KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Thực Trạng, Yếu Tố Liên Quan Đến Tồn Dư Kháng Sinh, Hormone Trong Một Số Sản Phẩm Từ Lợn Thịt Tại Thành Phố Thái Nguyên Và Hiệu Quả Can Thiệp

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         129 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 













Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Thực Trạng, Yếu Tố Liên Quan Đến Tồn Dư Kháng Sinh, Hormone Trong Một Số Sản Phẩm Từ Lợn Thịt Tại Thành Phố Thái Nguyên Và Hiệu Quả Can Thiệp

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Thực Trạng, Yếu Tố Liên Quan Đến Tồn Dư Kháng Sinh, Hormone Trong Một Số Sản Phẩm Từ Lợn Thịt Tại Thành Phố Thái Nguyên Và Hiệu Quả Can Thiệp