KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Pháp Luật Về Quyền Quản Lý Lao Động Của Người Sử Dụng Lao Động Ở Việt Nam

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         179 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Pháp Luật Về Quyền Quản Lý Lao Động Của Người Sử Dụng Lao Động Ở Việt Nam

(Luận Án Tiến Sĩ) Pháp Luật Về Quyền Quản Lý Lao Động Của Người Sử Dụng Lao Động Ở Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỘ Tũ PHÁPTRn ỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HẢ NỘIDỎ THỊ DUNGPHÁP LUẬT VÊ QUYỂN QUẢN LÝ LAO ĐỘNG CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG ở VIỆT NAM■ ■ ■Ch

(Luận Án Tiến Sĩ) Pháp Luật Về Quyền Quản Lý Lao Động Của Người Sử Dụng Lao Động Ở Việt Namhuyên ngành : Luật Kinh tế Măsố: 62 38 01 07LUẬN ÁN TIẾN Sỉ LUẬT HỌCNgười hưởng dẫn khoa học*, 1. PGS.TS NGUYEN HỮU CIIÍ2. TS. TRÀN THỊ THÚY LÂMIIÀ NỘ

I - 2014LỜI CAM DOANTôi xin cam đoan dây ìà công trinh nghiên cứu cua riêng lòi. Các lài liệu, so liệu tham khão, trích dan trình bày trong luận án là (Luận Án Tiến Sĩ) Pháp Luật Về Quyền Quản Lý Lao Động Của Người Sử Dụng Lao Động Ở Việt Nam

trung thực. Những kết luận khoa học cùa luận ân chưa rừng dược ai công hố trong hất kỳ còng trình nghiên cứu nào khác.Tác giá luận ánỉ)ô Thị DungDANH

(Luận Án Tiến Sĩ) Pháp Luật Về Quyền Quản Lý Lao Động Của Người Sử Dụng Lao Động Ở Việt Nam

MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẤTI.BLI.Đ 2.1LO 3.NLĐ 4.NSDLĐ 5.Nxb 6.QLLĐ 7.VCCI 8.XHCNBộ luật lao động Tô chúc lao dộng quốc tế người lao động người sư dụng lao

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỘ Tũ PHÁPTRn ỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HẢ NỘIDỎ THỊ DUNGPHÁP LUẬT VÊ QUYỂN QUẢN LÝ LAO ĐỘNG CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG ở VIỆT NAM■ ■ ■Ch

(Luận Án Tiến Sĩ) Pháp Luật Về Quyền Quản Lý Lao Động Của Người Sử Dụng Lao Động Ở Việt Namu ĐẺ TÀI91.1.Tinh hình nghiên cửu trong nước và nước ngoài91.2.Nhưng vấn đề đà nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án và một sónhận xét, đánh giá211.

3.Những vẩn đề cơ hàn cần giãi quyết trong luận án26('hương 2: MỌT SÒ VÁN ĐẼ LÝ I.ĩẠN VÉ QUYÊN QUẢN Ĩ.Ý LAOĐỌNG VÀ PHÁP LUẠT VẼ QUYÊN QUÁN Ĩ.Ỷ LAO ĐỌN (Luận Án Tiến Sĩ) Pháp Luật Về Quyền Quản Lý Lao Động Của Người Sử Dụng Lao Động Ở Việt Nam

GCỦA NGĨ•'Ờĩ SỬ DỤNG LAO ĐỌNG302.1. Quyền quàn lý lao động cùa người sử dụng lao động302.2.Pháp luật về quyền quan lỷ lao dộng cua người sữ dụng lao d

(Luận Án Tiến Sĩ) Pháp Luật Về Quyền Quản Lý Lao Động Của Người Sử Dụng Lao Động Ở Việt Nam

ộng45Chương 3: THỤC TRẠNG PHẤP LUẬT HIỆN HÀNH VÊ QUYÊNQUẤN LÝ ĩ.AO ĐỌNG CỦA NGƯỜT sứ DỰNG Ĩ.AO ĐỌNG Ò VIỆT NAM733.1.Thực trạng pháp luật về quyền thiế

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỘ Tũ PHÁPTRn ỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HẢ NỘIDỎ THỊ DUNGPHÁP LUẬT VÊ QUYỂN QUẢN LÝ LAO ĐỘNG CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG ở VIỆT NAM■ ■ ■Ch

(Luận Án Tiến Sĩ) Pháp Luật Về Quyền Quản Lý Lao Động Của Người Sử Dụng Lao Động Ở Việt Namộng90

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỘ Tũ PHÁPTRn ỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HẢ NỘIDỎ THỊ DUNGPHÁP LUẬT VÊ QUYỂN QUẢN LÝ LAO ĐỘNG CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG ở VIỆT NAM■ ■ ■Ch