KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Lễ Hội Làng Duyên Phúc Xã Khánh Hồng Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         171 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Lễ Hội Làng Duyên Phúc Xã Khánh Hồng Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Lễ Hội Làng Duyên Phúc Xã Khánh Hồng Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠM NGHẸ THI ẠT TRING ƯƠNGPHẠM DĂNG KHOAQUÁN LÝ LẺ HỘI LÀNG DUYÊN PHÚC XÃ KHÁNH HÒNG, HUYỆN YÊN KHÁNH TỈNH N

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Lễ Hội Làng Duyên Phúc Xã Khánh Hồng Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh BìnhNINH BÌNHLUẬN VĂN THẠC SỶ QUẢN LÝ VĂN HÓA Khóa 5 (2016-2018)Hà Nội, 2018BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC Sư PHẠM NGHẸ THUẬT TRUNG ƯƠNGPHẠM DĂNG KH

OAQUẢN LÝ LÉ HỘI LÀNG DUYÊN PHÚC XÃ KHÁNH HÒNG. HUYỆN YÊN KHÁNHTÍNH NINH BÌNHLUẬN VĂN THẠC SỶ Chuyên ngành: Quản lý vãn hóa Mà sổ: 8319042Người hưóng (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Lễ Hội Làng Duyên Phúc Xã Khánh Hồng Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình

dần khoa học: PGS.TS Nguyền Thi lluệHà Nội, 2018LỜI CAM ĐOANTòi xin cam đoan đày là công trình nghiên cứu khoa học cua riêng tòi dưới sự hướng dần cùa

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Lễ Hội Làng Duyên Phúc Xã Khánh Hồng Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình

PGS.TS Nguyen Thị Huệ. Các dừ liệu, hình ảnh dược trinh bày trong luận văn hoàn toàn trung thực, dam bao tính khách quan, khoa học. có nguồn góc. xuấ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠM NGHẸ THI ẠT TRING ƯƠNGPHẠM DĂNG KHOAQUÁN LÝ LẺ HỘI LÀNG DUYÊN PHÚC XÃ KHÁNH HÒNG, HUYỆN YÊN KHÁNH TỈNH N

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Lễ Hội Làng Duyên Phúc Xã Khánh Hồng Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh BìnhSVHDi tích lịch sir vãn hóaIIĐNDHội dồng nhân dânLHTTLễ hội truyền thốngƯBNDLy han nhản dânVH&TTVãn hóa và Thông tinMỤC LỤCMỚ DÂU.....................

..........................................1Chương I: NHÙNG VÁN ĐÈ LÝ LUẬN CHƯNG VÈ QUÁN LÝLÉ HỘI VẢ TỎNG QUAN LÉ HỘI LÀNG DUYÊN PHÚC.................. (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Lễ Hội Làng Duyên Phúc Xã Khánh Hồng Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình

.........91.1.Mộl so khái niệm................................................91.1.1.Di san văn hoá. di san vân hóa phi vật thè....................91.

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Lễ Hội Làng Duyên Phúc Xã Khánh Hồng Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình

1.2.Làng, lẽ hội. lỗ hội lãng, cấu trúc cùa lễ hội...............101.1.3.Quán lý. quan lý lề hội......................................17

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠM NGHẸ THI ẠT TRING ƯƠNGPHẠM DĂNG KHOAQUÁN LÝ LẺ HỘI LÀNG DUYÊN PHÚC XÃ KHÁNH HÒNG, HUYỆN YÊN KHÁNH TỈNH N

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠM NGHẸ THI ẠT TRING ƯƠNGPHẠM DĂNG KHOAQUÁN LÝ LẺ HỘI LÀNG DUYÊN PHÚC XÃ KHÁNH HÒNG, HUYỆN YÊN KHÁNH TỈNH N