KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Hiện Trạng Môi Trường Nước Mặttrên Địa Bàn Thành Phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         103 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Hiện Trạng Môi Trường Nước Mặttrên Địa Bàn Thành Phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Hiện Trạng Môi Trường Nước Mặttrên Địa Bàn Thành Phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMHOÀNG TRUNG HÀINGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẬT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHÓ THANH HÓA, TỈNH THANH HÓANgà

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Hiện Trạng Môi Trường Nước Mặttrên Địa Bàn Thành Phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóaành: Khoa học môi trường Mã ngành: 8.44.03.01LUẬN VÀN THẠC sĩ KHOA HỌC MÔI TRƯỜNGThái Nguyên - 2018ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRUÔNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMHOÀNG TRU

NG HAINGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẠT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHÓ THANH HÓA, TỈNH THANH HÓANgành: Khoa học môi trường Mà ngành: 8.44.03.01LUẬN VĂ (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Hiện Trạng Môi Trường Nước Mặttrên Địa Bàn Thành Phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

N THẠC sĩ KHOA HỌC MÔI TRUÔNGNgười hướng dẩn khoa học:GS.TS. Nguyền Thế ĐặngThái Nguyên - 2018iLỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đây là công trình nghiên c

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Hiện Trạng Môi Trường Nước Mặttrên Địa Bàn Thành Phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

ữu của riêng tôi. các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa lừng được công bố trong bất kỳ cóng trình nào khác. Tôi xin cam đoan r

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMHOÀNG TRUNG HÀINGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẬT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHÓ THANH HÓA, TỈNH THANH HÓANgà

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Hiện Trạng Môi Trường Nước Mặttrên Địa Bàn Thành Phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa cửu lại thành phố 'Phanh Hóa. lôi dà hoàn thành luận văn tót nghiệp cúa mình. De làm hoàn thành luận vãn này. tôi đã nhận dược sư hồ irợ. giúp dờ cùa

nhiều cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân. Với lình câm sâu sắc. chân thành, cho phép lôi được bày tó lòng biết ơn sâu sắc đến tất cá các cơ quan, doanh n (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Hiện Trạng Môi Trường Nước Mặttrên Địa Bàn Thành Phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

ghiệp và cá nhân dà lạo diều kiện giúp dờ irong quá Irình nghiên cứu đề tài.Trước het tói xin gũi lời cám (Hì sâu sắc tói Ban giám hiệu Trường Dại học

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Hiện Trạng Môi Trường Nước Mặttrên Địa Bàn Thành Phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Nóng lâm Thái Nguyên, phòng Quán lý Đào lạo khoa sau dại học cùng loàn thế các Ihầy giáo, cô giáo dã lận lụy dạy dồ lôi trong suối Ihời gian học lập

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMHOÀNG TRUNG HÀINGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẬT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHÓ THANH HÓA, TỈNH THANH HÓANgà

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Hiện Trạng Môi Trường Nước Mặttrên Địa Bàn Thành Phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa lôi irong quá trình thực hiện và hoàn Ihành luận vân này trong thời gian qua.Tôi xin chân thành câm ơn sự giúp đờ của Lãnh đạo và cán bộ LỈBND thành

phố Thanh Hóa. phòng Tài nguyên và Môi trường - ƯBND thành phơ Thanh Hóa: ban lãnh đạo và đội ngù cán bộ. Văn phòng Sỡ. Quỳ Bão vệ môi trường và người (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Hiện Trạng Môi Trường Nước Mặttrên Địa Bàn Thành Phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

dân các phường Lam Sơn. phường Trường Thi. phường Đông Thọ nơi lôi nghiên cứu đề tài. đã tạo mọi điều kiện cho lôi trong suốt thời gian thực tập.Với

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Hiện Trạng Môi Trường Nước Mặttrên Địa Bàn Thành Phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

diều kiên thời gian cùng như kinh nghiệm còn hạn chế cua một học viên, luận văn này không thề tránh được nhừng thiếu sót. Tôi rất mong nhận được sự ch

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMHOÀNG TRUNG HÀINGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẬT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHÓ THANH HÓA, TỈNH THANH HÓANgà

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Hiện Trạng Môi Trường Nước Mặttrên Địa Bàn Thành Phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóaa luận vãnHoàng Trung HaiiiiMỤC LỤC LÒI CAM ĐOAN............................................................iLÔI CẢM ƠN...............................

..............................iiMỤC LỤC...............................................................iii (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Hiện Trạng Môi Trường Nước Mặttrên Địa Bàn Thành Phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMHOÀNG TRUNG HÀINGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẬT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHÓ THANH HÓA, TỈNH THANH HÓANgà