KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Của Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam Trên Thị Trường Việt Nam

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         196 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Của Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam Trên Thị Trường Việt Nam

(Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Của Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam Trên Thị Trường Việt Nam

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠONGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAMTRƯỜNG DẠI HỌC NGÂN HẢNG THẢNH PHÓ HỒ CHÍ MINH()HOÀNG NGUYEN KHAINÂNG C AO NĂNG Lực C ẠNH TRANH CỦA N

(Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Của Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam Trên Thị Trường Việt NamNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỎ PHÀN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM TRÊN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAMLUẬN ÁN T1ÉN SỸ KINH TÉTP. IIÓ CIIÍ MINH NÃM 2014pISBộ GIẢO DỤC VÀ DÀO TẠON

GÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI IIỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHÓ IIÕ CHÍ MINH----o----HOÀNG NGUYÊN KHAINÂNG CAO NĂNG Lực CẠNH TRANH CỬA NGÂN HÀNG THƯƠNG (Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Của Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam Trên Thị Trường Việt Nam

MẠI co PHÀN NGOẠI THƯƠNG VIET NAM TRÊN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAMLUẬN ÁN TIÉN SỸ KINH TẾChuyên ngành: Kinh te Tài chinh - Ngăn hàngMà số: 62.34.02.01Người hư

(Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Của Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam Trên Thị Trường Việt Nam

ớng dẫn khoa học: PGS.TS. Hà Quang ĐàoI P. HÒ CHÍ MINH NĂM 2014LỜI CAM DOANI ôi tên: Hoàng Nguyền KhaiSinh ngày: 01 tháng 01 nàni 1966 lại sài gònQuê

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠONGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAMTRƯỜNG DẠI HỌC NGÂN HẢNG THẢNH PHÓ HỒ CHÍ MINH()HOÀNG NGUYEN KHAINÂNG C AO NĂNG Lực C ẠNH TRANH CỦA N

(Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Của Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam Trên Thị Trường Việt Namghiên cứu sinh khỏa XVII cũa trường Đại học Ngân hàng TP. nồ ('hí Minh.Tôi xin cam đoan dây là công trinh nghiên cứu khoa học dộc lập cùa riêng tôi. c

ác kết quá nghiên cứu. các kết luận khoa học chưa được công bố trong các còng trình tương tự nào khác tnrớc đõ. số liệu và tư liệu dược trích dẫn trun (Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Của Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam Trên Thị Trường Việt Nam

g thực, đầv đù, có nguồn gốc rò nàngThành phố Hổ ('hí Minh, ngây 10/10/2015Nguyên cứu sinhHoàng Nguyên KhuiBẢNG KÝ HIỆU CÁC CHỮVIÉT TẮTVIẾT TẤTCHỪTIẺN

(Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Của Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam Trên Thị Trường Việt Nam

G ANH ĐẤY ĐÌ - NGHÍA TIÊNG VIỆTADBAsian Development Bank - Ngân hãng Phát triển Châu ÁAPECAsia - Pacific Economic Cooperation - Hợp tác Kinh tế châu Á

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠONGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAMTRƯỜNG DẠI HỌC NGÂN HẢNG THẢNH PHÓ HỒ CHÍ MINH()HOÀNG NGUYEN KHAINÂNG C AO NĂNG Lực C ẠNH TRANH CỦA N

(Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Của Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam Trên Thị Trường Việt NamCRControl risk - Rủi ro kiềm soát

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠONGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAMTRƯỜNG DẠI HỌC NGÂN HẢNG THẢNH PHÓ HỒ CHÍ MINH()HOÀNG NGUYEN KHAINÂNG C AO NĂNG Lực C ẠNH TRANH CỦA N