KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Pháp Luật Về Kiểm Soát Hành Vi Lạm Dụng Vị Trí Độc Quyền Của Các Doanh Nghiệp Tại Việt Nam

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         157 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Pháp Luật Về Kiểm Soát Hành Vi Lạm Dụng Vị Trí Độc Quyền Của Các Doanh Nghiệp Tại Việt Nam

(Luận Án Tiến Sĩ) Pháp Luật Về Kiểm Soát Hành Vi Lạm Dụng Vị Trí Độc Quyền Của Các Doanh Nghiệp Tại Việt Nam

iMỤC LỤCDANH MỤC TỪVIẺT TAT iiiMỜ DÀU 1TỚA’6’ QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN cưu ĐÈ TÀI LUẬN ẨN 81.Nhưng kết quà nghiên cửu vê pháp luật kiêm soát hành vi lain

(Luận Án Tiến Sĩ) Pháp Luật Về Kiểm Soát Hành Vi Lạm Dụng Vị Trí Độc Quyền Của Các Doanh Nghiệp Tại Việt Namn dụng vị tri độc quyền cùa các doanh nghiệp 82.Cơ sờ lý thuyết và hướng tiếp cận nghiền cửu cùa luận ãn 18( Hỉ ƠNG I. nhũng vẩn đì: I. ý LUẠN vi: H Ì

NH 17 LẠM DỤNG VỊ TRÌ DỘC QUYẺN CÙA CÁC DOANH NGHIỆP VÀ PHÁP LUẬT VẺ KiẺM SOÁT HÀNH VI LẠM DỰNG VỊ TRÍ DỘC QUYÊN CŨA CÁC DOANH NGHIỆP_221.1.Khái quát (Luận Án Tiến Sĩ) Pháp Luật Về Kiểm Soát Hành Vi Lạm Dụng Vị Trí Độc Quyền Của Các Doanh Nghiệp Tại Việt Nam

về hành vi lạm dụng vị tri dộc quyền của doanh nghiệp _________221.1.1.Quan niệm về VỊ trí độc quyền của các doanh nghiệp tnong nền kinh tế221.1.2.Qua

(Luận Án Tiến Sĩ) Pháp Luật Về Kiểm Soát Hành Vi Lạm Dụng Vị Trí Độc Quyền Của Các Doanh Nghiệp Tại Việt Nam

n niệm về hành vi lạm dụng vị ưi dộc quyền cùa các doanh nghiệp 271.1.3.Ý nghĩa cua việc kiếm soát hành vi lạm dụng vị trí dộc quyền cùa các doanhnghi

iMỤC LỤCDANH MỤC TỪVIẺT TAT iiiMỜ DÀU 1TỚA’6’ QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN cưu ĐÈ TÀI LUẬN ẨN 81.Nhưng kết quà nghiên cửu vê pháp luật kiêm soát hành vi lain

(Luận Án Tiến Sĩ) Pháp Luật Về Kiểm Soát Hành Vi Lạm Dụng Vị Trí Độc Quyền Của Các Doanh Nghiệp Tại Việt Nam1.2.2 Khái niệm pháp luật về kiềm soát hành vi lạm dụng vị tri độc quyền của các doanh nghiệp 501.2.3.Nhùng nội dung cơ ban cua pháp luật về kiêm soát

hành vi Lạm dụng vị tri độcquyền 55CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VẺ KIỀM SOÁT HÀNH VI LẠM DỤNG VỊ TRÍ DỘC QUYÊN CUA CÁC DOANH NGHIỆP VÀ THựC TIẾN TH (Luận Án Tiến Sĩ) Pháp Luật Về Kiểm Soát Hành Vi Lạm Dụng Vị Trí Độc Quyền Của Các Doanh Nghiệp Tại Việt Nam

I HÀNH TẠI VIỆT NAM 632.1.Nội dung quy dinh pháp luật về kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí dộcquyền cùa các doanh nghiệp tại Việt Nam 632.1.1. về việc

(Luận Án Tiến Sĩ) Pháp Luật Về Kiểm Soát Hành Vi Lạm Dụng Vị Trí Độc Quyền Của Các Doanh Nghiệp Tại Việt Nam

xác dinh doanh ngliiệp cỏ vị tri dộc quyền 632.1.2. về cãc hành vi lạm dụng vị tri dộc quyền bị cấm 712.1.3.về thâm quyển xứ lý 892.1.4.về thú lục lố

iMỤC LỤCDANH MỤC TỪVIẺT TAT iiiMỜ DÀU 1TỚA’6’ QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN cưu ĐÈ TÀI LUẬN ẨN 81.Nhưng kết quà nghiên cửu vê pháp luật kiêm soát hành vi lain

(Luận Án Tiến Sĩ) Pháp Luật Về Kiểm Soát Hành Vi Lạm Dụng Vị Trí Độc Quyền Của Các Doanh Nghiệp Tại Việt NamNam 105CHƯƠNG 3. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ NÀNG CAO CHÀT LƯỢNG THựC THI PHÁP LUẬT VẺ KIẺM SOÁT HÀNH VI LẠM DỊ NG VỊ TRÌ DỌC QUYÊN CÙA CÁ

( DOANH NGIIIỤP TẠI VIỆT NA M 1183.1.Phưưng hướng hoãn thiện vã nâng cao chai lượng thực thi pháp luật vềkiếm soát hãnh vi lạm (lụng vị tri độc quyền (Luận Án Tiến Sĩ) Pháp Luật Về Kiểm Soát Hành Vi Lạm Dụng Vị Trí Độc Quyền Của Các Doanh Nghiệp Tại Việt Nam

của các doanh nghiệp tại Mệt Nam 1183.1.1.Phù họp với đường lối. chính sách cùa I )ãng về xây dụng và hoàn thiện thốche kinh tế thị trường định hưong

(Luận Án Tiến Sĩ) Pháp Luật Về Kiểm Soát Hành Vi Lạm Dụng Vị Trí Độc Quyền Của Các Doanh Nghiệp Tại Việt Nam

xà hội chủ nghía ớ Việt Nam1183.1.2.Phù họp với xu hư('mg hội nhập kinh tế quốc tế1223.1.3.Phù hợp với điêu kiện đặc thù cùa nên kinh tè thị trường đị

iMỤC LỤCDANH MỤC TỪVIẺT TAT iiiMỜ DÀU 1TỚA’6’ QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN cưu ĐÈ TÀI LUẬN ẨN 81.Nhưng kết quà nghiên cửu vê pháp luật kiêm soát hành vi lain

iMỤC LỤCDANH MỤC TỪVIẺT TAT iiiMỜ DÀU 1TỚA’6’ QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN cưu ĐÈ TÀI LUẬN ẨN 81.Nhưng kết quà nghiên cửu vê pháp luật kiêm soát hành vi lain

Gọi ngay
Chat zalo
Facebook