KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Những Nhân Tố Tác Động Đến Lựa Chọn Đất Đai Của Các Doanh Nghiệp Qua Nghiên Cứu Thực Tế Tại Thành Phố Hải Phòng

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         202 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Những Nhân Tố Tác Động Đến Lựa Chọn Đất Đai Của Các Doanh Nghiệp Qua Nghiên Cứu Thực Tế Tại Thành Phố Hải Phòng

(Luận Án Tiến Sĩ) Những Nhân Tố Tác Động Đến Lựa Chọn Đất Đai Của Các Doanh Nghiệp Qua Nghiên Cứu Thực Tế Tại Thành Phố Hải Phòng

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QITỐC DÂNPHÙNG VÃN THANHNHŨNG NHÃN TÔ TÁC ĐỘNG ĐÉN LựA CHỌN ĐẤT ĐAI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP QUA NGHIÊN cúu

(Luận Án Tiến Sĩ) Những Nhân Tố Tác Động Đến Lựa Chọn Đất Đai Của Các Doanh Nghiệp Qua Nghiên Cứu Thực Tế Tại Thành Phố Hải Phòng THựC TÊ TẠI THÀNH PHÔ HẢI PHÒNGLUẬN ÁN TIÊN SĨ KINH TÊHÀ NỘI-2014II1Bộ GIẢO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRltâMỈ BẠI HỌC KINH TO QITốC DÂN«đ»PHÙNG VẰN THANHNHỮNG N

HÃN TÔ TÁC ĐỘNG ĐẾN LựA CHỌN ĐẤT ĐAI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP QUA NGHIÊN cứu THựC TÉ TẠI THÀNH PHÔ HẢI PHÒNGChuyên ngành : Quăn trị Kinh doanh Mã số: 62 3 (Luận Án Tiến Sĩ) Những Nhân Tố Tác Động Đến Lựa Chọn Đất Đai Của Các Doanh Nghiệp Qua Nghiên Cứu Thực Tế Tại Thành Phố Hải Phòng

4 01 02LUẬN ĂN TIẾN SĨ KINH tê'NGƯỜI HƯỚNG DẢN:PGS.TS. HOÀNG VĂN CƯỜNGHÀ NỘI - 2014*iLÒI CAM DOANTôi xin cam đoan đây là cóng trình nghiên cứu độc lập

(Luận Án Tiến Sĩ) Những Nhân Tố Tác Động Đến Lựa Chọn Đất Đai Của Các Doanh Nghiệp Qua Nghiên Cứu Thực Tế Tại Thành Phố Hải Phòng

của tôi. số liệu được nêu trong luận án là trung thực và có trích nguồn. Kết quà nghiên cứu trong luận án là trung thục và chua được công hố trong hấ

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QITỐC DÂNPHÙNG VÃN THANHNHŨNG NHÃN TÔ TÁC ĐỘNG ĐÉN LựA CHỌN ĐẤT ĐAI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP QUA NGHIÊN cúu

(Luận Án Tiến Sĩ) Những Nhân Tố Tác Động Đến Lựa Chọn Đất Đai Của Các Doanh Nghiệp Qua Nghiên Cứu Thực Tế Tại Thành Phố Hải Phòngâm. nhiệt tình hướng dần tôi trong suốt quá trình làm Nghiên cứu sinh và hão vệ luận án.Tòi xin chân thành cám ơn Ban lãnh dạo. các Thầy Cô - Giảng vi

ên Khoa Quán trị kinh doanh - Trường Dại học Kinh tế Quốc dân dã tạo diều kiện thuận lợi về thời gian và truyền dạt kiến thức chuyên ngành nâng cao dẻ (Luận Án Tiến Sĩ) Những Nhân Tố Tác Động Đến Lựa Chọn Đất Đai Của Các Doanh Nghiệp Qua Nghiên Cứu Thực Tế Tại Thành Phố Hải Phòng

tôi hoàn thành tốt luận án.Tôi xin bày tô lời cám ơn đến Ban lãnh dạo. các Cán bộ cúa Viện Dào tạo sau đại học - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã t

(Luận Án Tiến Sĩ) Những Nhân Tố Tác Động Đến Lựa Chọn Đất Đai Của Các Doanh Nghiệp Qua Nghiên Cứu Thực Tế Tại Thành Phố Hải Phòng

ạo điều kiện về các Ihũ lục hành chính và hướng dần các quy trình thực hiện trong thời gian lôi làm nghiên cứu sinh lại trường.Tôi xin trân trọng biết

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QITỐC DÂNPHÙNG VÃN THANHNHŨNG NHÃN TÔ TÁC ĐỘNG ĐÉN LựA CHỌN ĐẤT ĐAI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP QUA NGHIÊN cúu

(Luận Án Tiến Sĩ) Những Nhân Tố Tác Động Đến Lựa Chọn Đất Đai Của Các Doanh Nghiệp Qua Nghiên Cứu Thực Tế Tại Thành Phố Hải Phòngên và hở trợ tôi irong SUÔI quá Hình nghiên cữu. học lập lại Trường Dại học Kinh tế Quốc dân.Tôi xin Irân trọng cám ơn.Nghiên cứu sinhPhùng Văn Thanhl

itMỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN.......................................................iLời CẢM ƠN........................................................ii (Luận Án Tiến Sĩ) Những Nhân Tố Tác Động Đến Lựa Chọn Đất Đai Của Các Doanh Nghiệp Qua Nghiên Cứu Thực Tế Tại Thành Phố Hải Phòng

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QITỐC DÂNPHÙNG VÃN THANHNHŨNG NHÃN TÔ TÁC ĐỘNG ĐÉN LựA CHỌN ĐẤT ĐAI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP QUA NGHIÊN cúu