KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Thực Hiện Tăng Trưởng Xanh Ở Việt Nam Thông Qua Công Nghệ Thông Tin

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         166 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Thực Hiện Tăng Trưởng Xanh Ở Việt Nam Thông Qua Công Nghệ Thông Tin

(Luận Án Tiến Sĩ) Thực Hiện Tăng Trưởng Xanh Ở Việt Nam Thông Qua Công Nghệ Thông Tin

VIỆN HÀN LẢM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘINGUYỀN THỊ THU TRANGTHựC HIỆN TĂNG TRƯỞNG XANH Ỏ VIỆT NAM THÔNG QUA CÔNG NGHỆ THÔNG TINN

(Luận Án Tiến Sĩ) Thực Hiện Tăng Trưởng Xanh Ở Việt Nam Thông Qua Công Nghệ Thông TinNgành: Kinh tế phát triềnMà số : 9.31.01.05LUẬN ÁN TIÉN Sĩ KINH TÉNGƯỜI HƯỚNG DẢN KHOA HỌC:1. PGS.TS Bùi Quang Tuấn 2: TS. Nguyền Bá ÂnHà Nội, 2019LỜI

CAM ĐOANTôi xin cam đoan đây ỉà cóng trình nghiên cừu cùa riêng tôi, các sô liệu nêu trong luận ân là trung thực. Những kết luận khoa học cua luận án (Luận Án Tiến Sĩ) Thực Hiện Tăng Trưởng Xanh Ở Việt Nam Thông Qua Công Nghệ Thông Tin

chưa từng được công hồ trong bất kỳ cõng trinh nào khác.Tác giã luận ánNGUYẺN THỊ THU TRANG.MỤC LỤCMỞĐẢU.............................................

(Luận Án Tiến Sĩ) Thực Hiện Tăng Trưởng Xanh Ở Việt Nam Thông Qua Công Nghệ Thông Tin

.................1CHƯƠNG 1: TÔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN cứu...........................61.1.Tình hình nghiên cửu ngoài nước.............................

VIỆN HÀN LẢM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘINGUYỀN THỊ THU TRANGTHựC HIỆN TĂNG TRƯỞNG XANH Ỏ VIỆT NAM THÔNG QUA CÔNG NGHỆ THÔNG TINN

(Luận Án Tiến Sĩ) Thực Hiện Tăng Trưởng Xanh Ở Việt Nam Thông Qua Công Nghệ Thông TinSỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM QUỔC TẺ VỀ THựCHIỆN TĂNG TRƯỞNG XANH THÔNG QUA CÔNG NGHẸ THÔNG TIN...............................212.1.Các khái niệm........

........................................212.2.Vai trò. tác động của công nghệ thông tin đối với thực hiện tảng trướng xanh.382.3.Các tiêu chí đánh giá (Luận Án Tiến Sĩ) Thực Hiện Tăng Trưởng Xanh Ở Việt Nam Thông Qua Công Nghệ Thông Tin

thực hiện tăng trưởng xanh thông qua công nghè thông tin.. 532.4.Các yếu tố ảnh hướng đến thực hiên tâng trướng xanh thông qua công nghệthông tin....

(Luận Án Tiến Sĩ) Thực Hiện Tăng Trưởng Xanh Ở Việt Nam Thông Qua Công Nghệ Thông Tin

.....................................................542.5.Kinh nghiệm quốc tế về thực hiện tàng trường xanh thõng qua công nghê thông tin.. 56CHƯƠNG

VIỆN HÀN LẢM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘINGUYỀN THỊ THU TRANGTHựC HIỆN TĂNG TRƯỞNG XANH Ỏ VIỆT NAM THÔNG QUA CÔNG NGHỆ THÔNG TINN

(Luận Án Tiến Sĩ) Thực Hiện Tăng Trưởng Xanh Ở Việt Nam Thông Qua Công Nghệ Thông Ting nghiệp công nghệ thông tin đóng góp vàotảng trường kinh tế...............................................783.2.Thực trạng phát triền và ứng dụng côn

g nghệ thông tin trở thành nền tâng, là hạ tầng của hạ tằng; được triển khai rộng khăp. đem lại hiệu quà kinh tế. năng suất cao.góp phần hiệu quã vận (Luận Án Tiến Sĩ) Thực Hiện Tăng Trưởng Xanh Ở Việt Nam Thông Qua Công Nghệ Thông Tin

hành hệ thống kinh tế. xà hội cùa đất nước..873.3.Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin tại Việt nam nham sư dung nàng lượng hiệu qua hơn. sứ dụng t

(Luận Án Tiến Sĩ) Thực Hiện Tăng Trưởng Xanh Ở Việt Nam Thông Qua Công Nghệ Thông Tin

ài nguyên ít hơn. giám phát thai khi nhà kính và giamô nhiềm môi trường................................................................ 1023.4.Thực tr

VIỆN HÀN LẢM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘINGUYỀN THỊ THU TRANGTHựC HIỆN TĂNG TRƯỞNG XANH Ỏ VIỆT NAM THÔNG QUA CÔNG NGHỆ THÔNG TINN

(Luận Án Tiến Sĩ) Thực Hiện Tăng Trưởng Xanh Ở Việt Nam Thông Qua Công Nghệ Thông Tin... 120

VIỆN HÀN LẢM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘINGUYỀN THỊ THU TRANGTHựC HIỆN TĂNG TRƯỞNG XANH Ỏ VIỆT NAM THÔNG QUA CÔNG NGHỆ THÔNG TINN