KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Về Công Nghiệp Công Nghệ Thông Tin Tại Việt Nam

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         166 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Về Công Nghiệp Công Nghệ Thông Tin Tại Việt Nam

(Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Về Công Nghiệp Công Nghệ Thông Tin Tại Việt Nam

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ NỌI vụHỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUÓC GIATÔ HỎNG NAMQUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÈ CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI VIỆT NAMLUẬN ÁN T1ÉN Sỉ

(Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Về Công Nghiệp Công Nghệ Thông Tin Tại Việt Nam QUẢN LÝ C ÔNGHÀ NỘI - 2019 lìítE)IffiBỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỌ NỘI vụHỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QƯỎC GIATÔ HÒNG NAMQUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÈ CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ

THÔNG TIN TẠI VIỆT NAMChuyên ngành : Quân lý công Mã số: 9 34 04 03LUẬN ÁN TIÊN Sỉ QUẢN LÝ CÔNGNGƯỜI HƯỚNG DẦN KHOA HỌC1.TS. CHU XUÂN KHÁNH2.TS. LÀ HO (Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Về Công Nghiệp Công Nghệ Thông Tin Tại Việt Nam

ÀNG TRUNGHÀ NỘI-2019Ì1 ..................................... ..ítLỜI CAM ĐOANTỏi xin com đoan đây ìà công n inh nghiên cini độc lập của cá nhàn tôi. C

(Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Về Công Nghiệp Công Nghệ Thông Tin Tại Việt Nam

ác .sò liệu và trích dan trong luận ân hoàn toàn trung thực vù cỏ nguồn gốc, xuất xử rõ ràng. Các kẻt quả nghiên cứu cùa luận án chưa được cóng bô tro

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ NỌI vụHỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUÓC GIATÔ HỎNG NAMQUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÈ CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI VIỆT NAMLUẬN ÁN T1ÉN Sỉ

(Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Về Công Nghiệp Công Nghệ Thông Tin Tại Việt Nam các thay hướng dan khoa học: TS. Chu Xuân Khánh - Học viện Hành chính Quốc gia và TS. Lã Hoàng Trung - Bộ Thông tin và Truyền thống dã rận rình hướng

dần, giúp dờ lác gia trong SUÔI quá trình nghiên cứu và hoàn thiện ỉuận án.rác già luận án xin gứi /ời cám ơn chân thành den Lành dạo Học viện Hành c (Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Về Công Nghiệp Công Nghệ Thông Tin Tại Việt Nam

hinh Quốc gia: Khoa Hành chinh học; Khoa sau dại học; toàn thê thay cô giảo và các nhà khoa học Học viện Hãnh chinh Ọuoc gia dà rận rình giăng dạy. hư

(Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Về Công Nghiệp Công Nghệ Thông Tin Tại Việt Nam

ớng dan. giúp dờ. dộng viên và tạo diều kiện thuận ìợi cho tôi trong quá trình học tập, nghiên cửu và hoàn thiện dề tài luận án.Tác giã xin chân thành

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ NỌI vụHỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUÓC GIATÔ HỎNG NAMQUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÈ CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI VIỆT NAMLUẬN ÁN T1ÉN Sỉ

(Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Về Công Nghiệp Công Nghệ Thông Tin Tại Việt Namên viên Tụ Công nghệ thòng tin: cùa các chuyên gia còng tác tại Bộ Nội vụ, Sớ Thòng tin và Truyền thòng tinh Bắc Giang, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nộ

i. Tông công ty Công nghệ thòng tin VNPT cùng như câm ơn sự khích ỉệ, giúp dờ của gia dinh, hạn hè và dòng nghiệp.Dù dà ràt cô gang nhưng chác chán lu (Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Về Công Nghiệp Công Nghệ Thông Tin Tại Việt Nam

ận án không tránh khoi những thiêu sót, hạn che. Kinh mong nhận dược những f kiến góp ý cùa quý thầy cô giáo, nhà khoa học. các chuyên gia dè luận án

(Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Về Công Nghiệp Công Nghệ Thông Tin Tại Việt Nam

dược hoàn thiện hơn.Xin tràn trọng câm ơn!Hà Nội, ngày Iháng năm 2019l ác giá luận ánTô nồng Namii

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ NỌI vụHỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUÓC GIATÔ HỎNG NAMQUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÈ CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI VIỆT NAMLUẬN ÁN T1ÉN Sỉ

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ NỌI vụHỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUÓC GIATÔ HỎNG NAMQUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÈ CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI VIỆT NAMLUẬN ÁN T1ÉN Sỉ