KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Để Phát Triển Du Lịch Nghiên Cứu Trường Hợp Cát Bà

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         174 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Để Phát Triển Du Lịch Nghiên Cứu Trường Hợp Cát Bà

(Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Để Phát Triển Du Lịch Nghiên Cứu Trường Hợp Cát Bà

VIẸN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ Hộ! VIẸT NAM IIỌC VIẸN KHOA HỌC XÃ IIỌICAO TUẤN PHONGNÂNG CAO NĂNG Lực CẠNH TRANH ĐÉ PHÁTTRIÉN DU LỊCH:NGHIÊN CỨU TRƯ ỜNG HỌP

(Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Để Phát Triển Du Lịch Nghiên Cứu Trường Hợp Cát BàP CÁT BÀLUẬN ÁN TIÉN Sĩ KINH TÉHÀ NỘI, nấm 2019VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAM HỌC VIẸN KHOA HỌC XẢ HỘICAO TUÁN PHONGNÂNG CAO NÀNG LỤC CẠNH TRAN

H ĐÉ PHÁT TRIÉN DU LỊCH:NGHIÊN CỨU TRU ÔNG HỌP CÁT BÀNgành: Quản lý kinh tểMã số: 9 340410LUẬN ÁN TIẾN Sĩ KINH TÉNgười hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phạ (Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Để Phát Triển Du Lịch Nghiên Cứu Trường Hợp Cát Bà

m Trung LưongHÀ NỘI, nám 2019LỜI CAM ĐOANTỎI xin cam đoan. luận ân ỉà còng trình nghiên cữu độc ìập cùa riêng tôì. Các sô ỉiệu, két quả nêu trong luận

(Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Để Phát Triển Du Lịch Nghiên Cứu Trường Hợp Cát Bà

án ìà trung thực, rô ràng và có nguồn gốc cụ rhe. Ket quã nghiên cừu được trình bày trong luận ân chưa rừng được còng bỏ trong bàt kị' còng trình nào

VIẸN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ Hộ! VIẸT NAM IIỌC VIẸN KHOA HỌC XÃ IIỌICAO TUẤN PHONGNÂNG CAO NĂNG Lực CẠNH TRANH ĐÉ PHÁTTRIÉN DU LỊCH:NGHIÊN CỨU TRƯ ỜNG HỌP

(Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Để Phát Triển Du Lịch Nghiên Cứu Trường Hợp Cát Bà.......................81.1.Các nghiên cứu nước ngoài VC nâng cao năng lực cạnh (ranh nhâmphát triẻn du lịch..........................................

...............81.2.Các nghiên cứu cua Việt Nam vê nâng cao năng lực cạnh tranh dulịch diêm den....................................................... (Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Để Phát Triển Du Lịch Nghiên Cứu Trường Hợp Cát Bà

.......131.3.Khoang trống nghicn cứu có the bô sung và phát Iricn..................20CHƯƠNG 2. Cơ SÒ LÝ LUẬN VÀ ì ilưc TI ẺN ví: NÀNG LựcCẠNH TRANH DU

(Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Để Phát Triển Du Lịch Nghiên Cứu Trường Hợp Cát Bà

LỊCH.........................................................222.1.Khái niệm về du lịch, sân phẩm du lịch và điểm đến du lịch............222.1.1.Khái

VIẸN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ Hộ! VIẸT NAM IIỌC VIẸN KHOA HỌC XÃ IIỌICAO TUẤN PHONGNÂNG CAO NĂNG Lực CẠNH TRANH ĐÉ PHÁTTRIÉN DU LỊCH:NGHIÊN CỨU TRƯ ỜNG HỌP

(Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Để Phát Triển Du Lịch Nghiên Cứu Trường Hợp Cát Bàu lịch................................................242.2.Cư sừ lý luận về nâng lục cạnh tranh du lịch.........................262.2.1.Năng lực cạnh

tranh.............................................262.2.2.Nàng lực cạnh tranh du lịch.....................................27 (Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Để Phát Triển Du Lịch Nghiên Cứu Trường Hợp Cát Bà

VIẸN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ Hộ! VIẸT NAM IIỌC VIẸN KHOA HỌC XÃ IIỌICAO TUẤN PHONGNÂNG CAO NĂNG Lực CẠNH TRANH ĐÉ PHÁTTRIÉN DU LỊCH:NGHIÊN CỨU TRƯ ỜNG HỌP