563.1.Dự báo phát triển ngành du lịch......................

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Về Du Lịch Trên Địa Bàn Tỉnh Quảng Nam

..............563.2.Giãi pháp hoàn thiện QI.NN đôi với du lịch Iren địa bàn linh Quàng Nam...623.3.Một sổ dể xuất, kiến nghị..........................

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XẰ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XA HỘITRÀN THỊ NẤNGQUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÉ Dư LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TÍNH QUÁNG NAMLUẬN VÀN THẠC sĩ QUẢ

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XẰ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XA HỘITRÀN THỊ NẤNGQUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÉ Dư LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TÍNH QUÁNG NAMLUẬN VÀN THẠC sĩ QUẢ