KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Nông Nghiệp Trên Địa Bàn Tỉnh Hải Dương Trong Bối Cảnh Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         192 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Nông Nghiệp Trên Địa Bàn Tỉnh Hải Dương Trong Bối Cảnh Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Nông Nghiệp Trên Địa Bàn Tỉnh Hải Dương Trong Bối Cảnh Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế

VIỆN HÀN LÂMKHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘINGUYỀN III Y CẢNHPHÁT TRIẺN NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG TRONG BÓI CẢNHHỘI NHẬ

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Nông Nghiệp Trên Địa Bàn Tỉnh Hải Dương Trong Bối Cảnh Hội Nhập Kinh Tế Quốc TếẬP KINH TÉ QUÓC TÉĨ.UẠN ÁN TĨÉN Sỉ KINĨĨ TÉHÀ NỘI -2019VIẸN HÀN LÂMKHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XÂ HỘINGUYÊN HUY CÁNHPHÁT TRIẺN NÔNG NGHI

ỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG TRONG BÓI CẢNHHỘI NHẬP KINH TÉ QUÔC TÉNgành: Kinh lé phái tricn Mã sổ: 9.31.01.05LUẬN ÁN TĨẺN Sĩ KĨNTĨ TÉNGƯỜI HƯỚNG DÀ (Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Nông Nghiệp Trên Địa Bàn Tỉnh Hải Dương Trong Bối Cảnh Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế

N KHOA HỌC:1.TS. Lê Anh Vũ2.TS. Chử Văn LầmHÀ NỘI-2019LỜI CAM ĐOANlác giã xin cam đoan dề tài luận án: “Phát triên nông nghiệp trên địa bàn tinh Hài D

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Nông Nghiệp Trên Địa Bàn Tỉnh Hải Dương Trong Bối Cảnh Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế

ương trong bôi cành hội nhập kinh tê quôc tê" là công trình nghiên cửu dộc lập của tãc giã dưới sự hướng dẫn khoa học cùa các thầy hướng dần.Kết qua n

VIỆN HÀN LÂMKHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘINGUYỀN III Y CẢNHPHÁT TRIẺN NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG TRONG BÓI CẢNHHỘI NHẬ

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Nông Nghiệp Trên Địa Bàn Tỉnh Hải Dương Trong Bối Cảnh Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tến gốc rỏ ràng.Tôi xin cam đoan những van đê nêu trên là đúng sự thực, nêu sai tôi xin hoãn toàn chịu trách nhiệm.Tác già Luặìi ánXgiỉyễn ỉỉny CanhLỜI

CẢM ƠNLuận ớn được hoàn thành VỚI sự nồ lực học hói nghiêm túc cùa tỏi tại Học viện Khoa học xà hội. Trong quá trình nghiên cừu và hoàn thành luận án. (Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Nông Nghiệp Trên Địa Bàn Tỉnh Hải Dương Trong Bối Cảnh Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế

tôi dà nhận dược sự giúp đờ quỳ báu cùa các cơ quan, các cấp lânh đạo và các cá nhân. Tôi xin dược ben' tó lòng biết ơn tới lất cá các lập thể và cá

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Nông Nghiệp Trên Địa Bàn Tỉnh Hải Dương Trong Bối Cảnh Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế

nhân dà tạo điểu kiện, giúp đờ tôi trong sudt quá trình nghiên cừu và hoàn thành Luận ân.Trước lien, lôi xin dược bày- ló lòng biéi ơn sâu sac dền TS.

VIỆN HÀN LÂMKHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘINGUYỀN III Y CẢNHPHÁT TRIẺN NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG TRONG BÓI CẢNHHỘI NHẬ

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Nông Nghiệp Trên Địa Bàn Tỉnh Hải Dương Trong Bối Cảnh Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế thành ìuận án.Tôi xin gưi lời cam ơn trán trọng tới Học viện Khoa học xa hội đà luôn tạo diều kiện lốt nhẩl cho lói trong quả trinh học lập và nghiên

cứu lại Học viện thòng qua những khỏa học và trao dối vế phương pháp nghiên cừu. các buổi hội thào khoa học. nhưng buổi chia sê kinh nghiệm nghiên cứ (Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Nông Nghiệp Trên Địa Bàn Tỉnh Hải Dương Trong Bối Cảnh Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế

u thực lien và những dịp sinh hoạt khoa học cỏ liên quan khác.Tôi xin dành lòi cám ơn chán thành lói lành dạo Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, các phò

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Nông Nghiệp Trên Địa Bàn Tỉnh Hải Dương Trong Bối Cảnh Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế

ng ban. đặc biệt là khoa Lý luận chính trị và bạn bè. dồng nghiệp dà lạo diều kiện thuận ìợi cho tôi trong suốt quá trình học lập. nghiên cứu và hoán

VIỆN HÀN LÂMKHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘINGUYỀN III Y CẢNHPHÁT TRIẺN NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG TRONG BÓI CẢNHHỘI NHẬ

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Nông Nghiệp Trên Địa Bàn Tỉnh Hải Dương Trong Bối Cảnh Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tếmột cách rốt nhất.Mặc dù dà có nhiều cổ gang, nhưng không thể tránh khói nhừng hạn chế và thiều sòĩ nhất định khi thực hiện luận án. Rất mong nhận dượ

c sự dỏng góp ý kiến cùa quý Thầy, Cô giáo và bạn dọc.Một lằn nữa, tòi xin chân thành câm ơn!Hà Nội, tháng 5 nã/n 2019rác giã luận án (Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Nông Nghiệp Trên Địa Bàn Tỉnh Hải Dương Trong Bối Cảnh Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế

VIỆN HÀN LÂMKHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘINGUYỀN III Y CẢNHPHÁT TRIẺN NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG TRONG BÓI CẢNHHỘI NHẬ