KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Hoạt Động Của Tổ Chức Tài Chính Vi Mô Tại Việt Nam

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         221 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Hoạt Động Của Tổ Chức Tài Chính Vi Mô Tại Việt Nam

(Luận Án Tiến Sĩ) Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Hoạt Động Của Tổ Chức Tài Chính Vi Mô Tại Việt Nam

TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TỂ QUÓC DÂN........ĐÀO LAN PHUONGNHÂN TỎ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỌNG A TO CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ TẠI VIỆT NAMChuyên ngành: TÀI CHÍNH - N

(Luận Án Tiến Sĩ) Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Hoạt Động Của Tổ Chức Tài Chính Vi Mô Tại Việt NamNGÂN HÀNG Mã số: 9340201LUẬN ÁN TIÉN SĩNgười hướng (lần khoa học:1.PGS.TS. LÊ TH ANH TÂM2.PGS. TS. NGUYÊN KIM ANHHÀ NỘI-2019iiMỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN ••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••é•••••••••!MỤC LỤC_______________________________________ (Luận Án Tiến Sĩ) Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Hoạt Động Của Tổ Chức Tài Chính Vi Mô Tại Việt Nam

_______________________________________________________________iiDANH MỤC CÁC Tì' VIẾT TÁT------------------------------------------------------------

(Luận Án Tiến Sĩ) Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Hoạt Động Của Tổ Chức Tài Chính Vi Mô Tại Việt Nam

------------------------VDANH MỤC BÀNG •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Mil DANH MỰC

TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TỂ QUÓC DÂN........ĐÀO LAN PHUONGNHÂN TỎ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỌNG A TO CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ TẠI VIỆT NAMChuyên ngành: TÀI CHÍNH - N

(Luận Án Tiến Sĩ) Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Hoạt Động Của Tổ Chức Tài Chính Vi Mô Tại Việt Nam_____________________________________________________________XCHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU NGHIÊN cưu..........................................................

................. I1.1.Tính cáp thiet cùa đe tài •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••é 11.2.Tông q (Luận Án Tiến Sĩ) Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Hoạt Động Của Tổ Chức Tài Chính Vi Mô Tại Việt Nam

uan tinh hình nghiên cửu.......................................................................31.3.Mục tiêu nghiên cứu...............................

(Luận Án Tiến Sĩ) Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Hoạt Động Của Tổ Chức Tài Chính Vi Mô Tại Việt Nam

...................................................71.4.Câu hôi nghiên cứu............................................................................

TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TỂ QUÓC DÂN........ĐÀO LAN PHUONGNHÂN TỎ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỌNG A TO CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ TẠI VIỆT NAMChuyên ngành: TÀI CHÍNH - N

(Luận Án Tiến Sĩ) Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Hoạt Động Của Tổ Chức Tài Chính Vi Mô Tại Việt Nam2.Phạm vi nghiên cưu.............................................................................81.6.Phiroìig pháp nghiên cưu........................

.....................................................91.6.1.Tiẽp cận ván đé nghiên cứu................................................................ (Luận Án Tiến Sĩ) Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Hoạt Động Của Tổ Chức Tài Chính Vi Mô Tại Việt Nam

.....91.6.2.Hệ thòng dơ Hệu................................................................................91.6.3.Phưong pháp nghiên cưu..............

(Luận Án Tiến Sĩ) Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Hoạt Động Của Tổ Chức Tài Chính Vi Mô Tại Việt Nam

..........................................................101.7.NhQ-ng đóng góp mới cùa luận án.............................................—.........

TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TỂ QUÓC DÂN........ĐÀO LAN PHUONGNHÂN TỎ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỌNG A TO CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ TẠI VIỆT NAMChuyên ngành: TÀI CHÍNH - N

(Luận Án Tiến Sĩ) Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Hoạt Động Của Tổ Chức Tài Chính Vi Mô Tại Việt Namghicn ciru......................................................171.8.Bo cục cùa luận án •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••a* 18CHƯƠNG 2 Cơ SỜ LÝ THUYÉT VÈ Tỏ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ VÀ NHÂN Tỏ ÁNH HƯỞNG ĐÉN HOẠT ĐỌNG CÙA Tỏ CHƯC TÀI CHÍNH VI MÔ. (Luận Án Tiến Sĩ) Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Hoạt Động Của Tổ Chức Tài Chính Vi Mô Tại Việt Nam

......................................................................................................192.1.Quá trình phát triển và vai Irờcũa tồ chức

(Luận Án Tiến Sĩ) Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Hoạt Động Của Tổ Chức Tài Chính Vi Mô Tại Việt Nam

tài chinh vi mô..........................................192.1.1.Khái quát vè lài chính vi mô........................................................

TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TỂ QUÓC DÂN........ĐÀO LAN PHUONGNHÂN TỎ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỌNG A TO CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ TẠI VIỆT NAMChuyên ngành: TÀI CHÍNH - N

TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TỂ QUÓC DÂN........ĐÀO LAN PHUONGNHÂN TỎ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỌNG A TO CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ TẠI VIỆT NAMChuyên ngành: TÀI CHÍNH - N