KHO THƯ VIỆN 🔎

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Nghiên Cứu Xây Dựng Mô Hình Lưới Thu Sương (Hơi) Thành Nước Từ Các Sợi Tự Nhiên

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         54 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Khóa Luận Tốt Nghiệp) Nghiên Cứu Xây Dựng Mô Hình Lưới Thu Sương (Hơi) Thành Nước Từ Các Sợi Tự Nhiên

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Nghiên Cứu Xây Dựng Mô Hình Lưới Thu Sương (Hơi) Thành Nước Từ Các Sợi Tự Nhiên

ĐẠI HỌC THĂ1 NGUYÊN TRI 'ỔNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMNGUYÊN THỊ ÁNHTên dề tài:NGHIÊN CỨU XÂY DựNG MÔ HÌNH LƯỚI THI’ SƯƠNG (HƠI) I HÀNH NƯỚC TƯ CÁC SỌĨ Tụ NHIÊ

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Nghiên Cứu Xây Dựng Mô Hình Lưới Thu Sương (Hơi) Thành Nước Từ Các Sợi Tự NhiênÊNKHÓA LUẬN TÓT NGHIỆP ĐẠI HỌCHệ đào tạo:Chuyên ngành:Khoa:Khóa học:Chính quyKhoa học môi trườngMôi trường 2014-2018THÁI NGUYÊN - 2018DẠi HỌC THÁI NGU

YÊN A TRƯỜNG DẠI HỌC NÔNG LÂMNGUYÊN THỊ ÁNHrên đê tài:NGHIÊN CÚI' XÂY DỤNG MỎ HÌNH n Ói THU SƯƠNG (HOI) THÀNH NƯỚC Từ CẤC SỢI Tự NHIÊNKHÓA LUẬN TÓT NG (Khóa Luận Tốt Nghiệp) Nghiên Cứu Xây Dựng Mô Hình Lưới Thu Sương (Hơi) Thành Nước Từ Các Sợi Tự Nhiên

HIỆP ĐẠI HỌCHệ dào tạo:Chuyên ngành:Khoa:Lóp:Khóa học:Giàng viên hướng dẫn:Chính quy Khoa học môi trường Mối trưòng K46-KHMT (NO3) 2014-2018Ths. Trần

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Nghiên Cứu Xây Dựng Mô Hình Lưới Thu Sương (Hơi) Thành Nước Từ Các Sợi Tự Nhiên

Hài DángTHÁI NGUYÊN - 2018iLời CAM ONBáo cáo thực tập vừa là cơ hội dè sinh viên trình bày về nhừng vấn dể mình quan tâm trong quá trình thực tập. đồn

ĐẠI HỌC THĂ1 NGUYÊN TRI 'ỔNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMNGUYÊN THỊ ÁNHTên dề tài:NGHIÊN CỨU XÂY DựNG MÔ HÌNH LƯỚI THI’ SƯƠNG (HƠI) I HÀNH NƯỚC TƯ CÁC SỌĨ Tụ NHIÊ

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Nghiên Cứu Xây Dựng Mô Hình Lưới Thu Sương (Hơi) Thành Nước Từ Các Sợi Tự Nhiên cáo thực tập này trong thời gian thực lập lại phòng thí nghiệm khoa mỏi trường - Trường Dại học Nông Lâm Thái Nguyên cm xin trân trọng gửi lời cám ơn

sâu sẳc den:-Các thây cô giáo giang dạy cùa Khoa Môi trường -Trường Dại Học Nông l.âm llìái Nguyên dà tận lình giáng dạy. truyền dạt kiên thức chuyên (Khóa Luận Tốt Nghiệp) Nghiên Cứu Xây Dựng Mô Hình Lưới Thu Sương (Hơi) Thành Nước Từ Các Sợi Tự Nhiên

nghành vồ môi trường và các vần đề cấp bách vồ mòi trường hiện nay.-Giang viên, TS. Trần Hai Dáng giáo vicn trực tiếp hướng dần cm trong dợl thực lập

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Nghiên Cứu Xây Dựng Mô Hình Lưới Thu Sương (Hơi) Thành Nước Từ Các Sợi Tự Nhiên

nãy dà tận tinh hướng dằn. chi bão trong quá trình thực lập. xây dựng báo cáo.-Ngoài ra em cũng xin giri lời câm ơn tới sự hướng dần và giám sát cua

ĐẠI HỌC THĂ1 NGUYÊN TRI 'ỔNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMNGUYÊN THỊ ÁNHTên dề tài:NGHIÊN CỨU XÂY DựNG MÔ HÌNH LƯỚI THI’ SƯƠNG (HƠI) I HÀNH NƯỚC TƯ CÁC SỌĨ Tụ NHIÊ

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Nghiên Cứu Xây Dựng Mô Hình Lưới Thu Sương (Hơi) Thành Nước Từ Các Sợi Tự Nhiênyên, ngày.... ĩ hàng.... nãm 2018

ĐẠI HỌC THĂ1 NGUYÊN TRI 'ỔNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMNGUYÊN THỊ ÁNHTên dề tài:NGHIÊN CỨU XÂY DựNG MÔ HÌNH LƯỚI THI’ SƯƠNG (HƠI) I HÀNH NƯỚC TƯ CÁC SỌĨ Tụ NHIÊ