KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Tính An Toàn, Tác Dụng Hạ Đường Huyết Trên Thực Nghiệm Và Đái Tháo Đường Typ 2 Mức Độ Nhẹ Bằng Cao Lỏng Thập Vị Giáng Đường Phương

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         163 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Tính An Toàn, Tác Dụng Hạ Đường Huyết Trên Thực Nghiệm Và Đái Tháo Đường Typ 2 Mức Độ Nhẹ Bằng Cao Lỏng Thập Vị Giáng Đường Phương

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Tính An Toàn, Tác Dụng Hạ Đường Huyết Trên Thực Nghiệm Và Đái Tháo Đường Typ 2 Mức Độ Nhẹ Bằng Cao Lỏng Thập Vị Giáng Đường Phương

1BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỌ Y TÉTRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỌITIÊU NGỌC CHIÊN•NGHIÊN cứu TÍNH AN ĨOÀN, ĨÁC DỤNG HẠ ĐƯỜNG HUYẾT TRÊN THỰC NGHIỆM VÀ DÁI THÁO ĐƯỜ

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Tính An Toàn, Tác Dụng Hạ Đường Huyết Trên Thực Nghiệm Và Đái Tháo Đường Typ 2 Mức Độ Nhẹ Bằng Cao Lỏng Thập Vị Giáng Đường PhươngỜNG HP 2 MỨC ĐỘ NHẸ BẰNG CAO LỎNG THẬP VỊ GIÁNG ĐƯỜNG PHƯƠNGLUẬN ÁN TIÉN Sĩ Y HỌCHÀ NỘI - 20132BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỌ Y TÉTRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘITIÊ

U NGỌC CHIẾNNGHIÊN cứư TÍNH AN TOÀN, ĨÁC DỤNG HẠ ĐƯỜNG HUYẾT TRẼN THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG ĨYP 2 MỨC ĐỘ NHẸ BẰNG CAO LỎNG THẬP VỊ GIÁNG ĐƯỜNG PHƯ (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Tính An Toàn, Tác Dụng Hạ Đường Huyết Trên Thực Nghiệm Và Đái Tháo Đường Typ 2 Mức Độ Nhẹ Bằng Cao Lỏng Thập Vị Giáng Đường Phương

ƯNGChuyên ngành : Y học cô truyền Mà so : 62720201LUẬN ÁN TIÉN sỉ Y HỌCNgười hưởng dân khoa học:PGS.TS. Nguyễn Nhược Kim PGS.TS. Nguyễn Trọng Thông3HA

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Tính An Toàn, Tác Dụng Hạ Đường Huyết Trên Thực Nghiệm Và Đái Tháo Đường Typ 2 Mức Độ Nhẹ Bằng Cao Lỏng Thập Vị Giáng Đường Phương

NOI-20134LỜI CẢM ƠNNhân dịp đề tài hoàn thành bủng tình cám chân thành, em xin trân trọng còm ơn:Ban Giám hiện trường Đại học }' Hà Nội. Phòng Đào tạo

1BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỌ Y TÉTRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỌITIÊU NGỌC CHIÊN•NGHIÊN cứu TÍNH AN ĨOÀN, ĨÁC DỤNG HẠ ĐƯỜNG HUYẾT TRÊN THỰC NGHIỆM VÀ DÁI THÁO ĐƯỜ

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Tính An Toàn, Tác Dụng Hạ Đường Huyết Trên Thực Nghiệm Và Đái Tháo Đường Typ 2 Mức Độ Nhẹ Bằng Cao Lỏng Thập Vị Giáng Đường Phương lờ nhùng người dà tận tinh chi bão, hướng dần và giáp đờ em trong suổt quá trình nghiên cừu và hoàn thành đe tài.Em xin chân thành cám ơn PGS. TS Ngu

yền Nhược Kim. PGS. TS Nguyễn Trọng Thòng là nhùng người thây đà truyền thụ cho em rớt nhiều kiên thữc, kinh nghiệm chuyên môn trong suốt quả trình họ (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Tính An Toàn, Tác Dụng Hạ Đường Huyết Trên Thực Nghiệm Và Đái Tháo Đường Typ 2 Mức Độ Nhẹ Bằng Cao Lỏng Thập Vị Giáng Đường Phương

c tập cùng như hướng dản và giúp đờ góp nhiều ý kiên quý báu cho quà trình thực hiện nghiên cứu đế tài này.Em xin cám ơn tới các thầy cô, các nhà khoa

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Tính An Toàn, Tác Dụng Hạ Đường Huyết Trên Thực Nghiệm Và Đái Tháo Đường Typ 2 Mức Độ Nhẹ Bằng Cao Lỏng Thập Vị Giáng Đường Phương

học trong và ngoài hội đồng dã dõng góp những ý kiến qui báu cho đề tái được hoàn chinh hơn.Tòi xin chân thành câm ơn Ban giám đắc. Khoa dược Bệnh vi

1BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỌ Y TÉTRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỌITIÊU NGỌC CHIÊN•NGHIÊN cứu TÍNH AN ĨOÀN, ĨÁC DỤNG HẠ ĐƯỜNG HUYẾT TRÊN THỰC NGHIỆM VÀ DÁI THÁO ĐƯỜ

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Tính An Toàn, Tác Dụng Hạ Đường Huyết Trên Thực Nghiệm Và Đái Tháo Đường Typ 2 Mức Độ Nhẹ Bằng Cao Lỏng Thập Vị Giáng Đường Phương}’ tề Thanh Trì. Câm ơn tập thè các anh. chì. em trong các dơn vị và bạn bè đông nghiệp dà giành cho tôi nhùng tình câm tot dẹp. sự giúp dờ tận tình c

hu dáo và luôn tạo mọi diều kiện dế cho ròi nghiên cừu và hoàn thành dè tài.Tòi xin ghi nhở công lao ro lởn cùa nhùng người thân trong gia đình: bồ. m (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Tính An Toàn, Tác Dụng Hạ Đường Huyết Trên Thực Nghiệm Và Đái Tháo Đường Typ 2 Mức Độ Nhẹ Bằng Cao Lỏng Thập Vị Giáng Đường Phương

ẹ, vợ. anh, chị, em và càc con dà dộng viên giúp đờ tôi về tinh thần và vật chát dế tòi yên tâm nghiên cứu và hoàn thành dè rãi.Một lần nữa cho phép t

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Tính An Toàn, Tác Dụng Hạ Đường Huyết Trên Thực Nghiệm Và Đái Tháo Đường Typ 2 Mức Độ Nhẹ Bằng Cao Lỏng Thập Vị Giáng Đường Phương

òi dược ghi nhận tất cà các còng ơn ấy!Hà Nội, ngày tháng nủtn2013Tác già5Tiêu Ngọc Chiên

1BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỌ Y TÉTRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỌITIÊU NGỌC CHIÊN•NGHIÊN cứu TÍNH AN ĨOÀN, ĨÁC DỤNG HẠ ĐƯỜNG HUYẾT TRÊN THỰC NGHIỆM VÀ DÁI THÁO ĐƯỜ

1BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỌ Y TÉTRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỌITIÊU NGỌC CHIÊN•NGHIÊN cứu TÍNH AN ĨOÀN, ĨÁC DỤNG HẠ ĐƯỜNG HUYẾT TRÊN THỰC NGHIỆM VÀ DÁI THÁO ĐƯỜ