KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Của Ngành Viễn Thông Việt Nam

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         173 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Của Ngành Viễn Thông Việt Nam

(Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Của Ngành Viễn Thông Việt Nam

iLỜI CAM ĐOANTôi XUI cam đoan rằng: Luận án tiến $ỳ “Nâng cao nàng lực cạnh tranh cùa ngành viễn thông Việt Nam” là công trinh nghiên cửu dộc lập. do

(Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Của Ngành Viễn Thông Việt Nam chinh tôi hoãn thành. Các tài liệu, trích dần trong luận án lã tiling thực, cò nguồn góc rò ràng.Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về lời cam doan t

rên!Hà nội, ngày thảng 8 nủìn2OỈ3Nghiên cứu sinhNguyễn Mạnh nùngiiMỤC LỤCTrangLỞI ( AM DOANiMỤC LỤC"DANH MỤC C ẤC Từ MÉT TẤTVDANH MỊT BÁNG BIEUviiDANH (Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Của Ngành Viễn Thông Việt Nam

MỤC BIEU ĐÓixMỜ DẢI11. Sự cần thiết của nghiên cứu12. Mục đích nghiên cứu33. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu44. Ý nghía khoa học và thực tiễn cùa đề

(Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Của Ngành Viễn Thông Việt Nam

tài55. Kết cấu luận án5CHƯƠNG 1. TỎNG QIAN CẤC C ÔNG I RÌNH KHOA HỌC LIÊN QUAN ĐÉN ĐẺ TÀI61.1. (’ác công trinh nghiên cửu liên quan mật thiêt đen đè l

iLỜI CAM ĐOANTôi XUI cam đoan rằng: Luận án tiến $ỳ “Nâng cao nàng lực cạnh tranh cùa ngành viễn thông Việt Nam” là công trinh nghiên cửu dộc lập. do

(Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Của Ngành Viễn Thông Việt Nam2.1. Khái niệm về cạnh tranh vã nâng lực cạnh tranh cấp ngành242.2. Vận dụng vào nghiên cứu nàng lực cạnh tranh ngành viền thông Việt Nam28rống kết ch

ương 243iiiCHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG NÂNG Lực CẠNH TRANHCỬA NGÀNH VIỀN THÔNG MẸT NAM •3.1.Quá trinh ra đời và cạnh tranh trong ngành viền thông Việt Nam 44 (Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Của Ngành Viễn Thông Việt Nam

3.2.Phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh cua ngành viền thông ViệtNam3.3.Nhưng nhân tố ánh hướng đến năng lực cạnh tranh cùa ngành viền

iLỜI CAM ĐOANTôi XUI cam đoan rằng: Luận án tiến $ỳ “Nâng cao nàng lực cạnh tranh cùa ngành viễn thông Việt Nam” là công trinh nghiên cửu dộc lập. do

iLỜI CAM ĐOANTôi XUI cam đoan rằng: Luận án tiến $ỳ “Nâng cao nàng lực cạnh tranh cùa ngành viễn thông Việt Nam” là công trinh nghiên cửu dộc lập. do