KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Năng Lực Tổ Chức Thực Tiễn Cho Cán Bộ Lãnh Đạo, Quản Lý Cấp Huyện Là Người Dân Tộc Thiểu Số Ở Tỉnh Hà Giang Hiện Nay

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         200 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Năng Lực Tổ Chức Thực Tiễn Cho Cán Bộ Lãnh Đạo, Quản Lý Cấp Huyện Là Người Dân Tộc Thiểu Số Ở Tỉnh Hà Giang Hiện Nay

(Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Năng Lực Tổ Chức Thực Tiễn Cho Cán Bộ Lãnh Đạo, Quản Lý Cấp Huyện Là Người Dân Tộc Thiểu Số Ở Tỉnh Hà Giang Hiện Nay

BỌ GIÁO DỰC VÀ ĐÀO TẠOHỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QƯÓC GIAHÓ CHÍ MINHHỌC VIẸN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYẺNNGUYÊN HOÀNG HƯNGNÂNG CAO NĂNG Lực TÓ CHỨC THựC TIÊN CHO C

(Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Năng Lực Tổ Chức Thực Tiễn Cho Cán Bộ Lãnh Đạo, Quản Lý Cấp Huyện Là Người Dân Tộc Thiểu Số Ở Tỉnh Hà Giang Hiện NayCÁN BỌ LÃNH ĐẠO, QUÀN LÝ CÁP HUYỆN LÀ NGƯỜIDÂN rộc 1111ẼU SÔ 0 rÍNll HÀ GIANG HIỆN NAYChuyên ngành: Triết hục Mũ số: 9229001LUẬN ÁN TIÊN Sĩ TRIẾT HỌCA

gười hưởng dẫn khoa học:1.PGS.TS Hoàng Dinh Cúc2. PGS.TS Hoàng AnhHÀ NỘI-2013LỜI CAM ĐOANTòi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứt! của riêng tôi. (Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Năng Lực Tổ Chức Thực Tiễn Cho Cán Bộ Lãnh Đạo, Quản Lý Cấp Huyện Là Người Dân Tộc Thiểu Số Ở Tỉnh Hà Giang Hiện Nay

Các kết quá nghiên cữu trong luận án ìà trung thực, có nguồn gốc xuất xú rò ràng và chưa từng được ai công hố trong hất kỳ còng trinh khoa học nào.l

(Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Năng Lực Tổ Chức Thực Tiễn Cho Cán Bộ Lãnh Đạo, Quản Lý Cấp Huyện Là Người Dân Tộc Thiểu Số Ở Tỉnh Hà Giang Hiện Nay

ác già luận ánNguyễn Hoàng IlirngLỜI CÀM ƠNTrong quá trình nghiên cứu luận án tiên sĩ xới đè tài: “Nâng cao nàng lire tỏ chức thực tiên cho cán bộ lãn

BỌ GIÁO DỰC VÀ ĐÀO TẠOHỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QƯÓC GIAHÓ CHÍ MINHHỌC VIẸN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYẺNNGUYÊN HOÀNG HƯNGNÂNG CAO NĂNG Lực TÓ CHỨC THựC TIÊN CHO C

(Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Năng Lực Tổ Chức Thực Tiễn Cho Cán Bộ Lãnh Đạo, Quản Lý Cấp Huyện Là Người Dân Tộc Thiểu Số Ở Tỉnh Hà Giang Hiện NayI S. Hoàng Đình Cúc và PGS.TS Hoàng Anh dã trực tiếp hướng dần. truyền đạt kiên thức, kinh nghiệm cho lôi trong SUÔI quá trinh thực hiện luận án này.l

ác già xin chân thành cảm oil Ban Giám doc ỉ lọc viện Bão chí vả Tuyên truyên. Khoa Tricl học, cam em tập the các nhà khoa học tại Khoa Tricl học đà (Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Năng Lực Tổ Chức Thực Tiễn Cho Cán Bộ Lãnh Đạo, Quản Lý Cấp Huyện Là Người Dân Tộc Thiểu Số Ở Tỉnh Hà Giang Hiện Nay

dóng góp nhừng ý kiến quý báu dẻ tôi hoàn thiện luận án này. câm oil Phòng Quan lý khoa học và Phòng Dào lạo sau Dại học đà giúp đừ lôi VC thu lục hàn

(Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Năng Lực Tổ Chức Thực Tiễn Cho Cán Bộ Lãnh Đạo, Quản Lý Cấp Huyện Là Người Dân Tộc Thiểu Số Ở Tỉnh Hà Giang Hiện Nay

h chinh trong quá trinh tôi học tập và bão vệ luận ân.Tói xin chân thành cam ơnĩHà.Vật ngày tháng năm 2018Tác giàNguyền Hoàng llưngMỤC LỤCMỜ ĐẦU......

BỌ GIÁO DỰC VÀ ĐÀO TẠOHỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QƯÓC GIAHÓ CHÍ MINHHỌC VIẸN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYẺNNGUYÊN HOÀNG HƯNGNÂNG CAO NĂNG Lực TÓ CHỨC THựC TIÊN CHO C

(Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Năng Lực Tổ Chức Thực Tiễn Cho Cán Bộ Lãnh Đạo, Quản Lý Cấp Huyện Là Người Dân Tộc Thiểu Số Ở Tỉnh Hà Giang Hiện Nay......................................................51 Các công trùiỉi nghiên cihi về nâng lire tồ chức thực tiền cua cán bỏ lành dạo. quan lý......

.................................................................52.Các công trinh dề cập dến năng lực tô chúc thực tiễn cho cán bô lành dạo. quanlý c (Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Năng Lực Tổ Chức Thực Tiễn Cho Cán Bộ Lãnh Đạo, Quản Lý Cấp Huyện Là Người Dân Tộc Thiểu Số Ở Tỉnh Hà Giang Hiện Nay

ấp huyện người DTTS Việt Nam nói chung vã ơ tinh Ilà Giang nôi riêng.....153.Khái quái kết quà các công trình đà lòng quan và nhùng vân đê luận án lic

(Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Năng Lực Tổ Chức Thực Tiễn Cho Cán Bộ Lãnh Đạo, Quản Lý Cấp Huyện Là Người Dân Tộc Thiểu Số Ở Tỉnh Hà Giang Hiện Nay

p lụcnghiên cứu...................................................................26Chirong 1: NÂNG Lực TO C HỨC Tllực TIEN cno CÁN BỌ LÃNH ĐẠO, QUẤN

BỌ GIÁO DỰC VÀ ĐÀO TẠOHỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QƯÓC GIAHÓ CHÍ MINHHỌC VIẸN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYẺNNGUYÊN HOÀNG HƯNGNÂNG CAO NĂNG Lực TÓ CHỨC THựC TIÊN CHO C

(Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Năng Lực Tổ Chức Thực Tiễn Cho Cán Bộ Lãnh Đạo, Quản Lý Cấp Huyện Là Người Dân Tộc Thiểu Số Ở Tỉnh Hà Giang Hiện Nayăng lực tổ chức thực tiễn cho cán bộ lãnh dạo. quán lý cấp huyệnngtròi dân tộc thiêu số........................................................301.1.1

Khái niệm năng lực tồ chúc thực tiền...................................301.1.2Thành tố cấu thành và nhân tố tác dộng dến năng lực tô chức thực tiền.34 (Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Năng Lực Tổ Chức Thực Tiễn Cho Cán Bộ Lãnh Đạo, Quản Lý Cấp Huyện Là Người Dân Tộc Thiểu Số Ở Tỉnh Hà Giang Hiện Nay

BỌ GIÁO DỰC VÀ ĐÀO TẠOHỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QƯÓC GIAHÓ CHÍ MINHHỌC VIẸN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYẺNNGUYÊN HOÀNG HƯNGNÂNG CAO NĂNG Lực TÓ CHỨC THựC TIÊN CHO C