KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Văn Hóa Của Trung Tâm Văn Hóa - Thông Tin Thành Phố Hải Dương

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         196 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Văn Hóa Của Trung Tâm Văn Hóa - Thông Tin Thành Phố Hải Dương

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Văn Hóa Của Trung Tâm Văn Hóa - Thông Tin Thành Phố Hải Dương

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC sir PHẠM NGHỆ THI ẤT TRƯNG l ONGDÒ TĨĨỊ MAI III ẸQUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG VÀN HỎA CỦA TRƯNG TÂM VÀN HÓA - THÔNG TIN THÀN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Văn Hóa Của Trung Tâm Văn Hóa - Thông Tin Thành Phố Hải DươngNH PHÓ HAI DƯƠNGLUẬN VÃN THẠC sì QUAN LÝ VÀN HÓA Khóa 6 (2016-2018)Hà Nội, 2018BỘ GIÁO ĐỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠM NGHẸ THI ẠT TRƯNG ƯƠNGDÓ

THỊ MAI IIĨĨẸQUẤN LÝ HOẠT ĐỌNG VĂN HÓA CỦA TRƯNG TÂM VÃN HÓA - THÔNG TIN THÀNH PHÓ HAI DƯƠNGLUẶNVĂNTTTẠCSĨc huyên ngành: Quán lý Văn hóa Mã số: 831904 (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Văn Hóa Của Trung Tâm Văn Hóa - Thông Tin Thành Phố Hải Dương

2Ngirời hirứng dẫn khoa học: TS. Hoàng Minh KhánhHà Nội, 2018LÒI CAM ĐOANTôi xin cam đoan luận vãn này là còng trinh nghiên cửu của riêng tôi. Những v

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Văn Hóa Của Trung Tâm Văn Hóa - Thông Tin Thành Phố Hải Dương

àn đè được trình bày trong ban luận van. các sô liệu, kêt quả và các dẫn chứng là do lôi lự lim liiêu, có sự tham khao, sưu lâm và sự kê thừa nhừng ng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC sir PHẠM NGHỆ THI ẤT TRƯNG l ONGDÒ TĨĨỊ MAI III ẸQUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG VÀN HỎA CỦA TRƯNG TÂM VÀN HÓA - THÔNG TIN THÀN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Văn Hóa Của Trung Tâm Văn Hóa - Thông Tin Thành Phố Hải Dươnga mình.Hà Nội, ngày 22 thảng ()J năm 2019Tác giàDỗ Thị Mai HuệDANH MỤC CHỨ MÉT TẢTBGĐBan giám đốcBTCBan tô chứcCLBCâu lạc bộCNH-HĐHCông nghiệp hòa - H

iện dại hỏaHDNDHội đông nhân dânKT-XHKinh tê - xà hộiNVHNhà văn hóaNxbNhà xuâl banPGS.TSPhó giáo SÍT. í ion sĩQLVH TĐTTQuan lý vân hóa Thô dục thô tha (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Văn Hóa Của Trung Tâm Văn Hóa - Thông Tin Thành Phố Hải Dương

oTPThành phôT TVI1Trung tâm Vãn hóaTrung lâm VHTT UBNI)Trung làm Vãn hóa - Thông lin Uy ban nhân dânUNESCOTô chức Giáo dục. Khoa học và Vân hóa cùa Li

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Văn Hóa Của Trung Tâm Văn Hóa - Thông Tin Thành Phố Hải Dương

ên hợp quốcVHVãn hóa

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC sir PHẠM NGHỆ THI ẤT TRƯNG l ONGDÒ TĨĨỊ MAI III ẸQUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG VÀN HỎA CỦA TRƯNG TÂM VÀN HÓA - THÔNG TIN THÀN

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC sir PHẠM NGHỆ THI ẤT TRƯNG l ONGDÒ TĨĨỊ MAI III ẸQUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG VÀN HỎA CỦA TRƯNG TÂM VÀN HÓA - THÔNG TIN THÀN