KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Quỹ Hưu Trí Tự Nguyện Trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         224 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Quỹ Hưu Trí Tự Nguyện Trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Quỹ Hưu Trí Tự Nguyện Trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

BỌ GIÁO DỤC ĐÀO TẠONGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC V1ẸT NAMTRƯỜNG DẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HÒ CHÍ MINHTRÂN NGUYÊN MINH HÁIPHÁT TRĨÉNQUỸ HƯU TRÍ Tự NGUYỆN TRÊN THỊ TRƯ

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Quỹ Hưu Trí Tự Nguyện Trên Thị Trường Chứng Khoán Việt NamƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAMLUẬN ÁN TIỄN Sĩ KĨNĨĨ TÉCHI YÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGMÃ SỎ: 9 34 02 01NGƯỜI HƯỚNG DẤN KHOA HỌCTS. LÊ THỊ THANH HÀ TS.

TRẦN THỊ KỲTP. HỒ Chí Minh - Năm 2018iLỜI CAM DOANTác già cam đoan danh dự về công trình nghiên cứu khoa học này cùa mình, cụ thê như sau:Họ tên tác g (Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Quỹ Hưu Trí Tự Nguyện Trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

iã: Tràn Nguyền Minh HãiSinh ngày 24 tháng 7 năm 1983 tại Bình Thuận. Việt NamQuê quán: Thái Bình, Việt NamHiện công tác tại Khoa Tài chính. Trường Đa

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Quỹ Hưu Trí Tự Nguyện Trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

i học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh Là nghiên cứu sinh khóa 18 cũa Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh Trong thời gian học lập tại Trường Đại học Ngâ

BỌ GIÁO DỤC ĐÀO TẠONGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC V1ẸT NAMTRƯỜNG DẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HÒ CHÍ MINHTRÂN NGUYÊN MINH HÁIPHÁT TRĨÉNQUỸ HƯU TRÍ Tự NGUYỆN TRÊN THỊ TRƯ

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Quỹ Hưu Trí Tự Nguyện Trên Thị Trường Chứng Khoán Việt NamhàngMà số: 9 34 02 01Người hướng dần khoa học: TS. Lê Thị Thanh Hà va TS. Trằn Thị KỳLuận án này chưa từng được trình nộp đế lầy học vị tiến 5/ tại hấ

t cứ một trường đại học nào. Luận án này là công trình nghiên cừu riềng cùa tác già, kết quá nghiền cứu là trung thực, trong dó không cô các nội dung (Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Quỹ Hưu Trí Tự Nguyện Trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

dà dược công hổ trước đây hoặc các nội dung do người khác thực hiện ngoại trừ các trích dan dược dần nguồn đay dã trong luận án.TP. Hồ Chí Minh, ngày

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Quỹ Hưu Trí Tự Nguyện Trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

10 tháng 9 nám 2018Tác giãTrần Nguyền Minh HàiiiLÒI CẢM ƠNTrước hết. tác giã xin kính gửi tới Quý Thầy Cò Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh tấm

BỌ GIÁO DỤC ĐÀO TẠONGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC V1ẸT NAMTRƯỜNG DẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HÒ CHÍ MINHTRÂN NGUYÊN MINH HÁIPHÁT TRĨÉNQUỸ HƯU TRÍ Tự NGUYỆN TRÊN THỊ TRƯ

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Quỹ Hưu Trí Tự Nguyện Trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Namc Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh như là ngôi nhà thử hai cùa tác giả. nơi đà gắn bó thân thương với tác giã từ lúc chào dời cho đến thời diêm hiện tại. Niê

m vinh hạnh và tự hào to lớn của tác già khi được trờ thành học trò. đỏng nghiệp của Quý Thày Cò dưới mái trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh luô (Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Quỹ Hưu Trí Tự Nguyện Trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

n mài là nguồn năng lượng mạnh mẽ hun đúc cho tẩm lòng phung sự của tác giá đối với nghề giáo trân quý.Đãc biệt, tác già xin bày to tấm lòng tri ân sá

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Quỹ Hưu Trí Tự Nguyện Trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

u sắc đến Người hướng dần khoa học là TS. Lê Thị Thanh Hà và TS. Trần Thị Kỳ đã tận tình hồ trọ. kiên nhản chi bão. góp ý và động viên, khích lệ tác g

BỌ GIÁO DỤC ĐÀO TẠONGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC V1ẸT NAMTRƯỜNG DẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HÒ CHÍ MINHTRÂN NGUYÊN MINH HÁIPHÁT TRĨÉNQUỸ HƯU TRÍ Tự NGUYỆN TRÊN THỊ TRƯ

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Quỹ Hưu Trí Tự Nguyện Trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam từ nhưng ngày đau tiếp cận nghiên cíni khoa học và luôn là hình ảnh mầu mực cho tác gia phan dấu noi theo.Bên cạnh đó. tác giã cùng xin bày tó tâm lò

ng tri ân sâu sắc đến Quý Thây Cô. Quý Đông nghiệp đà luôn động viên, khuyên khích và hồ trợ với nhừng lời khuyên hừu ích cho lac giã cá trong công vi (Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Quỹ Hưu Trí Tự Nguyện Trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

ệc và trong cuộc sòng.Cuối cùng, tác giã xin bày tó tấm lòng tri ân sâu sắc đến Gia dinh. Ban bè và các Sinh viên cùa tác già đà luôn Là nguồn động lự

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Quỹ Hưu Trí Tự Nguyện Trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

c to lớn với sự khích lệ tinh thần và tình yêu thương vô bờ bến trong suốt quá trình tác giã thực hiện luận án.iiiDANH MỤC TỪ VIẾT TÁTKý hiệuTên tiếng

BỌ GIÁO DỤC ĐÀO TẠONGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC V1ẸT NAMTRƯỜNG DẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HÒ CHÍ MINHTRÂN NGUYÊN MINH HÁIPHÁT TRĨÉNQUỸ HƯU TRÍ Tự NGUYỆN TRÊN THỊ TRƯ

BỌ GIÁO DỤC ĐÀO TẠONGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC V1ẸT NAMTRƯỜNG DẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HÒ CHÍ MINHTRÂN NGUYÊN MINH HÁIPHÁT TRĨÉNQUỸ HƯU TRÍ Tự NGUYỆN TRÊN THỊ TRƯ