KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Đấu Thầu Tại Các Công Ty Cổ Phần Thuộc Tổng Công Ty Phát Điện 2

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         141 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Đấu Thầu Tại Các Công Ty Cổ Phần Thuộc Tổng Công Ty Phát Điện 2

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Đấu Thầu Tại Các Công Ty Cổ Phần Thuộc Tổng Công Ty Phát Điện 2

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANHTRỊNH HOÀNG NHÂNNÂNG CAO CHÁT LƯỢNG C ÔNG TÁC DẤU THÂU TẠI CÁC CÔNG TY cô PHẢN THUỘC T

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Đấu Thầu Tại Các Công Ty Cổ Phần Thuộc Tổng Công Ty Phát Điện 2TÔNG C ÒNG TY PHÁ I DIỆN 2LUẬN VÃN THẠC sĩ THEO DỊNTI HƯỞNG ƯNG DỤNG NGÀNH: QUẢN LÝ KIMI TỀTHÁI NGUYÊN - 2019ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ

VÀ QUÀN TRỊ KINH DOANHTRỊNH HOÀNG NHẤNNÂNG C AO C HÁT LƯỢNG C ÒNG TÁC ĐẢƯ THẦU TẠT CÁC CÔNG TY CÔ PHÂN TĨĨUỌC TÒNG CÔNG TY PĨĨÁT DĨẸN 2Ngành: Quân lỵ (Luận Văn Thạc Sĩ) Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Đấu Thầu Tại Các Công Ty Cổ Phần Thuộc Tổng Công Ty Phát Điện 2

Kinh tế Mă SỐ: 8.34.04.10LƯẶN VÃN THẠC sĩ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNGNgười lỉirửng dẫn khoa học: PGS.TS.DỖ Quang QuýTHÁI NGUYÊN - 2019iiiLỜI CAM ĐOANTác

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Đấu Thầu Tại Các Công Ty Cổ Phần Thuộc Tổng Công Ty Phát Điện 2

già luận văn xin cam đoan bân luậnvản này lâ công trình dộc lập của cá nhân tác giã.Trong quá trinh thực hiện, tác giã có tham khảo một so tài liệu,

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANHTRỊNH HOÀNG NHÂNNÂNG CAO CHÁT LƯỢNG C ÔNG TÁC DẤU THÂU TẠI CÁC CÔNG TY cô PHẢN THUỘC T

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Đấu Thầu Tại Các Công Ty Cổ Phần Thuộc Tổng Công Ty Phát Điện 2và có nguồn gốc rõ ràng.Thái Nguyên. thảng năm 20 ì 9Tác giảTrịnh Hoàng NhânivLỜI CẤM ƠNVới sự kính trọng và biẻt ơn sâu săc nliât. tác gia xin tràn t

rọng câm ơn tập thê lành dạo vả các thây cỏ giáo Trường Đại học Kinh tê và Quân trị Kinh doanh - Dại học Thái Nguyên. Tác gia đặc biệt cam ơn sự hướng (Luận Văn Thạc Sĩ) Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Đấu Thầu Tại Các Công Ty Cổ Phần Thuộc Tổng Công Ty Phát Điện 2

dần cùa PGS.TS. Đổ Quang Quý. người thầy dà hướng dẫn tận tinh, chu dáo và dong hành cùng lác gia trong SUÔI quá trinh làm luận văn.rác giã xin trân

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Đấu Thầu Tại Các Công Ty Cổ Phần Thuộc Tổng Công Ty Phát Điện 2

trọng và câm ơn sâu sảc tới tập thê lành dạo vã cân bộ của phòng Kê hoạch Vật tư - Công ty Cô phân Nhiệt diện Phả Lại. tới tập thè lành dạo và cán bộ

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANHTRỊNH HOÀNG NHÂNNÂNG CAO CHÁT LƯỢNG C ÔNG TÁC DẤU THÂU TẠI CÁC CÔNG TY cô PHẢN THUỘC T

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Đấu Thầu Tại Các Công Ty Cổ Phần Thuộc Tổng Công Ty Phát Điện 2n chinh báo cáo cua đè tài.Xin trân trọng câm ơn!Thái Nguyên. rháng năm 20i9Tác già luận vanTrịnh Hoàng NhânVMỤC Li eLỜI CAM DOAN.....................

.........................iiiLÒI CẢM ON.................................................ivDANH MỤC BANG BIẺU.........................................ix (Luận Văn Thạc Sĩ) Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Đấu Thầu Tại Các Công Ty Cổ Phần Thuộc Tổng Công Ty Phát Điện 2

DANH MỤC CÁC HÌNH VÈ.......................................xi

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANHTRỊNH HOÀNG NHÂNNÂNG CAO CHÁT LƯỢNG C ÔNG TÁC DẤU THÂU TẠI CÁC CÔNG TY cô PHẢN THUỘC T

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANHTRỊNH HOÀNG NHÂNNÂNG CAO CHÁT LƯỢNG C ÔNG TÁC DẤU THÂU TẠI CÁC CÔNG TY cô PHẢN THUỘC T