KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Về An Ninh, Trật Tự Đô Thị Từ Thực Tiễn Địa Bàn Thành Phố Hà Nội

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         175 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Về An Ninh, Trật Tự Đô Thị Từ Thực Tiễn Địa Bàn Thành Phố Hà Nội

(Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Về An Ninh, Trật Tự Đô Thị Từ Thực Tiễn Địa Bàn Thành Phố Hà Nội

—VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ 11Ọ1DƯƠNG THANH LIÊMQUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VẺ AN NINH, TRẬT TỤ ĐÔ THỊ Tư THỰC TIÈN ĐỊA BÀN THÀNH

(Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Về An Ninh, Trật Tự Đô Thị Từ Thực Tiễn Địa Bàn Thành Phố Hà NộiH PHÓ HÀ NỌIH ẠN ÁN TIẾN Sĩ LUẬT HỌCHÀ NỘI - 2019VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIẸN KHOA HỌC XÃ HỘIDƯƠNG THANH LIÊMQUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÈ AN

NINH, TRẬT Tự DÔ THỊ Tư THỰC TIÈN DỊ A BÀN THÀNH PHÓ HÀ NỘINgành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chínhMà số:9.38.01.02Người hướng dẩn khoa học: GS.TS Phạ (Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Về An Ninh, Trật Tự Đô Thị Từ Thực Tiễn Địa Bàn Thành Phố Hà Nội

m Hồng TháiHÀ NỘI-2019LÒI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đây là còng trình nghiên cứu cùa riêng tòi. Các số liệu ghi trong luận án Là trung thực. Nhùng kêt

(Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Về An Ninh, Trật Tự Đô Thị Từ Thực Tiễn Địa Bàn Thành Phố Hà Nội

luận khoa học của luận án chưa từng được công bô trong bàt kỳ công trình nào khác.TÁC GIÀ LUẬN ÁNDương Thanh LiêmMỤC LỤCTrang MỜDẲƯ...................

—VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ 11Ọ1DƯƠNG THANH LIÊMQUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VẺ AN NINH, TRẬT TỤ ĐÔ THỊ Tư THỰC TIÈN ĐỊA BÀN THÀNH

(Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Về An Ninh, Trật Tự Đô Thị Từ Thực Tiễn Địa Bàn Thành Phố Hà Nội..................................... 8I. I. Tổng quan tình hình nghiên cứu...................... 81.2.Dánli giá lông quan tình hình nghiền cửu.......

..... 211.3. Những van dề luận án cần giãi quyết.................. 241.4.Già thuyết và câu hoi nghiên cứu.................... 25Kết luận chương 1..... (Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Về An Ninh, Trật Tự Đô Thị Từ Thực Tiễn Địa Bàn Thành Phố Hà Nội

.................................... 27Chương 2. cơ SỜ LÝ LUẬN CÙA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀAN NINH, TRẬT Tự ĐÔ THỊ................................... 282.1

(Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Về An Ninh, Trật Tự Đô Thị Từ Thực Tiễn Địa Bàn Thành Phố Hà Nội

.Khái niệm an ninh, trật (ự đô thị.................... 282.2.Khái niệm, đậc diêm, vai trò. phương pháp của quàn lý nhà nướcvề an ninh, trật tự đô thị.

—VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ 11Ọ1DƯƠNG THANH LIÊMQUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VẺ AN NINH, TRẬT TỤ ĐÔ THỊ Tư THỰC TIÈN ĐỊA BÀN THÀNH

(Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Về An Ninh, Trật Tự Đô Thị Từ Thực Tiễn Địa Bàn Thành Phố Hà Nội trật lự dô ilìị 63Kốl luận chương 2......................................... 69Chương 3. THỤC TRẠNG QUÀN LÝ NHÀ NƯỚC VÈ AN NINH, TRẢ T Tự DÔ THỊ TÍ ■

TI lực TIỀN DỊ A BÀN THÀNH PHÓHÀNỌI.................................................. 713.1.l inh hình dặc điềm cỏ liên quan den quàn lý nhà nước vồ (Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Về An Ninh, Trật Tự Đô Thị Từ Thực Tiễn Địa Bàn Thành Phố Hà Nội

an

—VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ 11Ọ1DƯƠNG THANH LIÊMQUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VẺ AN NINH, TRẬT TỤ ĐÔ THỊ Tư THỰC TIÈN ĐỊA BÀN THÀNH