KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Văn Hóa Ứng Xử Cho Học Sinh Dân Tộc Thiểu Số Các Trường Tiểu Học Huyện Sa Pa, Tỉnh Lào Cai

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         119 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Văn Hóa Ứng Xử Cho Học Sinh Dân Tộc Thiểu Số Các Trường Tiểu Học Huyện Sa Pa, Tỉnh Lào Cai

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Văn Hóa Ứng Xử Cho Học Sinh Dân Tộc Thiểu Số Các Trường Tiểu Học Huyện Sa Pa, Tỉnh Lào Cai

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠMDƯƠNG XUÂN CHÍNHQUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC VÃN HOÁ ỨNG XỬ CHO HỌC SINH DÂN Tộc THIÊU SỐ CÁC TRƯỜNG TIỀU HỌC

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Văn Hóa Ứng Xử Cho Học Sinh Dân Tộc Thiểu Số Các Trường Tiểu Học Huyện Sa Pa, Tỉnh Lào Cai HUYỆN SA PA, TỈNH LÀO CAILUẬN VÀN THẠC Sĩ KHOA HỌC GIÁO DỤCTHÁI NGUYÊN - 2018ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMDUONG XUÂN CHÍNHQUẢN LÝ HOẠT Đ

ỘNG GIÁO DỤC VĂN HOÁ ỨNG xử* CHO HỌC SINH DÂN TỘC THIẺU SÓ CÁC TRƯỜNG T1ẺU HỌC HUYỆN SA PA, TỈNH LÀO CATNgành Quán lý giáo dục Mã so: 8.14.01.14LUẬN V (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Văn Hóa Ứng Xử Cho Học Sinh Dân Tộc Thiểu Số Các Trường Tiểu Học Huyện Sa Pa, Tỉnh Lào Cai

ÃN THẠC sĩ KHOA HỌC GIÁO DỤCNgười hướng dần khoa học: GS.TSKH. NGUYỀN VĂN HộTHÁI NGUYÊN - 2018LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đây là cóng trình nghiên cứ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Văn Hóa Ứng Xử Cho Học Sinh Dân Tộc Thiểu Số Các Trường Tiểu Học Huyện Sa Pa, Tỉnh Lào Cai

u của riêng tôi. các két quá nghiên cửu là trung thực và chưa dược công bổ trong bất kỳ công trình nào khác.Tác già luận vãnDương Xuân ChínhLờỉ CẢM ƠN

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠMDƯƠNG XUÂN CHÍNHQUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC VÃN HOÁ ỨNG XỬ CHO HỌC SINH DÂN Tộc THIÊU SỐ CÁC TRƯỜNG TIỀU HỌC

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Văn Hóa Ứng Xử Cho Học Sinh Dân Tộc Thiểu Số Các Trường Tiểu Học Huyện Sa Pa, Tỉnh Lào Caiạm - Dại học Thái Nguyên cùng các nhà khoa học. các thầy cô giáo trực liếp giăng dạy dà tận tinh giúp dờ lác giã Irong SUÔI quá Irình học tập và nghiê

n cứu.Dặc biệl lác giã xin bầy ló kính irọng và biết ơn sâu sắc den GS.TSKỈI. Nguyên Vãn Hộ người dà tận tinh hướng dần Irong việc định hướng về nội d (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Văn Hóa Ứng Xử Cho Học Sinh Dân Tộc Thiểu Số Các Trường Tiểu Học Huyện Sa Pa, Tỉnh Lào Cai

ung đê lài. phương pháp nghiên cứu khoa học. giúp đờ tác gia trong SUÔI quá Hình nghiên cứu và hoàn thành luận văn.Các đồng chí trong Ban Giám hiệu, c

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Văn Hóa Ứng Xử Cho Học Sinh Dân Tộc Thiểu Số Các Trường Tiểu Học Huyện Sa Pa, Tỉnh Lào Cai

ác thầy giáo, cô giáo, nhân viên, cha mẹ học sinh và học sinh các trường Tiểu học huyện Sa Pa dà tạo diều kiện thuận lợi và nhiệt tinh giúp dờ lác già

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠMDƯƠNG XUÂN CHÍNHQUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC VÃN HOÁ ỨNG XỬ CHO HỌC SINH DÂN Tộc THIÊU SỐ CÁC TRƯỜNG TIỀU HỌC

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Văn Hóa Ứng Xử Cho Học Sinh Dân Tộc Thiểu Số Các Trường Tiểu Học Huyện Sa Pa, Tỉnh Lào Caiyên dộng viên lác giả Irong suối quá irình học lập. nghiền cứu.Mặc dù đà có nhiều co gang, nhưng với thời gian và kinh nghiệm nghiên cứu còn hạn chế.

nên chác chan luận vãn này không thè iránh khói nhừng thiếu sót. tác gia mong nhận được ý kiên đóng góp quý báu cua các thây giáo, cò giáo, các nhà Kh (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Văn Hóa Ứng Xử Cho Học Sinh Dân Tộc Thiểu Số Các Trường Tiểu Học Huyện Sa Pa, Tỉnh Lào Cai

oa học và các bạn đồng nghiệp đề luận vân được hoàn thiện hơn.Xin chân trọng cám ơn!Thái Nguyên, ngày 8 tháng // năm 20 ì 8 Tác giã luận vãnDương Xuân

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Văn Hóa Ứng Xử Cho Học Sinh Dân Tộc Thiểu Số Các Trường Tiểu Học Huyện Sa Pa, Tỉnh Lào Cai

ChínhiiMỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN......................................................iLỜI CẢM ƠN.......................................................iiM

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠMDƯƠNG XUÂN CHÍNHQUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC VÃN HOÁ ỨNG XỬ CHO HỌC SINH DÂN Tộc THIÊU SỐ CÁC TRƯỜNG TIỀU HỌC

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Văn Hóa Ứng Xử Cho Học Sinh Dân Tộc Thiểu Số Các Trường Tiểu Học Huyện Sa Pa, Tỉnh Lào Cai.................................................VDANH MỤC HÌNH, sơ ĐO.............................................vi

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠMDƯƠNG XUÂN CHÍNHQUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC VÃN HOÁ ỨNG XỬ CHO HỌC SINH DÂN Tộc THIÊU SỐ CÁC TRƯỜNG TIỀU HỌC