KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Hiện Trạng Môi Trường Nước Mặt Trên Địa Bàn Thành Phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         105 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Hiện Trạng Môi Trường Nước Mặt Trên Địa Bàn Thành Phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Hiện Trạng Môi Trường Nước Mặt Trên Địa Bàn Thành Phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC NÔNG LÂMHOÀNG TRUNG HÀINGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẠT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHÓ THANH HÓA, TÍNH THANH HÓANgà

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Hiện Trạng Môi Trường Nước Mặt Trên Địa Bàn Thành Phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóaành: Khoa học mỏi trường Mà ngành: 8.44.03.01LUẬN VĂN THẠC sĩ KHOA HỌC MÔI TRƯỜNGThái Nguyên - 2018ĐẠI HỌC THÁI NGUYỀNTRƯỞNG DẠI HỌC NÒNG LÂMHOÀNG TRU

NG HÀINGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHÓ THANH HÓA, TỈNH THANH HÓANgành: Khoa học môi trường Mã ngành: 8.44.03.01LUẬN VÀ (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Hiện Trạng Môi Trường Nước Mặt Trên Địa Bàn Thành Phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

N THẠC sĩKHOA HỌC MÔI TRƯỜNGNgười hướng dẫn khoa học:GS.TS. Nguyen Thế DặngThái Nguyên - 2018iLỜI CAM ĐOANlôi xin cam đoan đày là công trình nghiên cứ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Hiện Trạng Môi Trường Nước Mặt Trên Địa Bàn Thành Phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

u cùa riêng lôi. các sô lieu, kết quá nêu trong luận vãn là tiling thực và chưa từng dược công bố trong bất kỳ công trình nào khác. I ôi xin cam đoan

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC NÔNG LÂMHOÀNG TRUNG HÀINGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẠT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHÓ THANH HÓA, TÍNH THANH HÓANgà

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Hiện Trạng Môi Trường Nước Mặt Trên Địa Bàn Thành Phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóan cứu tại thành phố Thanh Hóa. tôi đà hoàn thành luận văn tốt nghiệp cũa mình. Để làm hoàn (hành luận văn này. lôi đà nhận được sự hỗ trợ. giúp đờ cùa

nhiều co quan, doanh nghiệp, cá nhân. Vói tinh càm sâu sắc, chân thành, cho phép lòi dược bày tó lòng biết ơn sâu sắc đến lất cả các cơ quan, doanh n (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Hiện Trạng Môi Trường Nước Mặt Trên Địa Bàn Thành Phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

ghiệp và cá nhàn đà tạo điêu kiện giúp đờ trong quá trinh nghiên cửu đề lài.Trước hết tôi xin gưi lời câm ơn sâu sắc tới Ban giám hiệu Trường Đại học

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Hiện Trạng Môi Trường Nước Mặt Trên Địa Bàn Thành Phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Nông lâm Thái Nguyên, phòng Quân lý Đào tạo khoa sau đại học cùng loàn thề các thầy giáo, cô giáo đă tân tuy dạy dồ tôi trong suốt thời gian học tập c

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC NÔNG LÂMHOÀNG TRUNG HÀINGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẠT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHÓ THANH HÓA, TÍNH THANH HÓANgà

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Hiện Trạng Môi Trường Nước Mặt Trên Địa Bàn Thành Phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóatỏi trong quá trinh thực hiện và hoãn thành luận vãn này trong thời gian qua.Tôi xin chân thành câm ơn sự giúp dờ của Lành dạo và cán bộ UBND thành ph

o Thanh Hóa. phòng Tài nguyên và Môi trường - ƯBND thành phố Thanh Hóa: ban lành đạo và đội ngừ cán bộ. Văn phòng Sỡ. Quỳ Bâo vệ mòi trường và người d (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Hiện Trạng Môi Trường Nước Mặt Trên Địa Bàn Thành Phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

ân các phường Lam Sơn, phường Trường Thi. phường Đông Thọ nơi lói nghiên cứu đề lâi. dà tạo mọi diều kiện cho lòi trong suốt thời gian thực lập.Với đi

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Hiện Trạng Môi Trường Nước Mặt Trên Địa Bàn Thành Phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

ều kiên thời gian cùng như kinh nghiêm còn hạn chế cua một học viên, luận vãn này không thề tránh được những thiếu sót. Tôi rất mong nhận được sự chi

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC NÔNG LÂMHOÀNG TRUNG HÀINGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẠT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHÓ THANH HÓA, TÍNH THANH HÓANgà

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Hiện Trạng Môi Trường Nước Mặt Trên Địa Bàn Thành Phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóaluận vănHoàng Trung HàiiiiMỤC LỤC LÒI CAM ĐOAN..............................................................iLỜI CẢM ƠN...............................

................................ii (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Hiện Trạng Môi Trường Nước Mặt Trên Địa Bàn Thành Phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC NÔNG LÂMHOÀNG TRUNG HÀINGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẠT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHÓ THANH HÓA, TÍNH THANH HÓANgà