KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Đối Với Xuất Bản Phẩm Âm Nhạc Dành Cho Cấp Học Mầm Non

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         242 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Đối Với Xuất Bản Phẩm Âm Nhạc Dành Cho Cấp Học Mầm Non

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Đối Với Xuất Bản Phẩm Âm Nhạc Dành Cho Cấp Học Mầm Non

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO BỘ VÀN HÓA THÊ THAO VÀ DU LỊC H VIÊN VĂN HÓA NGHÊ THUẬT QUÓC GIA VIỆT NAMHoàng Công DụngQUÂN LÝ NĨĨÀ NƯỚC DÓI VỚT XUẤT BẤN PĨĨẤ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Đối Với Xuất Bản Phẩm Âm Nhạc Dành Cho Cấp Học Mầm NonẤM ÂM NHẠC DÀNH C HO C ẤP HOC MÀM NONLUÂN ẤN HẾN SÌ QUÀN LÝ VĂN HÓAHà Nội-2019BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ VÀN HÓA THÊ THAO VÀ Dư LỊCHVIỆN VAN HÓA NGHÊ T

HUẬT QUÓC GIA VIỆT NAMHoàng Công DụngQUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐÓI VÓI XUÁ1 BẤN PHẢM ÂM NĨĨẠC DÀNIĨ CĨĨO CẤP nọc MÀM NONChuyên ngành: Quản lý vãn hóa Mà sỗ: 93 (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Đối Với Xuất Bản Phẩm Âm Nhạc Dành Cho Cấp Học Mầm Non

19042LUẠN ÁN TIẾN sĩ QUẤN LÝ VÃN HÓANGƯỜI HƯỞNG DÁN KHOA HỌC:PGS.TS. Dỗ Thị QuyênPGS.TS. Nguyễn Dáng NghịHà Nội -2019iLỜI CAM ĐOANrỏi xin cam đoan bân

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Đối Với Xuất Bản Phẩm Âm Nhạc Dành Cho Cấp Học Mầm Non

luận án tiến sì Quan lý nhà nước đôi vởixuât hãn phâtn âm nhục dành cho câp học mâm non là do tôi viêt và chưa công bô.rỏi xin chịu trách nhiệm vê lờ

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO BỘ VÀN HÓA THÊ THAO VÀ DU LỊC H VIÊN VĂN HÓA NGHÊ THUẬT QUÓC GIA VIỆT NAMHoàng Công DụngQUÂN LÝ NĨĨÀ NƯỚC DÓI VỚT XUẤT BẤN PĨĨẤ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Đối Với Xuất Bản Phẩm Âm Nhạc Dành Cho Cấp Học Mầm Non..... 1Chương 1: Tống quan và cư SỪ lý luận về quàn lý nhà mrức dối với xuất bàn phầm âm nhạc dành cho cấp học mầm non..................... 91.1.Tông

quan tinh hĩnh nghicn cửu........................... 91.2.Cơ sớ lý luận vê quân lý và mô hình quân lỷ.............. 181.3.Nội dung quân lý nhả nước do (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Đối Với Xuất Bản Phẩm Âm Nhạc Dành Cho Cấp Học Mầm Non

i với xuất bân phàm âm nhạc dành chocấp học mâm non.............................................. 361.4.Đặc dicm và vai trò của quân lý nhà nước doi v

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Đối Với Xuất Bản Phẩm Âm Nhạc Dành Cho Cấp Học Mầm Non

ới xuất bán phâm âmnhạc dành cho cấp học mầm non................................ 43Tiều kết..................................................... 50

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO BỘ VÀN HÓA THÊ THAO VÀ DU LỊC H VIÊN VĂN HÓA NGHÊ THUẬT QUÓC GIA VIỆT NAMHoàng Công DụngQUÂN LÝ NĨĨÀ NƯỚC DÓI VỚT XUẤT BẤN PĨĨẤ

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO BỘ VÀN HÓA THÊ THAO VÀ DU LỊC H VIÊN VĂN HÓA NGHÊ THUẬT QUÓC GIA VIỆT NAMHoàng Công DụngQUÂN LÝ NĨĨÀ NƯỚC DÓI VỚT XUẤT BẤN PĨĨẤ