KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Ngoại Khóa Môn Tiếng Anh Cho Học Sinh Các Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú Trung Học Cơ Sở Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         138 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Ngoại Khóa Môn Tiếng Anh Cho Học Sinh Các Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú Trung Học Cơ Sở Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Ngoại Khóa Môn Tiếng Anh Cho Học Sinh Các Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú Trung Học Cơ Sở Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

DẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM ________•__•_____•DO XUÂN THỦYQUÂN LÝ HOẠT DỌNG NGOẠI KHÓA MÔN TIỂNG ANH CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG pID IB I TH

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Ngoại Khóa Môn Tiếng Anh Cho Học Sinh Các Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú Trung Học Cơ Sở Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện BiênHCS IIUYẸN NẬM PÕ, TÍNHDIẸN BIÊNLUẶN VĂN THẠC sĩ KHOA nọc GIÁO DỤCTHÁI NGUYÊN - 2018ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠMDỎ XUÂN THỦYQUẢN LÝ HOẠT

DỌNG NGOẠI KHÓA MÔN TIÊNG ANH CHO HỌC SINH CÁC TRUÔNG PTDTBTTHCS IIUYẸN NÁM PÕ, TỈNH DIẸN BIÊNNgành: QUÁN LÝ GIÁO DỤC Mà số: 8.14.01.14LUẬN VĂN THẠC (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Ngoại Khóa Môn Tiếng Anh Cho Học Sinh Các Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú Trung Học Cơ Sở Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

sì KHOA HỌC GIÁO DỤCNgười hướng dẫn: TS. NGUYÊN THỊ TUYẺT HẠNHTHÁI NGUYÊN - 2018LỜI CAM ĐOANTỏi xin cam đoan nhừng sô liệu và kết quà nghiên cứu trong

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Ngoại Khóa Môn Tiếng Anh Cho Học Sinh Các Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú Trung Học Cơ Sở Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

luận vãn này là tiling thực, chưa từng được ai công bố các thông tin ních dần trong luận vãn đêu đà dược chi rõ nguồn gôc.Thái Nguyên. tháng ì ỉ nám

DẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM ________•__•_____•DO XUÂN THỦYQUÂN LÝ HOẠT DỌNG NGOẠI KHÓA MÔN TIỂNG ANH CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG pID IB I TH

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Ngoại Khóa Môn Tiếng Anh Cho Học Sinh Các Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú Trung Học Cơ Sở Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biênáo đà giáng dạy và giúp dở tác giả trong suốt quá trình học tập. nghiên cứu đề lài.Tác gia xin bày tó lòng biết ơn sâu sác tới TS Nguyền Thị Tuyết Hạn

h -người đà trực liêp hướng dẫn tác giã thực hiện luận vãn này.Tác giã cùng xin gứi lời câm ơn Lãnh đạo ƯBND, Lãnh đạo phòng GD&ĐT. cán bộ chuyên môn (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Ngoại Khóa Môn Tiếng Anh Cho Học Sinh Các Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú Trung Học Cơ Sở Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nậm Pò đà tạo điều kiện đế tác gia dược học tập nâng cao trinh độ.Xin gữi lời căm ơn tới các cán bộ quăn lý. giáo viên

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Ngoại Khóa Môn Tiếng Anh Cho Học Sinh Các Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú Trung Học Cơ Sở Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

và học sinh cùa các trường phò thông dân tộc bán trú tiling học cơ sờ đà nhiệt tinh cộng tác. cung càp thông tin. tra lời phiêu hoi và giúp dờ dê tác

DẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM ________•__•_____•DO XUÂN THỦYQUÂN LÝ HOẠT DỌNG NGOẠI KHÓA MÔN TIỂNG ANH CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG pID IB I TH

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Ngoại Khóa Môn Tiếng Anh Cho Học Sinh Các Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú Trung Học Cơ Sở Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biêntác giã trong suốt quá trình học tập. nghiên cửu dê hoàn thành tốt luận văn này.Trong quá trình thực hiện luận văn. mặc dù đà rât cỏ gang nhưng khó tr

ánh khôi nhửng thiết sót. tác già ràt mong nhận được sự góp ý. chi dẫn cùa các Thây. Cò. các dộc giã và nhừng ai quan tâm đên vàn đê này.Thói Nguyên, (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Ngoại Khóa Môn Tiếng Anh Cho Học Sinh Các Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú Trung Học Cơ Sở Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

tháng 1 ỉ năm 2018Tâc già luận vănĐổ Xuân ThủyiiMỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN..................................................iLỜI CẢM ƠN......................

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Ngoại Khóa Môn Tiếng Anh Cho Học Sinh Các Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú Trung Học Cơ Sở Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

.............................iiMỤC LỤC.....................................................iiiDANH MỤC CÁC TỪ VIẼT TÁT................................

DẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM ________•__•_____•DO XUÂN THỦYQUÂN LÝ HOẠT DỌNG NGOẠI KHÓA MÔN TIỂNG ANH CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG pID IB I TH

DẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM ________•__•_____•DO XUÂN THỦYQUÂN LÝ HOẠT DỌNG NGOẠI KHÓA MÔN TIỂNG ANH CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG pID IB I TH