KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Văn Nghệ Quần Chúng Tại Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         113 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Văn Nghệ Quần Chúng Tại Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Văn Nghệ Quần Chúng Tại Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠM NGHẸ THUẬT TRUNG ƯƠNG ••_____2___-_2___ •TRÀN THỊ PHƯƠNG MAIQUẢN LÝ HOẠT ĐỘNGVĂN NGHỆ QUẪN CHÚNG TẠT QUẶ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Văn Nghệ Quần Chúng Tại Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải PhòngẶN NGÔ QUYỀNTHÀNH PHÓ HẤT PHÒNGLUẬN VÃN TH AC sĩ QUẤN LÝ VÃN HÓA Khóa 5 (2016 - 2018)Hà Nội, 2018BỘ GIẢO ĐỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠM NGHẸ TH

UẠT TRUNG ƯƠNGTRÀN THỊ PHƯƠNG MAIQUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG VĂN NGHỆ QUẢN CHỨNG TẠĨ QUẶN NGÔ QUYỂN, THÀNH PHÓ HẤT PHÒNGLUẬN VÁN THẠC sì Chuyên ngành: Quàn lý V (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Văn Nghệ Quần Chúng Tại Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng

ãn hóa Mã số: 8319042Người hướng dần khoa học: GS.TS Lê Hồng LýHà Nội, 2018LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan, đầy là công trinh nghiên cứu của riêng tòi. C

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Văn Nghệ Quần Chúng Tại Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng

ác số liệu trong luận vãn lã trung thực và chưa có còng bô trong còng trình nghiên cứu khoa học nào khác.Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm với lời ca

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠM NGHẸ THUẬT TRUNG ƯƠNG ••_____2___-_2___ •TRÀN THỊ PHƯƠNG MAIQUẢN LÝ HOẠT ĐỘNGVĂN NGHỆ QUẪN CHÚNG TẠT QUẶ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Văn Nghệ Quần Chúng Tại Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng hóaLSVHLịch sư, văn hóaPGSPhó giáo sưtrtrangTSl iên sìUBNDứy ban nhàn dânVH-TTVăn hỏa Thông tinVH1T&DLVân hóa. Thê thao và Du lịchXĨĨCNXà hội chú ngh

íaMỤC LỤC MÓ ĐẦU.............................................................IChương 1: NHỮNG VÂN DẺ CHƯNG VÀ TỎNG QUAN VÉ HOẠT DỘNG VÂN NGHỆ QUẢN CHỦ (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Văn Nghệ Quần Chúng Tại Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng

NG Ờ QUẬN NGÔ QƯYẺN..........................6THÀNH PHO HẢI PHÒNG................................................6

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠM NGHẸ THUẬT TRUNG ƯƠNG ••_____2___-_2___ •TRÀN THỊ PHƯƠNG MAIQUẢN LÝ HOẠT ĐỘNGVĂN NGHỆ QUẪN CHÚNG TẠT QUẶ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠM NGHẸ THUẬT TRUNG ƯƠNG ••_____2___-_2___ •TRÀN THỊ PHƯƠNG MAIQUẢN LÝ HOẠT ĐỘNGVĂN NGHỆ QUẪN CHÚNG TẠT QUẶ