KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Nhà Hát Chèo Quân Đội

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         168 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Nhà Hát Chèo Quân Đội

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Nhà Hát Chèo Quân Đội

BỘ GIÁO ĐỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠM NGHẸ THUẬT TRUNG ƯƠNGHÀ QUANG HAOQUÀN LÝ NHÀ HÁT CHÈO QUÂN ĐỘILUẠN VĂN THẠC sĩ ỌƯÁN LÝ VÃN HÓAKhóa 6 (201

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Nhà Hát Chèo Quân Đội16-2018)Hà Nội. 2018BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠM NGHÊ THI ẤT TRUNG ƯƯNGĨĨÀ QUANG ĨĨẤOQUẢN LÝ NHÀ HÁT CHÈO QUÂN ĐỘILUẠN VÃN THẠC ST Chu

yên ngành quân lý van hóa Mã số: 8319042Ngirửỉ hiiúng dẫn khoa hục: PGS.TS Trân Diíc NgônHà Nội, 2018LÒ1 CAM DOANTôi xin cam đoan, đây là công trinh n (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Nhà Hát Chèo Quân Đội

ghiên cửu do chính tỏi thực hiện, các so liệu (hu (hập và kết quà phàn tích nêu trong luận vãn là trung thực. Dê tài không trùng với bất cứ đê lài nào

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Nhà Hát Chèo Quân Đội

đà lừng nghiên cứu trước đó. Tôi xin hoàn toàn chịu tránh nhiệm về lời cam đoan này./.Hà nội. ngày tháng năm 20 Ị 8Tác già luận vồnHà Ọiẫỉing HàoDANH

BỘ GIÁO ĐỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠM NGHẸ THUẬT TRUNG ƯƠNGHÀ QUANG HAOQUÀN LÝ NHÀ HÁT CHÈO QUÂN ĐỘILUẠN VĂN THẠC sĩ ỌƯÁN LÝ VÃN HÓAKhóa 6 (201

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Nhà Hát Chèo Quân Độighệ sì ơu túNTBDNghệ thuật Biểu diễnPNTPhòng Nghệ thuậtQDNDVN TCCTQuàn đội Nhàn dần Việt Nam Tông cục Chinh trịTCHC'l ông cục Hậu cầnMỤC LỤCMỚ DÂU....

................................................................1Chương 1: NHŨNG VÀN ĐỂ CHƯNG VẺ QUẢN LÝ NHÀ HÁTVÀ TÔNG QUAN VÈ NHÀ HÁT CHÈO QUÂN ĐỘI. (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Nhà Hát Chèo Quân Đội

...................................11

BỘ GIÁO ĐỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠM NGHẸ THUẬT TRUNG ƯƠNGHÀ QUANG HAOQUÀN LÝ NHÀ HÁT CHÈO QUÂN ĐỘILUẠN VĂN THẠC sĩ ỌƯÁN LÝ VÃN HÓAKhóa 6 (201

BỘ GIÁO ĐỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠM NGHẸ THUẬT TRUNG ƯƠNGHÀ QUANG HAOQUÀN LÝ NHÀ HÁT CHÈO QUÂN ĐỘILUẠN VĂN THẠC sĩ ỌƯÁN LÝ VÃN HÓAKhóa 6 (201