KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Thực Trạng Và Biến Động Diện Tích Rừng Ngập Mặn Ven Biển Huyện Tiên Lãng, Thành Phố Hải Phòng Giai Đoạn 2000 - 2015

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         93 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Thực Trạng Và Biến Động Diện Tích Rừng Ngập Mặn Ven Biển Huyện Tiên Lãng, Thành Phố Hải Phòng Giai Đoạn 2000 - 2015

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Thực Trạng Và Biến Động Diện Tích Rừng Ngập Mặn Ven Biển Huyện Tiên Lãng, Thành Phố Hải Phòng Giai Đoạn 2000 - 2015

Bộ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNGTRƯỜNG DẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỌIHUNRELUẬN VĂN THẠC sĩNGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ BIÉN ĐỘNG DIỆN TÍCH RỪNG NGẬP M

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Thực Trạng Và Biến Động Diện Tích Rừng Ngập Mặn Ven Biển Huyện Tiên Lãng, Thành Phố Hải Phòng Giai Đoạn 2000 - 2015MẶN VEN BIÊN HUYỆN TIÊN LÃNG, THÀNH PHÓ HẢI PHÒNG GIAI ĐOẠN 2000 - 2015CHUYÊN NGÀNH: KHOA HỌC MÔI TRƯỜNGNGUYÊN CÔNG ĐOÀNHÀ NỘI, NÃM 2019BỘ TÀI NGUYÊN

VÀ MỎI TRƯỜNGTRƯỜNG DẠI 1ỈỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỚNG HÀ NỌ1LUẬN VÃN THẠC sĩNGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ BIẾN ĐỘNG DIỆN TÍCH RỪNG NGẬP MẶN VEN BIẺN HUYỆN (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Thực Trạng Và Biến Động Diện Tích Rừng Ngập Mặn Ven Biển Huyện Tiên Lãng, Thành Phố Hải Phòng Giai Đoạn 2000 - 2015

TIÊN LÃNG. THÀNH PHÓ HẢI PHÒNGGIAI ĐOẠN 2000 - 2015NGUYỀN CÔNG ĐOÀNCHUYÊN NGÀNH: KHOA HỌC MÔI TRI ÒNG MẢ SÔ: 8440301NGƯỜI III ÓNG DẪN KHOA HỌC:HƯỚNG D

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Thực Trạng Và Biến Động Diện Tích Rừng Ngập Mặn Ven Biển Huyện Tiên Lãng, Thành Phố Hải Phòng Giai Đoạn 2000 - 2015

ẤN 1: PGS.TS. MAI SỸ TUẤNIIƯÓNG DẢN 2: PGS.TS. NGUVẺN THỊ HỒNG HẠNHHÀ NỘI, NĂM 2019—4iLỜ1 CAM ĐOANi’cn tôi là: Nguyền Công DoànHiện dang là học viên c

Bộ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNGTRƯỜNG DẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỌIHUNRELUẬN VĂN THẠC sĩNGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ BIÉN ĐỘNG DIỆN TÍCH RỪNG NGẬP M

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Thực Trạng Và Biến Động Diện Tích Rừng Ngập Mặn Ven Biển Huyện Tiên Lãng, Thành Phố Hải Phòng Giai Đoạn 2000 - 2015n lôi thực hiện dưới sự hướng dần cua PGS.TS. Mai Sỳ l uẩn và PGS.TS. Nguyền Thị nồng Hạnh, số liệu và két quá của luận vản hoàn loàn irung thực và ch

ưa tửng được công bỗ ở bất kỳ một công trình khoa học nào khác.TÁC GIÃNguyễn Công ĐoàniiLỜI CẢM ƠNĐe tài “Nghiên cứu thực trạng và hiến động diện tích (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Thực Trạng Và Biến Động Diện Tích Rừng Ngập Mặn Ven Biển Huyện Tiên Lãng, Thành Phố Hải Phòng Giai Đoạn 2000 - 2015

rừng ngập mặn ven biền huyện Tiên Lảng, thành phố Hãi Phòng giai đoạn 2000 - 2015" là nội dung tôi chọn đè nghiên cửu và làm luận văn tot nghiệp sau

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Thực Trạng Và Biến Động Diện Tích Rừng Ngập Mặn Ven Biển Huyện Tiên Lãng, Thành Phố Hải Phòng Giai Đoạn 2000 - 2015

thời gian theo học chương trình cao học chuyên ngành Khoa học môi trường tại Trường Đại học Tài nguyên và Mỏi trường Hù Nội. Qua trang viêt này. tỏi x

Bộ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNGTRƯỜNG DẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỌIHUNRELUẬN VĂN THẠC sĩNGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ BIÉN ĐỘNG DIỆN TÍCH RỪNG NGẬP M

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Thực Trạng Và Biến Động Diện Tích Rừng Ngập Mặn Ven Biển Huyện Tiên Lãng, Thành Phố Hải Phòng Giai Đoạn 2000 - 2015uấn và PGS.TS. Nguyền Thị Hồng Hạnh là người hướng dần trực liếp, định hướng và lạo mọi điều kiện thuận lợi cho lôi trong quá trình nghiên cứu. thực h

iện và hoàn thành luận văn.Xin chân thành cảm ơn TS. Phạm Hồng Tính. ThS. Nguyền Xuân Tùng. ThS. Lê Đắc Trường dà góp ý. truyền đạt nlìừng kinh nghiệm (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Thực Trạng Và Biến Động Diện Tích Rừng Ngập Mặn Ven Biển Huyện Tiên Lãng, Thành Phố Hải Phòng Giai Đoạn 2000 - 2015

quý báu. hỗ trợ lôi trong quá trình nghiên cứu.Xin dược gứi lời câm ơn tới các bạn Nguyền Hà My. Nguyền Thị Hương Giang, Vò Văn Thành - Lớp Cao học C

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Thực Trạng Và Biến Động Diện Tích Rừng Ngập Mặn Ven Biển Huyện Tiên Lãng, Thành Phố Hải Phòng Giai Đoạn 2000 - 2015

H3A.MT2. Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đà luôn đồng hành cùng tôi trong thời gian đi thực địa.Tôi xin trân trọng câm ơn lành đạo chín

Bộ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNGTRƯỜNG DẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỌIHUNRELUẬN VĂN THẠC sĩNGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ BIÉN ĐỘNG DIỆN TÍCH RỪNG NGẬP M

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Thực Trạng Và Biến Động Diện Tích Rừng Ngập Mặn Ven Biển Huyện Tiên Lãng, Thành Phố Hải Phòng Giai Đoạn 2000 - 2015 dịa phương và các thông tin vê hoạt dộng sinh kê tại địa phương.Trân trọng cám ơn đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình dự bão xu hướng thay đòi hệ sin

h thãi rừng ngập mặn trong bối canh biến đôi khi hậu ỡ các tinh ven biên Băc Bộ", mà so TNMT.2018.05.06 đà hồ trợ kinh phi thực địa. điêu tra tại địa (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Thực Trạng Và Biến Động Diện Tích Rừng Ngập Mặn Ven Biển Huyện Tiên Lãng, Thành Phố Hải Phòng Giai Đoạn 2000 - 2015

phương.

Bộ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNGTRƯỜNG DẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỌIHUNRELUẬN VĂN THẠC sĩNGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ BIÉN ĐỘNG DIỆN TÍCH RỪNG NGẬP M

Bộ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNGTRƯỜNG DẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỌIHUNRELUẬN VĂN THẠC sĩNGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ BIÉN ĐỘNG DIỆN TÍCH RỪNG NGẬP M