KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Nhân Vật Trong Truyện Kỳ Ảo Trung Đại Việt Nam Và Hàn Quốc Dưới Góc Nhìn So Sánh

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         187 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Nhân Vật Trong Truyện Kỳ Ảo Trung Đại Việt Nam Và Hàn Quốc Dưới Góc Nhìn So Sánh

(Luận Án Tiến Sĩ) Nhân Vật Trong Truyện Kỳ Ảo Trung Đại Việt Nam Và Hàn Quốc Dưới Góc Nhìn So Sánh

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÀ HỌI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỌIKIM KĨIIYUN (Kim Kị Hiền)NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN KỲ Ảo TRUNG ĐẠI VIỆT NAM VÀ HÀN QUÓC DƯỚI

(Luận Án Tiến Sĩ) Nhân Vật Trong Truyện Kỳ Ảo Trung Đại Việt Nam Và Hàn Quốc Dưới Góc Nhìn So SánhI GÓC NHÌN so SÁNHLUẬN ÁN TĨÉN SĨ VÀN HỌCHÀ NỘI-2019VIỆN 1LÀN Lâm KHOA HỌC XÃ HỘI VIẸT NAM HỌC VIẸN KHOA HỌC XÃ HỌIKIM K1HYUN(Kim Kỳ Hiền)NHÂN VẬT TRO

NG TRUYỆN KỲ Ảo TRUNG ĐẠIVIỆT NAM VÀ HÀN QUỐC DU Ớ1 GÓC NHÌN so SÁNHNGÀNH: VÁN HỌC VIỆT NAM MẲ SÔ: 9 22 01 21LUẬN ÁN TĨÉN Sĩ VĂN HỌCNGƯỜI III ÓNG DẤN (Luận Án Tiến Sĩ) Nhân Vật Trong Truyện Kỳ Ảo Trung Đại Việt Nam Và Hàn Quốc Dưới Góc Nhìn So Sánh

KHOA HỌC:1)PGS. TS Lê Văn Tấn2)PGS. I S Vũ ThanhHÀ NỘI-2019Lời C AM ĐOANTôi xin cam đoan đây là công trinh nghiên cửu của riêng tôi dưới sự hướng dần

(Luận Án Tiến Sĩ) Nhân Vật Trong Truyện Kỳ Ảo Trung Đại Việt Nam Và Hàn Quốc Dưới Góc Nhìn So Sánh

khoa học cùa PGS. TS. Lê Vãn 'l ấn và PGS. TS. Vù Thanh, ('ác sỗ liệu. kci quả nghiên cứu (rong Luận án này là (rung (hực và chưa được công bỗ trong b

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÀ HỌI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỌIKIM KĨIIYUN (Kim Kị Hiền)NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN KỲ Ảo TRUNG ĐẠI VIỆT NAM VÀ HÀN QUÓC DƯỚI

(Luận Án Tiến Sĩ) Nhân Vật Trong Truyện Kỳ Ảo Trung Đại Việt Nam Và Hàn Quốc Dưới Góc Nhìn So Sánhơ Phụ lục 3 cùa Luận án) và những tập truyện này chưa từng dược dịch ớ Việt Xam. Các (rích dần y kiến cùa cúc nhà khoa hục và nguồn lài liệu đưực (hực

hiện nghiêm chinh theo dũng quy định chung. Nếu vi phạm, tôi xin hoàn toàn chịu (rách nhiệm.Tác già luận ánKim KiHyunMỤC LỤCMỞ ĐÀU................... (Luận Án Tiến Sĩ) Nhân Vật Trong Truyện Kỳ Ảo Trung Đại Việt Nam Và Hàn Quốc Dưới Góc Nhìn So Sánh

.............................................1Chương 1: TỎNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN cút DÈ TÀI.......................91.1.Nhưng nghiên cửu về thê loại

(Luận Án Tiến Sĩ) Nhân Vật Trong Truyện Kỳ Ảo Trung Đại Việt Nam Và Hàn Quốc Dưới Góc Nhìn So Sánh

tru vện kỳ ào trung đại Việt Nam và HànQuốc..................................................................91.1.1.Nhùng nghiên cứu VC the loại truyệ

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÀ HỌI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỌIKIM KĨIIYUN (Kim Kị Hiền)NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN KỲ Ảo TRUNG ĐẠI VIỆT NAM VÀ HÀN QUÓC DƯỚI

(Luận Án Tiến Sĩ) Nhân Vật Trong Truyện Kỳ Ảo Trung Đại Việt Nam Và Hàn Quốc Dưới Góc Nhìn So Sánh.....................171.2.Nhùng nghiên cứu về nhân vật trong thể loại truyện kỳ ao tiling dại ViệtNam và Hàn Quốc....................................

..................201.2.1.Nhừng nghiên cứu về nhân vật trong truyện kỳ ao trung dại Việt Nam....201.2.2.Những nghiên cứu về nhân vật trong truyện kỳ ã (Luận Án Tiến Sĩ) Nhân Vật Trong Truyện Kỳ Ảo Trung Đại Việt Nam Và Hàn Quốc Dưới Góc Nhìn So Sánh

o trung đại Hàn Quốc trong (ương quan so sánh với nhân vật trong truyện kỳ âo trung đại Việt Nam..23Chương 2: MỌT SÕ VAN ĐÉ LÝ THUYÉT LIÊN QUAN VÀ cơ

(Luận Án Tiến Sĩ) Nhân Vật Trong Truyện Kỳ Ảo Trung Đại Việt Nam Và Hàn Quốc Dưới Góc Nhìn So Sánh

SỠ HÌNH THÀNH THẺ LOẠI TRUYỆN KỲ Ảo TRUNG DẠI VIỆT NAM VÀ HÀN QUÓC......................................................272.1.Một số vắn đề lý thuyết

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÀ HỌI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỌIKIM KĨIIYUN (Kim Kị Hiền)NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN KỲ Ảo TRUNG ĐẠI VIỆT NAM VÀ HÀN QUÓC DƯỚI

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÀ HỌI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỌIKIM KĨIIYUN (Kim Kị Hiền)NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN KỲ Ảo TRUNG ĐẠI VIỆT NAM VÀ HÀN QUÓC DƯỚI