KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Thực Trạng Ngộ Độc, Đặc Điểm, Độc Tính Của Nấm Độc Trắng Hình Nón (Amanita Virosa) Tại Bắc Kạn Và Thử Nghiệm Thuốc Điều Trị Trên Động Vật

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         168 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Thực Trạng Ngộ Độc, Đặc Điểm, Độc Tính Của Nấm Độc Trắng Hình Nón (Amanita Virosa) Tại Bắc Kạn Và Thử Nghiệm Thuốc Điều Trị Trên Động Vật

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Thực Trạng Ngộ Độc, Đặc Điểm, Độc Tính Của Nấm Độc Trắng Hình Nón (Amanita Virosa) Tại Bắc Kạn Và Thử Nghiệm Thuốc Điều Trị Trên Động Vật

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBộ QƯÓC PHÒNGHỌC VIỆN QUÂN YNGÔ THỊ THANH HẢINGHIÊN CỨU THỤC TRẠNG NGỘ Độc, ĐẬC ĐIỂM, ĐỘC TÍNH CỦA NÁM Độc TRÁNGHÌNH NÓN (Amanit

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Thực Trạng Ngộ Độc, Đặc Điểm, Độc Tính Của Nấm Độc Trắng Hình Nón (Amanita Virosa) Tại Bắc Kạn Và Thử Nghiệm Thuốc Điều Trị Trên Động Vậtta vữosa) TẠI BÁC KẠN VÀ THỦ NGHIỆM THUÓC ĐIỀU TRỊ TRÊN ĐỘNG VẬTLUẬN ÁN TIÉN Sỉ Y HỌCHÀ NÔI-2019BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBộ QUÓC PHÒNGHỌC VIỆN QUÂN YNGÔ

THỊ THANH HÁINGHIÊN củu THỤC TRẠNG NGỘ Độc, ĐẶC ĐIẺM, ĐỘC TÍNH CỦA NẤM Độc TRẢNGHÌNH NÓN (Amanita virosa) TẠI BÁC KẠN VÀ THỦ NGHIỆM THUÓC ĐIÈU TRỊ TRÊ (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Thực Trạng Ngộ Độc, Đặc Điểm, Độc Tính Của Nấm Độc Trắng Hình Nón (Amanita Virosa) Tại Bắc Kạn Và Thử Nghiệm Thuốc Điều Trị Trên Động Vật

N ĐỘNG VẬTChuyên ngành : Dơịợc lý và Dộc chắt Mã số : 9720118LUẬN ÁN TIÉN Sỉ Y HỌCNgơỊỜi hơỊỚng dẫn khoa học:1.PGS.TS. Hoàng Công Minh2.PGS.TS. Bế Hồn

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Thực Trạng Ngộ Độc, Đặc Điểm, Độc Tính Của Nấm Độc Trắng Hình Nón (Amanita Virosa) Tại Bắc Kạn Và Thử Nghiệm Thuốc Điều Trị Trên Động Vật

g ThuHÀ NỘI-2019LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan luận án này có một phần so liệu cùa dề lài nghiên cứu CÓ tên “Nghiên cừu dặc diêm sinh học, dặc tính cùa

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBộ QƯÓC PHÒNGHỌC VIỆN QUÂN YNGÔ THỊ THANH HẢINGHIÊN CỨU THỤC TRẠNG NGỘ Độc, ĐẬC ĐIỂM, ĐỘC TÍNH CỦA NÁM Độc TRÁNGHÌNH NÓN (Amanit

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Thực Trạng Ngộ Độc, Đặc Điểm, Độc Tính Của Nấm Độc Trắng Hình Nón (Amanita Virosa) Tại Bắc Kạn Và Thử Nghiệm Thuốc Điều Trị Trên Động Vậtua nghiên cứu của tập thê mà lôi là một ihành viên tham gia. Tôi dã doịợc chú nhiệm dê tài. thq ký đề tài và toàn bộ các thành viên trong nhóm nghiên

cứu đồng ý cho phép sư dụng mội phần sỗ liệu Cua đề tài này vào trong luận án cua tói.Tôi xin cam doan các so liệu, kết quã nêu trong luận án là irung (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Thực Trạng Ngộ Độc, Đặc Điểm, Độc Tính Của Nấm Độc Trắng Hình Nón (Amanita Virosa) Tại Bắc Kạn Và Thử Nghiệm Thuốc Điều Trị Trên Động Vật

thực và chop từng dqợc ai công ho irong hat cứ công trình nào khác.Tác giảNgô Thị Thanh HàiMỤC LỤCTrang phụ bìaLời cam đoanMục lụcDanh mục chừ viết t

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Thực Trạng Ngộ Độc, Đặc Điểm, Độc Tính Của Nấm Độc Trắng Hình Nón (Amanita Virosa) Tại Bắc Kạn Và Thử Nghiệm Thuốc Điều Trị Trên Động Vật

átDanh mục các bângDanh mục các biên đồDanh mục hìnhĐẬT VÁN ĐÉ.............................................................1CHCqơNG 1: TÓNG QUAN .....

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBộ QƯÓC PHÒNGHỌC VIỆN QUÂN YNGÔ THỊ THANH HẢINGHIÊN CỨU THỤC TRẠNG NGỘ Độc, ĐẬC ĐIỂM, ĐỘC TÍNH CỦA NÁM Độc TRÁNGHÌNH NÓN (Amanit

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Thực Trạng Ngộ Độc, Đặc Điểm, Độc Tính Của Nấm Độc Trắng Hình Nón (Amanita Virosa) Tại Bắc Kạn Và Thử Nghiệm Thuốc Điều Trị Trên Động Vật..3

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBộ QƯÓC PHÒNGHỌC VIỆN QUÂN YNGÔ THỊ THANH HẢINGHIÊN CỨU THỤC TRẠNG NGỘ Độc, ĐẬC ĐIỂM, ĐỘC TÍNH CỦA NÁM Độc TRÁNGHÌNH NÓN (Amanit