KHO THƯ VIỆN 🔎

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Một Số Giải Pháp Nhằm Phát Triển Du Lịch Tại Khu Di Tích Đông Yên Tử

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         81 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Khóa Luận Tốt Nghiệp) Một Số Giải Pháp Nhằm Phát Triển Du Lịch Tại Khu Di Tích Đông Yên Tử

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Một Số Giải Pháp Nhằm Phát Triển Du Lịch Tại Khu Di Tích Đông Yên Tử

BỘ GIAO DỤC VA ĐAO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẠP HẢI PHÒNGMỌT SÓ GIẤ1 PHÁP NHẤM PHÁ I TRIỂN pu LỊCH TẠI KHƯ Dĩ TÍCH DÔNG YẾN TỨKHÓA LƯẠN TÓT NGHIỆP ĐẠI H

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Một Số Giải Pháp Nhằm Phát Triển Du Lịch Tại Khu Di Tích Đông Yên TửHỌC HẸ CHÍNH QVY NGÀNH: QUAN TRỊ DỊCH vụ DU LỊCH VÀ LƯ HÀNHSinh viên: Trần Quốc TuấnGiảng viên hướng dần: ThS Nguyễn Thị lìnhHẢI PHÒNG-2019BỌ GIÁO DỤC

VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC DẤN LẠP HÀI PHÒNGNHIỆM VỤ DÊ TÀI TÓT NGHIỆPSinh viên: Trần Quốc Tuấn Mã SV: 1412405026Lớp: I) LI 801Ngành: Quăn trị dịch vụ (Khóa Luận Tốt Nghiệp) Một Số Giải Pháp Nhằm Phát Triển Du Lịch Tại Khu Di Tích Đông Yên Tử

du lịch và lử hànhTên dề tài: Một sỗ giài pháp nhăm phát triển du lịch tại khudi tích Dông Yên TửNHIỆM vụ ĐÈ TÀI1.Nội (lung và các yêu cầu cần giài q

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Một Số Giải Pháp Nhằm Phát Triển Du Lịch Tại Khu Di Tích Đông Yên Tử

uyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệpa. Nội dung-Hệ thống hóa. li luận chung về du lịch và phát triên du lịch-Phàn tích đánh giá thực trạng phát triên

BỘ GIAO DỤC VA ĐAO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẠP HẢI PHÒNGMỌT SÓ GIẤ1 PHÁP NHẤM PHÁ I TRIỂN pu LỊCH TẠI KHƯ Dĩ TÍCH DÔNG YẾN TỨKHÓA LƯẠN TÓT NGHIỆP ĐẠI H

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Một Số Giải Pháp Nhằm Phát Triển Du Lịch Tại Khu Di Tích Đông Yên Tửtài liệu, số liệu cần thiết3.Địa điểm thực tập tốt nghiệpKhách sạn Emerald, quận Hai Bà Trirng. Hà NộiCÁN BỌ HƯỚNG DẪN ĐẺ TÀI TÓT NGHIẸPHọ và tênNguyề

n Thị Tình :Học hàm, học vị : ThSCo’ quan công tác : Trường Đại học Dàn lập Hãi PhôngNội dung hướng dần:Một sô giải pháp nhăm phát triển du lịch tại k (Khóa Luận Tốt Nghiệp) Một Số Giải Pháp Nhằm Phát Triển Du Lịch Tại Khu Di Tích Đông Yên Tử

hu di tíchĐỏng Yên TửĐề tài tốt nghiệp được giao ngày 15 tháng 10 năm 2018Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 07 tháng 01 năm 2019Đà nhận nhiệm vụ

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Một Số Giải Pháp Nhằm Phát Triển Du Lịch Tại Khu Di Tích Đông Yên Tử

ĐTTNĐà giao nhiệm vụ ĐTTNSinh viên

BỘ GIAO DỤC VA ĐAO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẠP HẢI PHÒNGMỌT SÓ GIẤ1 PHÁP NHẤM PHÁ I TRIỂN pu LỊCH TẠI KHƯ Dĩ TÍCH DÔNG YẾN TỨKHÓA LƯẠN TÓT NGHIỆP ĐẠI H

BỘ GIAO DỤC VA ĐAO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẠP HẢI PHÒNGMỌT SÓ GIẤ1 PHÁP NHẤM PHÁ I TRIỂN pu LỊCH TẠI KHƯ Dĩ TÍCH DÔNG YẾN TỨKHÓA LƯẠN TÓT NGHIỆP ĐẠI H