KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Lễ Hội Hoa Lư, Xã Trường Yên, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         187 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Lễ Hội Hoa Lư, Xã Trường Yên, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Lễ Hội Hoa Lư, Xã Trường Yên, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

IBỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠM NGHẸ THI ẠT TRUNG ƯƠNGLÊ THỊ HẢNGQUẢN LÝ LẺ HỘI HOA Lư, XÃ TRƯỜNG YÊN, HUYỆN HOA Lư, TỈNH NINH BÌNHLUẬN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Lễ Hội Hoa Lư, Xã Trường Yên, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình VĂN THẠC si QUÁN LÝ VĂN HÓA Khóa 5 (2016-2018)2Hà Nội, 2018BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC Sư PHẠM NGHỆ nu Ậ l í Rl NG ƯƠNGLẺ THỊ HẢNGQUẢN LÝ LẺ

HỘT HOA Lư, XÀ TRƯỜNG YÊN, HƯYỆN HOA Lư, TỈNH NINH BÌNHLUẬN VĂN THẠC sỉ QUẢN LÝ VĂN HỎA C huyên ngành: Quán lý vãn hóa Mã số: 83190423NGƯỜI HƯỚNG DẤN (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Lễ Hội Hoa Lư, Xã Trường Yên, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

KHOA HỌC:PGS.TS. TRỊNH 111Ị MINH ĐỨCllà Nội, 2018LÒI CAM HOANTôi xin cam đoan đè lài luận vân (hạc sĩ '*Ouãn ìỷ ìè hội Hoa Lư. xã 7rường Yên. huyện H

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Lễ Hội Hoa Lư, Xã Trường Yên, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

oa Lư. rinh Ninh Kình” là cõng trình tông hợp nr liệu và nghiên cứu cua riêng lôi. Các sô liệu, kêl qua nêu (rong luận vãn là (rung (hực. Nhùng V kiến

IBỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠM NGHẸ THI ẠT TRUNG ƯƠNGLÊ THỊ HẢNGQUẢN LÝ LẺ HỘI HOA Lư, XÃ TRƯỜNG YÊN, HUYỆN HOA Lư, TỈNH NINH BÌNHLUẬN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Lễ Hội Hoa Lư, Xã Trường Yên, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh BìnhIỪ VIẾT TÁTBCĐBan chi dạoBQLBan quan lýBTCBan Tô chứcCTQGChinh trị quốc giaDSVHDi san van hóaIIĐNI)1 lội dong nhân dânNxbNhà xuất banTI.PVTư liệu phôn

g vanUBNDUy ban nhân dànUNESCOTổ chức Giáo dục, Khoa học và Vãn hóa Liên Hiệp QuôcVHDTVăn hỏa dân tộcVHNTVân hóa nghệ thuật (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Lễ Hội Hoa Lư, Xã Trường Yên, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

IBỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠM NGHẸ THI ẠT TRUNG ƯƠNGLÊ THỊ HẢNGQUẢN LÝ LẺ HỘI HOA Lư, XÃ TRƯỜNG YÊN, HUYỆN HOA Lư, TỈNH NINH BÌNHLUẬN