KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Truyền Thông Về Di Sản Vịnh Hạ Long

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         160 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Truyền Thông Về Di Sản Vịnh Hạ Long

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Truyền Thông Về Di Sản Vịnh Hạ Long

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠM NGHẸ THUẠT TRUNG ƯƠNGDO LAN HƯƠNGQUÀN LÝ HOẠT ĐỘNG TRU YẺN THÔNG VÉ Dĩ SẤN VỊNH HẠ LONGLUẠN VÀN THẠC sĩ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Truyền Thông Về Di Sản Vịnh Hạ Long QUẤN LÝ VĂN HỎA Khóa 5 (2016-2018)Hà Nội, 2018BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠM NGHẸ THI ẠT TRUNG ƯƠNGDO LAN HƯƠNGQUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TRUYỀ

N THÔNG VÉ DI SẢN VĨNH HẠ LONGLUẶN VÃN TĨĨẠC Sĩ Chuyên ngành: Quân lý văn hóa Mà số: 8319042Người hướng dẫn khoa học: TS. Dỗ Quang MinhHà Nội. 2018LÒ1 (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Truyền Thông Về Di Sản Vịnh Hạ Long

CAM DOANrỏi xin cam đoan đề tài “Quàn lý hoạt động truyền thông vê di san vịnh Hạ Long" là cóng (rinh nghiên cứu cua lôi dưới sự hướng dan cúa TS. Đồ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Truyền Thông Về Di Sản Vịnh Hạ Long

Quang Minh. Những nội dung trinh bày trong Luận vãn là kết quả nghiên cứu cùa lôi. dam bao lính (rung thực và chưa từng đưực còng bò ớ bất cứ dâu. kh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠM NGHẸ THUẠT TRUNG ƯƠNGDO LAN HƯƠNGQUÀN LÝ HOẠT ĐỘNG TRU YẺN THÔNG VÉ Dĩ SẤN VỊNH HẠ LONGLUẠN VÀN THẠC sĩ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Truyền Thông Về Di Sản Vịnh Hạ Longãn toàn VC lời cam đoan này.IIÙ Nội, ngày’ 25 tháng ÌO nánì 2013 l ác giáDồ Lan ilưongDANH MỤC CÁC CHỮ VIÉT TẤTChừ viết tắtCh lì viêt dây dùBCHBan chá

p hànhBQLBan Quân lýCBVCNLĐCán bộ. viên chức, người lao dộngCNH-I1ĐII('ông nghiệp hóa. hiện dại hóaCNTT('ông nghệ thông tinCSDLCơ sớ dừ liệuHDNDHội đò (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Truyền Thông Về Di Sản Vịnh Hạ Long

ng nhân dânKHCNKhoa học còng nghệQD SỚVII&TTQuyết định Sớ Vàn hỏa vả rhe thaoTCVĨĨThict che vãn hòaTPThảnh phoTTĐTThông tin diện tửTVCCThư viện công c

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Truyền Thông Về Di Sản Vịnh Hạ Long

ộngVHTT&DLVăn hỏa. Thê thao và Du lịchUBNDÚy ban nhân dànUNESCOTỏ chức Giáo dục. Khoa học và Vàn hóa Liên hợp quỏc

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠM NGHẸ THUẠT TRUNG ƯƠNGDO LAN HƯƠNGQUÀN LÝ HOẠT ĐỘNG TRU YẺN THÔNG VÉ Dĩ SẤN VỊNH HẠ LONGLUẠN VÀN THẠC sĩ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠM NGHẸ THUẠT TRUNG ƯƠNGDO LAN HƯƠNGQUÀN LÝ HOẠT ĐỘNG TRU YẺN THÔNG VÉ Dĩ SẤN VỊNH HẠ LONGLUẠN VÀN THẠC sĩ