KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Thu Nhập Của Nông Dân Hải Phòng Hiện Nay

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         209 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Thu Nhập Của Nông Dân Hải Phòng Hiện Nay

(Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Thu Nhập Của Nông Dân Hải Phòng Hiện Nay

BJ,. .taBỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ QUÓC DÂNPHẠM MINH ĐỬCNÂNG CAO THU NHẬP CỦA NÔNG DÂN HẢI PHÒNG HIỆN NAY■Chuyên ngành: Kinh té chín

(Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Thu Nhập Của Nông Dân Hải Phòng Hiện Naynh trị Mã số: 62310102LUẬN ÁN TIỂN Sĩ KINH TENGƯỜI HƯỚNG DẢN KHOA HỌC:GS.TS. MAI NGỌC CƯỜNGHà Nội tháng 05 năm 2015iLÒI CAM DOANTôi .xin cam đoan dây

là công ĩ rình nghiên cứu riêng cùa tôi. Các tư liệu, so liệu sữ dụng trong luận án là trung thực có nguồn gốc rò ràng. Những kêt luận khoa học của lu (Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Thu Nhập Của Nông Dân Hải Phòng Hiện Nay

ận án chưa từng công bô trong bàt kỳ công trình khác.Hà Nội ngày tháng nám 2015 TÁC GIÁ LUẬN ÁNPhạm Minh ĐứciiMỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN.....................

(Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Thu Nhập Của Nông Dân Hải Phòng Hiện Nay

......................................iDANH MỤC CHỪ VIÉT TÁT..................................................VDANH MỤC BẢNG BIÊU.....................

BJ,. .taBỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ QUÓC DÂNPHẠM MINH ĐỬCNÂNG CAO THU NHẬP CỦA NÔNG DÂN HẢI PHÒNG HIỆN NAY■Chuyên ngành: Kinh té chín

(Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Thu Nhập Của Nông Dân Hải Phòng Hiện Nay..........................0CHƯƠNG 1: TÔNG QUAN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN Cửu..........................4ỉ.l.Tống quan các công trình nghiên cửu về thunhập

của nông dân.41.1.1.Những nghiên cứu về bản chất phạm trù thunhập cúa người lao độngtrong lý thuyết cồ điển và C. Mác................................4 (Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Thu Nhập Của Nông Dân Hải Phòng Hiện Nay

1.1.2.Các lý thuyết hiện đại về thu nhập..............................51.1.3.Nhừng vấn đề chưa được nghiên cứu hay khoáng trống của chu đề..161.1.4.Câ

(Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Thu Nhập Của Nông Dân Hải Phòng Hiện Nay

u hói nghiên cứu.............................................181.2.Phương pháp nghiên cún.........................................191.2.1.về phương ph

BJ,. .taBỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ QUÓC DÂNPHẠM MINH ĐỬCNÂNG CAO THU NHẬP CỦA NÔNG DÂN HẢI PHÒNG HIỆN NAY■Chuyên ngành: Kinh té chín

(Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Thu Nhập Của Nông Dân Hải Phòng Hiện Nay và tính toán trong luậnán........271.3.1.Các chi tiêu phàn ánh kết quá đầu ra...........................271.3.2.Các chi liêu nghiên cứu về yếu lố đầu

vào......................31 (Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Thu Nhập Của Nông Dân Hải Phòng Hiện Nay

BJ,. .taBỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ QUÓC DÂNPHẠM MINH ĐỬCNÂNG CAO THU NHẬP CỦA NÔNG DÂN HẢI PHÒNG HIỆN NAY■Chuyên ngành: Kinh té chín