KHO THƯ VIỆN 🔎

(Đồ Án Tốt Nghiệp) Phần Mềm Quản Lý Hồ Sơ Đảng Viên Trường Trung Cấp Kỹ Thuật & Nghiệp Vụ Nam Sài Gòn

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         62 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Đồ Án Tốt Nghiệp) Phần Mềm Quản Lý Hồ Sơ Đảng Viên Trường Trung Cấp Kỹ Thuật & Nghiệp Vụ Nam Sài Gòn

(Đồ Án Tốt Nghiệp) Phần Mềm Quản Lý Hồ Sơ Đảng Viên Trường Trung Cấp Kỹ Thuật & Nghiệp Vụ Nam Sài Gòn

Bộ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM HÀ NỘI 2 ----------ỉ- -----1967-HPU2•oĐỒ ÁN TỔT NGHIỆPPHẢN MÈM QUẢN LÝ HÒ sơ ĐẢNG VIÊN TRƯỞNG TRUNG CÁP K

(Đồ Án Tốt Nghiệp) Phần Mềm Quản Lý Hồ Sơ Đảng Viên Trường Trung Cấp Kỹ Thuật & Nghiệp Vụ Nam Sài GònKỸ THUẬT & NGHIỆP vụ NAM SÀI GÒNGVIID: Th.s Lưu Thị Bích Ilưưnịỉ SVTH: Nguyễn Văn Luyến Lóp: CN CNTT-K2Phần mềm quân lý hồ sơ Đàng viên - Trường TC KT

& NV Nam Sài GònNHẬN XÉT Cơ QUAN THựC TẬPTp. Hồ Chi Minh, ngày 25 tháng 5 năm 2015 Xác nhận cùa cơ quan thực tậpGVHD: Lưu Thị Bích HươngSV: Nguyen Vă (Đồ Án Tốt Nghiệp) Phần Mềm Quản Lý Hồ Sơ Đảng Viên Trường Trung Cấp Kỹ Thuật & Nghiệp Vụ Nam Sài Gòn

n LuyếnTrang 2Phần mềm quân lý hồ sơ Đàng viên - Trường TC KT & NV Nam Sài Gòn.NHẶN XÉT CÙA GIÁO VIÊN HƯỚNG DÃNXác nhận cùa GVHD Ký tênGVHD: Lưu Thị B

(Đồ Án Tốt Nghiệp) Phần Mềm Quản Lý Hồ Sơ Đảng Viên Trường Trung Cấp Kỹ Thuật & Nghiệp Vụ Nam Sài Gòn

ích HươngSV: Nguyễn Văn LuyếnTrang 3Phần niềm quân lý hồ sơ Đàng viên - Trường TC KT & NV Nam Sài GònCHƯƠNG 1: DẠT VẤN DÈ1.Lý do chọn đề tài:Thực hiện

Bộ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM HÀ NỘI 2 ----------ỉ- -----1967-HPU2•oĐỒ ÁN TỔT NGHIỆPPHẢN MÈM QUẢN LÝ HÒ sơ ĐẢNG VIÊN TRƯỞNG TRUNG CÁP K

(Đồ Án Tốt Nghiệp) Phần Mềm Quản Lý Hồ Sơ Đảng Viên Trường Trung Cấp Kỹ Thuật & Nghiệp Vụ Nam Sài Gònh tri. tư tường và lổ chức; COI đây Là nhèm vụ trọng tâm trong giai đoạn hiện nay. Đe đáp ứng yêu cầu công tác Đàng vụ trong tình hình mới. Chi bô trư

ờng thường xuyên cập nhạt các số liệu về tinh hình Đang viên, thực hiện chế đô báo cáo định kỳ và đôt xuất các hoạt động của Chi bộ về lành đạo nhiệm (Đồ Án Tốt Nghiệp) Phần Mềm Quản Lý Hồ Sơ Đảng Viên Trường Trung Cấp Kỹ Thuật & Nghiệp Vụ Nam Sài Gòn

vụ chính trị kịp thời. Bên cạnh đó. một nhiêm vụ quan trọng khác là công tác quăn lý nhân sự Đãng viên phục vụ việc báo cáo Đãng viên phục vụ cho báo

(Đồ Án Tốt Nghiệp) Phần Mềm Quản Lý Hồ Sơ Đảng Viên Trường Trung Cấp Kỹ Thuật & Nghiệp Vụ Nam Sài Gòn

cáo Đãng ũy cấp trên cần phái đồi mới để kịp thời năm băt các thông tin khi số lượng Đãng viên ngày càng tăng. Với lình hình trên cùng với việc thực h

Bộ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM HÀ NỘI 2 ----------ỉ- -----1967-HPU2•oĐỒ ÁN TỔT NGHIỆPPHẢN MÈM QUẢN LÝ HÒ sơ ĐẢNG VIÊN TRƯỞNG TRUNG CÁP K

(Đồ Án Tốt Nghiệp) Phần Mềm Quản Lý Hồ Sơ Đảng Viên Trường Trung Cấp Kỹ Thuật & Nghiệp Vụ Nam Sài Gòn" việc xây dựng phần mềm đế quân lý hồ sơ Đãng viên là hết sức phù hợp với tình hình thực tế. do hiện tại Chi bồ Trường TC KT & NV Nam sài Gòn chưa có

phần mềm chuyên dụng để phục vụ công tác quân lý hồ sơ Đảng viên, vì vậy khi phần mềm ra đời sỗ giúp cho việc quan lý. cập nhật hồ sơ lý lịch, những (Đồ Án Tốt Nghiệp) Phần Mềm Quản Lý Hồ Sơ Đảng Viên Trường Trung Cấp Kỹ Thuật & Nghiệp Vụ Nam Sài Gòn

thay dổi trong quá trình công tác cùa Đàng viên được thuận lợi và nhanh chóng hơn giúp còng tác quân lý nhân sư Đàng viên và việc thực hiện các chế đô

(Đồ Án Tốt Nghiệp) Phần Mềm Quản Lý Hồ Sơ Đảng Viên Trường Trung Cấp Kỹ Thuật & Nghiệp Vụ Nam Sài Gòn

báo cáo cứa Chi bô VỚI Đang bộ cấp trên kịp thời hơn. đâm bào số liệu chinh xác đáp ứng được yêu cầu tin học hóa trong công lác quân lý hồ sơ Đang vi

Bộ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM HÀ NỘI 2 ----------ỉ- -----1967-HPU2•oĐỒ ÁN TỔT NGHIỆPPHẢN MÈM QUẢN LÝ HÒ sơ ĐẢNG VIÊN TRƯỞNG TRUNG CÁP K

(Đồ Án Tốt Nghiệp) Phần Mềm Quản Lý Hồ Sơ Đảng Viên Trường Trung Cấp Kỹ Thuật & Nghiệp Vụ Nam Sài Gòncel, đây là công cụ khá lốt và dẻ sư dụng. Tuy nhiên hiện nay số lượng Đãng viên cùng khá nhiều và số lượng Đáng viên sỗ còn tâng dằn theo thời gian v

ì vậy việc sứ dung công cụ Excel đà phát sinh nhiều han chế như truy xuất thông tin khó khăn và tốn nhiều thời gian, độ an toàn dừ liệu không cao...Vì (Đồ Án Tốt Nghiệp) Phần Mềm Quản Lý Hồ Sơ Đảng Viên Trường Trung Cấp Kỹ Thuật & Nghiệp Vụ Nam Sài Gòn

vậy việc xây dựng phẩn mem quàn lý hồ sơ Đang viên cua Chi bô Trường TC KT & NV Nam Sài Gòn là hết sức cần thiết, phần mềm sê giúp cho việc quăn lý.

(Đồ Án Tốt Nghiệp) Phần Mềm Quản Lý Hồ Sơ Đảng Viên Trường Trung Cấp Kỹ Thuật & Nghiệp Vụ Nam Sài Gòn

cập nhậtGVHD: Lưu Thị Bích HươngSV: Nguyễn Văn LuyếnTrang 4Phần mềm quàn lý hồ sơ Đang viên - Trường TC KT & NV Nam Sài Gòncác thông tin cúa Dâng viên

Bộ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM HÀ NỘI 2 ----------ỉ- -----1967-HPU2•oĐỒ ÁN TỔT NGHIỆPPHẢN MÈM QUẢN LÝ HÒ sơ ĐẢNG VIÊN TRƯỞNG TRUNG CÁP K

(Đồ Án Tốt Nghiệp) Phần Mềm Quản Lý Hồ Sơ Đảng Viên Trường Trung Cấp Kỹ Thuật & Nghiệp Vụ Nam Sài Gòn mềm quán lý hồ sơ Dâng viền cùa Chi bộ Trường TC KT & NV Nam Sài Gòn giúp cho Chi bộ cua trường. phục vụ tốt hơn công tác quan lý thông tin Đang viên

cùa Chi bộ. giúp dề dàng tra cứu. cập nhật thông tin Đáng viên trong quá trình công lác thêm vảo dỡ phần mềm sè giúp công lác thống kè bão cáo tinh h (Đồ Án Tốt Nghiệp) Phần Mềm Quản Lý Hồ Sơ Đảng Viên Trường Trung Cấp Kỹ Thuật & Nghiệp Vụ Nam Sài Gòn

ình Đang viên cua Chi bộ được nhanh chóng, kịp th('yi và chính xác.

Bộ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM HÀ NỘI 2 ----------ỉ- -----1967-HPU2•oĐỒ ÁN TỔT NGHIỆPPHẢN MÈM QUẢN LÝ HÒ sơ ĐẢNG VIÊN TRƯỞNG TRUNG CÁP K

Bộ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM HÀ NỘI 2 ----------ỉ- -----1967-HPU2•oĐỒ ÁN TỔT NGHIỆPPHẢN MÈM QUẢN LÝ HÒ sơ ĐẢNG VIÊN TRƯỞNG TRUNG CÁP K