KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Chứng Khoán Mbs

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         96 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Chứng Khoán Mbs

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Chứng Khoán Mbs

Bó GIÁO DVC VÀ ĐÀO TẠO BÓ LAO ĐỌNG - THƯƠNG BINH VÀ XÀ HỘITRƯỜNG DẠI HỌC LAO DỌNG - XÃ HỘIPHẠM MINH HOÀNGNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGƯỎN NHÂN LỤC TẠI CÒNG T

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Chứng Khoán MbsTY CO PHẢN CHỨNG KHOÁN MBSLUẬN VĂN THẠC sĩ QUẢN TRỊ NHÂN LựcHÀ NỘI -2018BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÓ LAO DỌNG - THƯƠNG BINH VÀ XÀ HỘITRƯỜNG ĐẠI HỌC LAG Đ

ỘNG - XÃ HỘIPHẠM MINH HOÀNGNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỎN NHÂN LỤC TẠI CÒNG TY CO PHẢN CHỨNG KHOÁN .MBSChuyên ngành:Quan trị nhân lựcMã số:60340404LUẬN VĂN (Luận Văn Thạc Sĩ) Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Chứng Khoán Mbs

THẠC sĩ QUẢN TRỊ NHÂN LựcC ÁN BỢ HƯỚNG DÀN KHOA HỌC: PGS.TS. NGUYỀN QUANG HÔNGHÀ NỘI - 2018LÒI CAM ĐOANTỏi xin cam đoan Luận vãn thạc sĩ với đề tài “

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Chứng Khoán Mbs

Nâng cao chât lượng nguồn nhân lực tại Công ty Cỗ phân Chứng khoán MBS” là còng trinh nghiên cứu cùa cá nhân tôi và chưa từng được công bô trong các c

Bó GIÁO DVC VÀ ĐÀO TẠO BÓ LAO ĐỌNG - THƯƠNG BINH VÀ XÀ HỘITRƯỜNG DẠI HỌC LAO DỌNG - XÃ HỘIPHẠM MINH HOÀNGNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGƯỎN NHÂN LỤC TẠI CÒNG T

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Chứng Khoán Mbsluận văn là sàn phâm nghiên cứu. khao sát của chinh bân nhân tôi.Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thục cùa sô liệu và các nội dung khá

c trong luận văn cũa mình.HàNộh ngày 08 tháng 09 nãnt2OỈ8Tác già luận vãnPhạm Minh HoàngLỜI CẢM ƠNTrước hét, tác giã xin gửi lời câm ơn đến Ban giám h (Luận Văn Thạc Sĩ) Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Chứng Khoán Mbs

iệu Nhà trường, các Thầy giáo. Cô giáo tại khoa Sau Đại học - Trường Đại học Lao động - Xã Hội và các Thây giáo. Cò giáo là giăng viên đà trang bị nhữ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Chứng Khoán Mbs

ng kiên thức vè lý luận và thực tiễn, đòng thời đà tạo điêu kiện giúp đờ, hướng dẫn, góp ý cho tác giã trong suốt quá trình học tập và nghiêncứu.Tác g

Bó GIÁO DVC VÀ ĐÀO TẠO BÓ LAO ĐỌNG - THƯƠNG BINH VÀ XÀ HỘITRƯỜNG DẠI HỌC LAO DỌNG - XÃ HỘIPHẠM MINH HOÀNGNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGƯỎN NHÂN LỤC TẠI CÒNG T

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Chứng Khoán Mbsà hoàn thành Luận văn.Xin chân thành câm ơn tới Ban Lành dạo cùng toàn thê các đỏng nghiệp tại Công ty Cô phàn chứng khoán MBS đà tạo mọi điêu kiện th

uân lợi. giúp dở tác già trong việc thu thập thông tin, sô liệu trong quá trinh nghiên cứu tại đơnvị.Tác gia rât mong muôn nhận dưực sự góp ý. bô sung (Luận Văn Thạc Sĩ) Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Chứng Khoán Mbs

cua các Thâygiáo, Cỏ giáo, các nhà khoa học và các bạn bè dóng nghiệp quan tâm đê tác giã tiêp tục hoàn thiện Luậnvăn.Trân trọng cám ơn!MỤC LỤCLÒI CA

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Chứng Khoán Mbs

M ĐOANLỜI CẤM ƠNMỤC LỤCDANH MỤC TÌ MÉT TẤTDANH MỤC BÀNG, BIẺU, so ĐÕ

Bó GIÁO DVC VÀ ĐÀO TẠO BÓ LAO ĐỌNG - THƯƠNG BINH VÀ XÀ HỘITRƯỜNG DẠI HỌC LAO DỌNG - XÃ HỘIPHẠM MINH HOÀNGNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGƯỎN NHÂN LỤC TẠI CÒNG T

Bó GIÁO DVC VÀ ĐÀO TẠO BÓ LAO ĐỌNG - THƯƠNG BINH VÀ XÀ HỘITRƯỜNG DẠI HỌC LAO DỌNG - XÃ HỘIPHẠM MINH HOÀNGNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGƯỎN NHÂN LỤC TẠI CÒNG T