KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nhân Thân Người Phạm Tội Trên Địa Bàn Huyện Củ Chi, Thành Phố Hồ Chí Minh

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         106 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Nhân Thân Người Phạm Tội Trên Địa Bàn Huyện Củ Chi, Thành Phố Hồ Chí Minh

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nhân Thân Người Phạm Tội Trên Địa Bàn Huyện Củ Chi, Thành Phố Hồ Chí Minh

DẠNG 11 IANII VÙNGÀNH rọi PHẠM HỌC VÀ PHÒNG NGỪA TỌI PHẠMKHÓA 11/2017VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XẢ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XA HỘIĐẠNG THANH vfNHÂN T

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nhân Thân Người Phạm Tội Trên Địa Bàn Huyện Củ Chi, Thành Phố Hồ Chí MinhTHÂN NGƯỜI PHẠM TỘI TRÊN ĐỊA BÀN HUYẸN CỦ CHI, THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINHLUẬN VĂN TĨĨẠC SĩTỘI PHẠM HỌC VÀ PHÒNG NGỪA TỘI PHẠMHÀ NỘI. năm 2019VIỆN HÀN LÂM K

HOA HỌC XÃ Họl VIẸT NAM HỌC VIẸN KHOA HỌC XA HỘIĐẶNG THANH vũNHÂN THÂN NGƯỜI PHẠM TỌI TRÊN DĨA BÀN HUYỆN CÚ CHI, THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINHChuyên ngành: Tộ (Luận Văn Thạc Sĩ) Nhân Thân Người Phạm Tội Trên Địa Bàn Huyện Củ Chi, Thành Phố Hồ Chí Minh

i phạm học và phòng ngừa tội phạm Mã số: 8.38.01.05NGƯỜI HƯỚNG DÃN KHOA HỌC: PGS.TS Nguyen Thanh DưưngHÀ NỘI, năm 2019LỜI CAM ĐOANTÔI xin cam đoan Luậ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nhân Thân Người Phạm Tội Trên Địa Bàn Huyện Củ Chi, Thành Phố Hồ Chí Minh

n văn này là công trinh nghiên cứu cua riêng (ôi. Các số liệu thống ké. kết quá đề cập trong Luận vân này là tiling thực, chính xác và có nguồn gốc (r

DẠNG 11 IANII VÙNGÀNH rọi PHẠM HỌC VÀ PHÒNG NGỪA TỌI PHẠMKHÓA 11/2017VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XẢ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XA HỘIĐẠNG THANH vfNHÂN T

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nhân Thân Người Phạm Tội Trên Địa Bàn Huyện Củ Chi, Thành Phố Hồ Chí MinhNGƯỜI PHẠM TỌI...................61.1.Khái niệm nhàn thân người phạm tội và V nghía cùa việc nghiên cứu nhân thânngười phạm tội.......................

........................61.2.Các dặc điểm nhân thân cùa người phạm lội.....................111.3.Các yếu lố tãc dộng dến việc hình thảnh các dặc diếm (Luận Văn Thạc Sĩ) Nhân Thân Người Phạm Tội Trên Địa Bàn Huyện Củ Chi, Thành Phố Hồ Chí Minh

nhân Ihán liêu cực ở ngườiphạm tội........................................................19Chương 2. Tllực TRẠNG NHÂN THÂN NGƯỜI PHẠM TỌ1 TRÊN ĐỊA BÀ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nhân Thân Người Phạm Tội Trên Địa Bàn Huyện Củ Chi, Thành Phố Hồ Chí Minh

NHUYỆN CÙ Cĩĩĩ. THÀNH PHÓ nỏ CHÍ MINH...........................272.1.Khái quát dặc điếm kinh lế. xà hội và lình hình lội phạm trên địa bàn huyện CũCh

DẠNG 11 IANII VÙNGÀNH rọi PHẠM HỌC VÀ PHÒNG NGỪA TỌI PHẠMKHÓA 11/2017VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XẢ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XA HỘIĐẠNG THANH vfNHÂN T

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nhân Thân Người Phạm Tội Trên Địa Bàn Huyện Củ Chi, Thành Phố Hồ Chí Minh đoạn nàm 2014-2018............................322.3.Các yếu lố ành hướng dền việc hình thành các dặc diêm nhân Ihân liêu cực ơngười phạm tội trên địa

bàn huyện Cú Chi. Thành phổ Hồ Chí Minh.44('hương 3. Dự BÁO VÀ GĨẤI PHÁP TĂNG CƯỜNG PHÒNG NGƯA TÌNH HÌNH TỌI PHẠM TRÊN ĐỊA BÀN HUYẸN cú CHI. THÀNH PH (Luận Văn Thạc Sĩ) Nhân Thân Người Phạm Tội Trên Địa Bàn Huyện Củ Chi, Thành Phố Hồ Chí Minh

Ó HO CHÍ MINH TƯ GÓC ĐỌ NHÂN THÂN NGƯỜI PHẠM TỌ1........................633.1. Dự báo về tình hình tội phạm, đạc điểm nhàn thân người phạm tội và một

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nhân Thân Người Phạm Tội Trên Địa Bàn Huyện Củ Chi, Thành Phố Hồ Chí Minh

số yếu

DẠNG 11 IANII VÙNGÀNH rọi PHẠM HỌC VÀ PHÒNG NGỪA TỌI PHẠMKHÓA 11/2017VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XẢ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XA HỘIĐẠNG THANH vfNHÂN T

DẠNG 11 IANII VÙNGÀNH rọi PHẠM HỌC VÀ PHÒNG NGỪA TỌI PHẠMKHÓA 11/2017VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XẢ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XA HỘIĐẠNG THANH vfNHÂN T