KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Khu Di Tích Lưu Niệm Đồng Chí Nguyễn Văn Cừ, Tỉnh Bắc Ninh

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         144 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Khu Di Tích Lưu Niệm Đồng Chí Nguyễn Văn Cừ, Tỉnh Bắc Ninh

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Khu Di Tích Lưu Niệm Đồng Chí Nguyễn Văn Cừ, Tỉnh Bắc Ninh

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNGNGUYỀN THÀO VÃNQUẢN TÁ KIĨU Dĩ TTCTT Llfu NIẸM DÔNG ent NGUYỀN VĂN Cừ, TỈNH BẤC NIN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Khu Di Tích Lưu Niệm Đồng Chí Nguyễn Văn Cừ, Tỉnh Bắc NinhNHLUẠN VÃN THẠC sĩ QUẤN LÝ VÃN HÓA Khóa 5 (2016 -2018)Hà Nội, 2018BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠM NGHẸ TH 1.1 ẠT TRUNG ƯƠNGNGUYỀN THAO V

ÂNQUẢN LÝ KHU DI TÍCH LƯU NIỆM BỒNG CHÍ NGUYÊN VÃN cư, TỈNH BẤC NINHLUẠN VĂN THẠC sĩ Chuyên ngành: Quăn lý văn hóa Mà số: 8319042Người hirứng (lẫn kho (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Khu Di Tích Lưu Niệm Đồng Chí Nguyễn Văn Cừ, Tỉnh Bắc Ninh

a học: PGS. TS. Dăng Vãn BàiHà Nội, 2018LÒ1 C AM ĐOANrỏi xin cam đoan luận vãn thạc sĩ: Quan lý khu di tích lưu niệm dông chi Nguyễn Vàn Cừ, tình iỉàc

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Khu Di Tích Lưu Niệm Đồng Chí Nguyễn Văn Cừ, Tỉnh Bắc Ninh

Ninh là công (rình nghiên cứu cua riêng tỏi. Đê tài này chưa từng dược công bỏ ỡ dâu vã không trùng lập với bât cứ đê tài nào đà đưực còng bò. Các (r

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNGNGUYỀN THÀO VÃNQUẢN TÁ KIĨU Dĩ TTCTT Llfu NIẸM DÔNG ent NGUYỀN VĂN Cừ, TỈNH BẤC NIN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Khu Di Tích Lưu Niệm Đồng Chí Nguyễn Văn Cừ, Tỉnh Bắc Ninh/ / năm 2018Tác già luận vănNguyễn Thào VânDANH MỤC CHỪ VIET TẤTBGD F)T BQLDT CP CT: Bộ giáo dục dào tạo : Ban quan lý di tích : Chính phủ : Chi thịCH

DCND CNILĐTII DSVII DTI.SVII HCM HDND KT-XĨĨ I.CT Ĩ.SVĨĨ Nxb ND NĐ-CP PC&CC: Cộng hòa dân chú nhân dân : Công nghiệp hóa. dô thị hóa : Đi sân văn hóa (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Khu Di Tích Lưu Niệm Đồng Chí Nguyễn Văn Cừ, Tỉnh Bắc Ninh

: i)i tích lịch sử - vãn hóa : Hồ Chi Minh : Hội đông nhân dân : Kinh tế - xà hội : ĩ .Ịch công tác : ĩ.Ịch sứ vãn hóa : Nlià xuất ban : Nghị định : N

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Khu Di Tích Lưu Niệm Đồng Chí Nguyễn Văn Cừ, Tỉnh Bắc Ninh

ghị định chinh phủ : Phòng chây & chừa chảyQ« SL THPT TNCS TTg Uh UBND UNESCO VII VH-TT VHTT VHTT&DL XHCN: Quyết dinh : Sac lệnh : Trung học phố ihỏng

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNGNGUYỀN THÀO VÃNQUẢN TÁ KIĨU Dĩ TTCTT Llfu NIẸM DÔNG ent NGUYỀN VĂN Cừ, TỈNH BẤC NIN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Khu Di Tích Lưu Niệm Đồng Chí Nguyễn Văn Cừ, Tỉnh Bắc Ninhộ Vãn hỏa Thông tin : Văn hóa thề thao và du lịch : Xã hội chu nghíaMỤC LỤCMỚ DÃƯ...............................................................1Chươn

g 1: KHÁI QUÁT VẺ QUAN LÝ 1)1 TÍCH LỊCH sử - VẢN HOÁ VÀ KHU 1)1 TÍCH Lưu NIỆM ĐÒNG CHÍ NGUYỄN VÀN cù'....................141.1.Nhừng khái niệm........ (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Khu Di Tích Lưu Niệm Đồng Chí Nguyễn Văn Cừ, Tỉnh Bắc Ninh

........................................141.1.1.Khái niệm di sân vãn hỏa.....................................161.1.2.Khái niệm di tích lịch sư - vân h

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Khu Di Tích Lưu Niệm Đồng Chí Nguyễn Văn Cừ, Tỉnh Bắc Ninh

óa..........................171.1.3.Khái niệm di lích lịch sư cách mạng kháng chiên..............181.1.4.Khái niệm di tích lưu niệm danh nhân - nhã tư

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNGNGUYỀN THÀO VÃNQUẢN TÁ KIĨU Dĩ TTCTT Llfu NIẸM DÔNG ent NGUYỀN VĂN Cừ, TỈNH BẤC NIN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Khu Di Tích Lưu Niệm Đồng Chí Nguyễn Văn Cừ, Tỉnh Bắc Ninh.......261.2.Cơ sớ pháp lý về quản lý khu di tích lưu niệm dong chi NguyenVan Cừ..............................................................301.3.Kh

ái quát về khu di tích hru niệm dong chí Nguyễn Vãn Cừ..........31 (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Khu Di Tích Lưu Niệm Đồng Chí Nguyễn Văn Cừ, Tỉnh Bắc Ninh

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNGNGUYỀN THÀO VÃNQUẢN TÁ KIĨU Dĩ TTCTT Llfu NIẸM DÔNG ent NGUYỀN VĂN Cừ, TỈNH BẤC NIN