KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Năng Lực Cạnh Tranh Của Các Cảng Hàng Không Quốc Tế Kinh Nghiệm Một Số Quốc Gia Châu Á Và Hàm Ý Cho Việt Nam

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         187 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Năng Lực Cạnh Tranh Của Các Cảng Hàng Không Quốc Tế Kinh Nghiệm Một Số Quốc Gia Châu Á Và Hàm Ý Cho Việt Nam

(Luận Án Tiến Sĩ) Năng Lực Cạnh Tranh Của Các Cảng Hàng Không Quốc Tế Kinh Nghiệm Một Số Quốc Gia Châu Á Và Hàm Ý Cho Việt Nam

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XẲ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC' XÀ HỘINGUYÊN TIÉN DỨCNĂNG Lực C ẠNH TRANH C ỬA CÁC C ẢNG HÀNG KHÔNG Ql Óc TÉ: KINH NGHIỆM MỘT

(Luận Án Tiến Sĩ) Năng Lực Cạnh Tranh Của Các Cảng Hàng Không Quốc Tế Kinh Nghiệm Một Số Quốc Gia Châu Á Và Hàm Ý Cho Việt NamT so QIOC GIA CHÂU ÁVÀ HÀM Ý cTIO VIẸT NAMĨ.UẠN ÁN TIẾN Sĩ KĨNĨĨ TÉHÀ NỘI-2018VIỆN HÂN LÂMKHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAMHỌC VIẸN KHOA HỌC XÃ HỌINGƯYẺN TIẾN

ĐỨCXĂNG Ml’c CẠNH TRANH CỦA CÁC CÁNG HÀXG KHÔNG ỌƯỎC TẼ: KINH NGIIIẸM MỌT SỎ ỌUÓC GIA C HÂU Á VÀ HÀM V CHO VIi:T XAMNgành: Kinh tế quốc tế Mà số: 9 31 (Luận Án Tiến Sĩ) Năng Lực Cạnh Tranh Của Các Cảng Hàng Không Quốc Tế Kinh Nghiệm Một Số Quốc Gia Châu Á Và Hàm Ý Cho Việt Nam

01 06LUẬN ÁN TIÉN Sĩ KINH TÉNGƯỜI HƯỚNG DAN KHOA HỌC: 1. PGS. TS. Nguyền An Hà2. PGS.TS. Nguyền Thanh ĐứcHÀ NỘI-2018LỜI CAM ĐOANlôi xin cam đoan rang

(Luận Án Tiến Sĩ) Năng Lực Cạnh Tranh Của Các Cảng Hàng Không Quốc Tế Kinh Nghiệm Một Số Quốc Gia Châu Á Và Hàm Ý Cho Việt Nam

, đày là nghiên cửu cùa tôi. Các số liệu và kết qua nghiên cứu trong luận án này là trung thục và chưa từng được dùng đê bão vệ một học vị não.Tôi xin

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XẲ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC' XÀ HỘINGUYÊN TIÉN DỨCNĂNG Lực C ẠNH TRANH C ỬA CÁC C ẢNG HÀNG KHÔNG Ql Óc TÉ: KINH NGHIỆM MỘT

(Luận Án Tiến Sĩ) Năng Lực Cạnh Tranh Của Các Cảng Hàng Không Quốc Tế Kinh Nghiệm Một Số Quốc Gia Châu Á Và Hàm Ý Cho Việt Namiả luận ánNguyễn Tien DueLỜI C ẤM ƠNTrong quá trinh thực hiện luận án với chù đê: “Năng lực cạnh tranh cua các càng hàng không quốc te: Kinh nghiệm mộ

t số quốc gia Châu Á và hàm V cho Việt Nam”, tỏi dầ nhận được rất nhiêu sự hướng dần. cô vũ dộng viên và hồ trợ của các I hây Cô, gia dinh, bạn bẽ và (Luận Án Tiến Sĩ) Năng Lực Cạnh Tranh Của Các Cảng Hàng Không Quốc Tế Kinh Nghiệm Một Số Quốc Gia Châu Á Và Hàm Ý Cho Việt Nam

nhiêu cá nhân vả tỏ chức.Trước lien, lôi xin bày to sự biêt ơn sâu sac tới giáo viên hướng dẫn là PGS.TS. Nguyền An Hà vã PGS.TS. Nguyền 'Thanh Đức. D

(Luận Án Tiến Sĩ) Năng Lực Cạnh Tranh Của Các Cảng Hàng Không Quốc Tế Kinh Nghiệm Một Số Quốc Gia Châu Á Và Hàm Ý Cho Việt Nam

ưới sự hướng dần nhiệt lình cua thầy cò đà giúp lôi lừ những bước đầu định hướng về đe lài nghiên cứu của minh, tiẽp tục hướng dần. giúp dờ tôi trong

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XẲ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC' XÀ HỘINGUYÊN TIÉN DỨCNĂNG Lực C ẠNH TRANH C ỬA CÁC C ẢNG HÀNG KHÔNG Ql Óc TÉ: KINH NGHIỆM MỘT

(Luận Án Tiến Sĩ) Năng Lực Cạnh Tranh Của Các Cảng Hàng Không Quốc Tế Kinh Nghiệm Một Số Quốc Gia Châu Á Và Hàm Ý Cho Việt Nam trình nghiên cini. ihực sự là những bài học vô cùng quý giá không chi trong quá trình vicl luận ản mà cã trong hoạt dộng nghiên cửu chuyên môn sau nà

y. l ôi cùng xin chân thành căm ơn Học \ iện Khoa học Xà hội. Viện Hàn Làm Khoa Học Xà Hội Việt Nam. dã giúp dờ, góp ý vã tạo mọi diều kiện tot nhất c (Luận Án Tiến Sĩ) Năng Lực Cạnh Tranh Của Các Cảng Hàng Không Quốc Tế Kinh Nghiệm Một Số Quốc Gia Châu Á Và Hàm Ý Cho Việt Nam

ho tòi trong quá trinh nghiên cứu và hoàn (hiện luận án.l ôi xin câm ơn Ban I anh dạo l óng câng Hãng không Việt Nam, Ban Giám doc ('áng Hàng không Nộ

(Luận Án Tiến Sĩ) Năng Lực Cạnh Tranh Của Các Cảng Hàng Không Quốc Tế Kinh Nghiệm Một Số Quốc Gia Châu Á Và Hàm Ý Cho Việt Nam

i Bài vã các dong nghiệp dã giúp dờ, có nhùng ý kiến gợi mở về định hướng chính sách, trao đỏi kinh nghiệm thực tiền vã hồ trợ tôi thực hiện luận án.C

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XẲ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC' XÀ HỘINGUYÊN TIÉN DỨCNĂNG Lực C ẠNH TRANH C ỬA CÁC C ẢNG HÀNG KHÔNG Ql Óc TÉ: KINH NGHIỆM MỘT

(Luận Án Tiến Sĩ) Năng Lực Cạnh Tranh Của Các Cảng Hàng Không Quốc Tế Kinh Nghiệm Một Số Quốc Gia Châu Á Và Hàm Ý Cho Việt Nam dựa vừng chác đê giúp lòi hoàn thành luận án.Tác già luận ánNguyền Tiên DứcMỤC LỤCMỞ DÀU.............................................................

..1Chưong lĩ TỒNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN cí ìỉ.................................111.1.Tình hình nghiên cứu liên quan tới đề tài......................... (Luận Án Tiến Sĩ) Năng Lực Cạnh Tranh Của Các Cảng Hàng Không Quốc Tế Kinh Nghiệm Một Số Quốc Gia Châu Á Và Hàm Ý Cho Việt Nam

....111.1.1.Các công trinh nghiên cứu liên quan đen cạnh tranh và nâng lựccạnh tranh.................................................................1

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XẲ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC' XÀ HỘINGUYÊN TIÉN DỨCNĂNG Lực C ẠNH TRANH C ỬA CÁC C ẢNG HÀNG KHÔNG Ql Óc TÉ: KINH NGHIỆM MỘT

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XẲ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC' XÀ HỘINGUYÊN TIÉN DỨCNĂNG Lực C ẠNH TRANH C ỬA CÁC C ẢNG HÀNG KHÔNG Ql Óc TÉ: KINH NGHIỆM MỘT