KHO THƯ VIỆN 🔎

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Thực Hiện Quy Trình Chăm Sóc, Nuôi Dưỡng, Phòng Và Trị Bệnh Trên Đàn Gà Thịt Nuôi Tại Công Ty Japfa Comfeed Việt Nam Chi Nhánh Sông Công Thái Nguyên

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         62 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 Nội dung chi tiết: (Khóa Luận Tốt Nghiệp) Thực Hiện Quy Trình Chăm Sóc, Nuôi Dưỡng, Phòng Và Trị Bệnh Trên Đàn Gà Thịt Nuôi Tại Công Ty Japfa Comfeed Việt Nam Chi Nhánh Sông Công Thái Nguyên

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Thực Hiện Quy Trình Chăm Sóc, Nuôi Dưỡng, Phòng Và Trị Bệnh Trên Đàn Gà Thịt Nuôi Tại Công Ty Japfa Comfeed Việt Nam Chi Nhánh Sông Công Thái Nguyên

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN A TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMTRIỆU THỊ LANCh uyên đề:THỰC HIỆN QUY TRÌNH CHĂM sóc. NUÔI DƯỠNG. PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH TRÊN ĐÀN GÀ THỊT NUÔI

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Thực Hiện Quy Trình Chăm Sóc, Nuôi Dưỡng, Phòng Và Trị Bệnh Trên Đàn Gà Thịt Nuôi Tại Công Ty Japfa Comfeed Việt Nam Chi Nhánh Sông Công Thái NguyênI TẠI CÔNG TY JAPFACOMFEED VIỆT NAM CHI NHÁNH SÔNG CÔNG THÁI NGUYÊNKHÓA LUẬN TÓT NGHIỆP ĐẠI HỌCHệ đào tạo:Chính quyChuyên ngành:Chăn nuôi Thú yKhoa:Ch

ăn nuôi Thú yKhóa học:2013-2018Thái Nguyên - năm 2018iLỜI CẢM ƠNSau một (hời gian học tập tại trường và thực tập tại cơ sở. đên nay em đã hoan (hành k (Khóa Luận Tốt Nghiệp) Thực Hiện Quy Trình Chăm Sóc, Nuôi Dưỡng, Phòng Và Trị Bệnh Trên Đàn Gà Thịt Nuôi Tại Công Ty Japfa Comfeed Việt Nam Chi Nhánh Sông Công Thái Nguyên

hóa luận tôi nghiệp cùa mình. Đê có được kềt quà này ngoai sự nỏ lực của bân (hân, em luôn nhận được sự giúp đờ tận tình cùa nhà trường, thầy giáo, cô

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Thực Hiện Quy Trình Chăm Sóc, Nuôi Dưỡng, Phòng Và Trị Bệnh Trên Đàn Gà Thịt Nuôi Tại Công Ty Japfa Comfeed Việt Nam Chi Nhánh Sông Công Thái Nguyên

giáo (rong Khoa Chăn nuôi Thú y - Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên. Công ty Japfa Comfeed Việt Nam và trang trại gà gia công của anh Đào Xuân Thạc

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN A TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMTRIỆU THỊ LANCh uyên đề:THỰC HIỆN QUY TRÌNH CHĂM sóc. NUÔI DƯỠNG. PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH TRÊN ĐÀN GÀ THỊT NUÔI

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Thực Hiện Quy Trình Chăm Sóc, Nuôi Dưỡng, Phòng Và Trị Bệnh Trên Đàn Gà Thịt Nuôi Tại Công Ty Japfa Comfeed Việt Nam Chi Nhánh Sông Công Thái Nguyênướng dần chi bào tận tình trong suốt quá trình thực hiện và hoàn thành khóa luận tòt nghiệp dại học này.Do trình độ bân thân còn hạn chê và (hời gian

thực tập có hạn nên chuyên đẻ không tránh khói những thiêu sót. Em rất mong nhận dược sự dóng góp cữa các thầy cô. các bạn dê chuyên dê của em dược ho (Khóa Luận Tốt Nghiệp) Thực Hiện Quy Trình Chăm Sóc, Nuôi Dưỡng, Phòng Và Trị Bệnh Trên Đàn Gà Thịt Nuôi Tại Công Ty Japfa Comfeed Việt Nam Chi Nhánh Sông Công Thái Nguyên

àn thiện hơn.Em xin chân thành cám ơn.Thái nguyên, ngày...tháng... nám 20 ỉ 8Sinh viênTriệu Thị LaniiDANH MỤC CÁC BÀNGBâng 4.1. Khấu phần ăn cho gà...

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Thực Hiện Quy Trình Chăm Sóc, Nuôi Dưỡng, Phòng Và Trị Bệnh Trên Đàn Gà Thịt Nuôi Tại Công Ty Japfa Comfeed Việt Nam Chi Nhánh Sông Công Thái Nguyên

...............................31Bâng 4.2. Thành phân và giá trị dinh dường.....................31Bàng 4.3. Lịch vệ sinh sát trùng chuông trại........

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN A TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMTRIỆU THỊ LANCh uyên đề:THỰC HIỆN QUY TRÌNH CHĂM sóc. NUÔI DƯỠNG. PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH TRÊN ĐÀN GÀ THỊT NUÔI

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Thực Hiện Quy Trình Chăm Sóc, Nuôi Dưỡng, Phòng Và Trị Bệnh Trên Đàn Gà Thịt Nuôi Tại Công Ty Japfa Comfeed Việt Nam Chi Nhánh Sông Công Thái Nguyên3Bàng 4.6. Sinhtrưởng tích lũy cùa gà.......................35Bâng 4.7. Tiêu(hụ (hức ăn cùa gà qua các tuân tuôi................37Bâng 4.8. Tiêutốn th

ức ăn cho 1 kg tãng khốilượng cứa gà (kg).38Bâng 4.9. Tỷ lệ nhiễm bệnh cùa gà..................................39Bàng 4.10. Kết qua điều trị bệnh..... (Khóa Luận Tốt Nghiệp) Thực Hiện Quy Trình Chăm Sóc, Nuôi Dưỡng, Phòng Và Trị Bệnh Trên Đàn Gà Thịt Nuôi Tại Công Ty Japfa Comfeed Việt Nam Chi Nhánh Sông Công Thái Nguyên

..............................40iiiDANH MỤC CÁC HÌNHHình 4.1: Biêu đô sinh trưởng tích lũy cũa gà.......................35

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN A TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMTRIỆU THỊ LANCh uyên đề:THỰC HIỆN QUY TRÌNH CHĂM sóc. NUÔI DƯỠNG. PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH TRÊN ĐÀN GÀ THỊT NUÔI

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN A TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMTRIỆU THỊ LANCh uyên đề:THỰC HIỆN QUY TRÌNH CHĂM sóc. NUÔI DƯỠNG. PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH TRÊN ĐÀN GÀ THỊT NUÔI