KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Một Số Quỹ Tích Của Môđun Hữu Hạn Sinh Trên Vành Địa Phương Noether

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         98 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Một Số Quỹ Tích Của Môđun Hữu Hạn Sinh Trên Vành Địa Phương Noether

(Luận Án Tiến Sĩ) Một Số Quỹ Tích Của Môđun Hữu Hạn Sinh Trên Vành Địa Phương Noether

BỘ GIÁO nục VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC VINHNGUYỀN THỊ KIÊU NGAMỘT SÔ QUỸ TÍCHCỦA MỎDUN HỮU HẠN SINH TRÊN VÀNH DỊA PHƯƠNG NOETHERLUẬN ÁN TIẺN SỈ TOÁN HỌ

(Luận Án Tiến Sĩ) Một Số Quỹ Tích Của Môđun Hữu Hạn Sinh Trên Vành Địa Phương NoetherỌCNghệ All - 2011BỘ GIÁO nục VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC VINHNGUYỀN THỊ KlỀư NGAMỘT SỐ QUỸ TÍCHCỦA MÔDUN HỮU HẠN SINH TRÊN VÀNH DỊA PHƯƠNG NOETHERChuyên

ngành: Dại số và Lý thuyết số Mã số: 62.46.01.04LUẬN ÁN TIẾN SĨ TOÁN HỌCXgiíời hưóng (lầu khoa học:PGS. TS. Lê Thị Thanh NhànTS. Nguyền Thị Hồng Loan (Luận Án Tiến Sĩ) Một Số Quỹ Tích Của Môđun Hữu Hạn Sinh Trên Vành Địa Phương Noether

Nghệ An - 2014Lời cam đoanlỏi xin tain (toan (tây là công trinh nghiên cứu của riêng tỏi. Các kết qua viết chung với rác gia khác (lã dược sự nhất trí

(Luận Án Tiến Sĩ) Một Số Quỹ Tích Của Môđun Hữu Hạn Sinh Trên Vành Địa Phương Noether

('lìa dồng tác gia khi đưa vào luận án. Các kết quà nêu trong luận án là trung thực và chưa từng dược công bố trong bất kỳ một công trình nào khác.Tâ

BỘ GIÁO nục VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC VINHNGUYỀN THỊ KIÊU NGAMỘT SÔ QUỸ TÍCHCỦA MỎDUN HỮU HẠN SINH TRÊN VÀNH DỊA PHƯƠNG NOETHERLUẬN ÁN TIẺN SỈ TOÁN HỌ

(Luận Án Tiến Sĩ) Một Số Quỹ Tích Của Môđun Hữu Hạn Sinh Trên Vành Địa Phương Noetherlắt tôi từ những bước chập chững (tầu tiên trên con đường nghiên cứu khoa học. Vói tất cá niềm say mê khoa học và tâm huyết cùa người thầy, cô không c

ln (lạy tôi về tri thức toán học mà còn (lạy tôi phương pháp nghiên cửu. cách phát hiện và giâi quyết vấn dề. Hơn nữa. cô còn luôn (plan tâm, dộng viê (Luận Án Tiến Sĩ) Một Số Quỹ Tích Của Môđun Hữu Hạn Sinh Trên Vành Địa Phương Noether

n và giúp dô tôi những lúc tôi gặp khó khăn trong cuộc sống. Tôi thấy mình thật may mắn khi dược làm khoa học dưới sự hướng dần của cô.Tôi cũng xin bà

(Luận Án Tiến Sĩ) Một Số Quỹ Tích Của Môđun Hữu Hạn Sinh Trên Vành Địa Phương Noether

y tỏ lòng biết ơn sâu sắc tói cô giáo hướng (lẫn thứ hai của tôi - TS. Nguyen Thị nóng Loan. Cô dà luôn quan tâm. nhắc nhở và tạo mọi diều kiện thuận

BỘ GIÁO nục VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC VINHNGUYỀN THỊ KIÊU NGAMỘT SÔ QUỸ TÍCHCỦA MỎDUN HỮU HẠN SINH TRÊN VÀNH DỊA PHƯƠNG NOETHERLUẬN ÁN TIẺN SỈ TOÁN HỌ

(Luận Án Tiến Sĩ) Một Số Quỹ Tích Của Môđun Hữu Hạn Sinh Trên Vành Địa Phương Noetherch lệ giúp tôi vượt qua mọi khó khăn.Tôi xin tràn trọng cám ơn GS. TSKH. Nguyen Tự Cường. Thầy là người đầu tiên (lira tổi đến vói Dại số giao hoán và

tận tình dạy (lổ tôi từ khi tôi còn là học viên cao học. Như một người cha. thầy van luôn quan tâm và giúp đỡ tôi trong học tập và trong cuộc sống.Tô (Luận Án Tiến Sĩ) Một Số Quỹ Tích Của Môđun Hữu Hạn Sinh Trên Vành Địa Phương Noether

i xin trân trọng cám ơn Ban giám hiệu, Khoa (lào tạo Sau dại học. Khoa Toán- Trường Dại học Vinh dà tạo mọi diều kiện cho tôi học tập.Tôi xin chân thà

(Luận Án Tiến Sĩ) Một Số Quỹ Tích Của Môđun Hữu Hạn Sinh Trên Vành Địa Phương Noether

nh cám (in Ban giám hiệu t rường Dại học sư phạm lỉà Nội 2 dà cho tôi cơ hội dược di học tập và nghiên cứu. Dặc biệt, tôi xin bày tó lòng biết ơn den

BỘ GIÁO nục VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC VINHNGUYỀN THỊ KIÊU NGAMỘT SÔ QUỸ TÍCHCỦA MỎDUN HỮU HẠN SINH TRÊN VÀNH DỊA PHƯƠNG NOETHERLUẬN ÁN TIẺN SỈ TOÁN HỌ

(Luận Án Tiến Sĩ) Một Số Quỹ Tích Của Môđun Hữu Hạn Sinh Trên Vành Địa Phương Noetherật trong thời gian tôi làmnghiên cứu sinh.Tôi võ cùng biết (ill cô Tạ Thị Phương Hòa đà luôn giành cho tôi những tình câm trìu men. Tôi xin cám ơn các

anh chị (‘111 trong nhóm xêinina Dại số trường Dại học Thái Nguyên về những trao (loi khoa học và chia se trong cuộc sống. Xin cám ơn 0111 Tran Dỏ Mi (Luận Án Tiến Sĩ) Một Số Quỹ Tích Của Môđun Hữu Hạn Sinh Trên Vành Địa Phương Noether

nh Châu và em Tran Nguyên An (lã (lành cho tôi những tình cám quý báu.Tôi xin bày tó lòng biết ơn sâu sác tơi những ngươi thân trong gia (lình của mìn

(Luận Án Tiến Sĩ) Một Số Quỹ Tích Của Môđun Hữu Hạn Sinh Trên Vành Địa Phương Noether

h. Những người luôn (lộng viên chia sẻ khó khán và luôn mong moi tôi thành cõng. Tôi xin cám ơn Chồng và hai Con trai yêu quí, những ngươi (là chấp nh

BỘ GIÁO nục VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC VINHNGUYỀN THỊ KIÊU NGAMỘT SÔ QUỸ TÍCHCỦA MỎDUN HỮU HẠN SINH TRÊN VÀNH DỊA PHƯƠNG NOETHERLUẬN ÁN TIẺN SỈ TOÁN HỌ

(Luận Án Tiến Sĩ) Một Số Quỹ Tích Của Môđun Hữu Hạn Sinh Trên Vành Địa Phương Noether hoàn thành luận án này.Nguyền Thị Kiều NgaMục lụcMở đầu71Kiến thức chuẩn bị21

BỘ GIÁO nục VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC VINHNGUYỀN THỊ KIÊU NGAMỘT SÔ QUỸ TÍCHCỦA MỎDUN HỮU HẠN SINH TRÊN VÀNH DỊA PHƯƠNG NOETHERLUẬN ÁN TIẺN SỈ TOÁN HỌ