KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Pháp Luật Doanh Nghiệp Trong Mối Quan Hệ Với Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Ở Việt Nam

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         166 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Pháp Luật Doanh Nghiệp Trong Mối Quan Hệ Với Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Ở Việt Nam

(Luận Án Tiến Sĩ) Pháp Luật Doanh Nghiệp Trong Mối Quan Hệ Với Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Ở Việt Nam

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. Hố CHÍ MINHTRẤN HUỲNH THANH NGHỊPHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP TRONG MÓI QUAN HỆ VỚI CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍN

(Luận Án Tiến Sĩ) Pháp Luật Doanh Nghiệp Trong Mối Quan Hệ Với Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Ở Việt NamNH Ỏ VIỆT NAMLUẬN ÁN TIẾN Sĩ LUẬT HỌCGiảng viên hướng dần : GS.TS Mai Hồng Quỳ PGS.TS Nguyễn c anh HọpTP. HỒ Chí Minh-2014MỤC LỤCTRANGPHẢN MỜ ĐÀU1Chươ

ng 1 : Tông quan tinh hình nghiên cứu. câu hói nghiên cún và lý 9 thuyết nghiên cứu dể tài1.1Bối canh và sự cần thiết cùa việc nghiên cửu thu tục hành (Luận Án Tiến Sĩ) Pháp Luật Doanh Nghiệp Trong Mối Quan Hệ Với Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Ở Việt Nam

chính đối VỚI 9 thành lập. tò chức lại và giãi thê doanh nghiệp1.2Tòng quan tình hình nghiên cửu thủ lục hành chinh đỏi với thành lập. lò131.2.1Tông

(Luận Án Tiến Sĩ) Pháp Luật Doanh Nghiệp Trong Mối Quan Hệ Với Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Ở Việt Nam

quan tình hình nghiên cứu trong nước131.2.2 Tồng quan tình hình nghiên cứu ngoài nước201.2.3Dành giá tồng quan tình hình nghiên cứu271.3Lý thuyết nghi

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. Hố CHÍ MINHTRẤN HUỲNH THANH NGHỊPHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP TRONG MÓI QUAN HỆ VỚI CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍN

(Luận Án Tiến Sĩ) Pháp Luật Doanh Nghiệp Trong Mối Quan Hệ Với Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Ở Việt Namờ lý luận về pháp luật doanh nghiệp, thu tục hành chính 32 trong pháp luật doanh nghiệp và cài cách thù tục hành chinh đỗi với doanh nghiệp ờ Mệt Nam2

.1Kiwi niệm, đặc diêm và nhừng nội dung cơ ban cua pháp luật doanh nghiệp 322.1.1.Khái niệm và đặc diêm của pháp luật doanh nghiệp322.1.2.Nhùng nội du (Luận Án Tiến Sĩ) Pháp Luật Doanh Nghiệp Trong Mối Quan Hệ Với Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Ở Việt Nam

ng cơ ban cua pháp luật doanh nghiệp Việt Nam352.1.Khái niệm, đặc điểm và nội dung của TTHC đối với doanh nghiệp362.2.1.Khái niệm TTHC và TTHC dối với

(Luận Án Tiến Sĩ) Pháp Luật Doanh Nghiệp Trong Mối Quan Hệ Với Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Ở Việt Nam

doanh nghiệp362.2.2.Đặc điếm cùa TTHC đổi với doanh nghiệp372.2.3.Nội dung của TTHC đối VỚI doanh nghiệp382.3.Quỵ đinh pháp luật doanh nghiệp về TTHC

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. Hố CHÍ MINHTRẤN HUỲNH THANH NGHỊPHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP TRONG MÓI QUAN HỆ VỚI CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍN

(Luận Án Tiến Sĩ) Pháp Luật Doanh Nghiệp Trong Mối Quan Hệ Với Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Ở Việt NamDN về thủ tục giãi thê doanh nghiệp422.4.Các nguyên tắc quy định về TTHC trong PLDN và các tiêu chí đánh giá 43 mức độ hoàn thiện cua quy đinh PLDN về

TTHC đối với doanh nghiệp2.4.1.Các nguyên tắc quỵ định về TTHC trong PLDN432.4.2.Các tiêu chí đánh giá mức đô hoàn thiện cua quỵ định PLDN về TTHC 46 (Luận Án Tiến Sĩ) Pháp Luật Doanh Nghiệp Trong Mối Quan Hệ Với Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Ở Việt Nam

đỏi vói doanh nghiệp2.5.Mổi quan hệ giữa quy định PLDN về TTHC và cái cách TTHC ớ Việt Nam 482.6.Sư cần thiết cùa cãi cách TTHC đối VỚI doanh nghiệp4

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. Hố CHÍ MINHTRẤN HUỲNH THANH NGHỊPHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP TRONG MÓI QUAN HỆ VỚI CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍN

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. Hố CHÍ MINHTRẤN HUỲNH THANH NGHỊPHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP TRONG MÓI QUAN HỆ VỚI CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍN